Opname of niet?

De Opname ja of nee?

Deze studie heb ik gemaakt om de “opname/rapture” tegen het licht te houden. Als de opname plaats gaat vinden zou mooi zijn, maar ik wil deze overdenking doen om ook voorbereid te zijn, als de opname niet plaats gaat vinden.

Om dit te doen, is het goed om eerst te verdiepen in wat men zegt m.b.t. de opname. Misschien ook goed om te weten dat het woord opname niet in de bijbel voorkomt (zegt b.v. Max Lucado ook) en dat voor de 17e eeuw deze theorie nog niet bestond. Maar daar komt verandering in door de Amerikaanse puritein Increase Mather (1639-1723) en zijn zoon Cotton Mather wanneer daar het begin word gemaakt met de verbinding van het duizend jarige rijk. De hele opname theorie word gefundeerd op 1 tekst. Namelijk: 1 Thessalonicenzen 4:13-18

Tekst opname  (1 Thessalonicenzen 4:13-18). 13“Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die geen hoop hebben. 14Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf. 16 Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de —bazuin—— van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan,17 en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn.

Laten we eerst goed kijken naar de reden van deze uitleg van Paulus. Dat is namelijk vers 13: 13“Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die geen hoop hebben. Hij wijst op de opstanding der doden wanneer Jezus terug komt. En dan beschrijft hij de terugkomst wat ook beschreven word in openbaringen 19, maar daar kom ik straks op terug. 

Laten we eerst kijken naar de vervolg brief van Thessalonicenzen, want na de eerste brief dachten ze dat het niet lang meer duurde dat Jezus terug kwam en stopten ze zelfs met werken. Dus schrijft Paulus daarom een 2e brief met verduidelijking. In die brief word het erg duidelijk dat het om Jezus terugkomst gaat verwijzend naar Openbaringen 19. Maar terugkomend op dat de mensen niet meer gingen werken, daar grijpt Paulus dan vervolgens in en komt met de befaamde uitspraak in hoofdstuk 3 vers 10b: Wil iemand niet werken, dan zal hij ook niet eten. 11Wij horen namelijk, dat sommigen onder u zich ongeregeld gedragen, door geen werk te verrichten, maar bezig te zijn met wat geen werk is; 12zulke mensen bevelen wij en wij vermanen hen in de Here Jezus Christus, dat zij rustig bij hun werk blijven en hun eigen brood eten. Laten we gaan lezen wat er staat in hoofdstuk 2.

(2 Thessalonicenzen 2)  Wat voorafgaat aan de komst van de Heer
1Broeders en zusters, over de komst van onze Heer Jezus Christus en het tijdstip waarop we met hem worden verenigd, zeggen we u: 2verlies niet meteen uw verstand en raak niet in paniek wanneer een profetie, een uitspraak of een brief die door ons zou zijn geschreven, het voorstelt alsof de dag van de Heer op het punt staat aan te breken.“ Dat duurde dus nog even…we zijn bijna 2000 jaar verder sinds toen 😉

3Laat u door niemand misleiden, op geen enkele manier. De dag van de Heer(= terugkomst) (zie ook openbaringen 11:15, 16:17, 19:6) breekt niet aan voordat:

(Dan legt Paulus uitleg wat vooraf komt over de wederkomst en de antichrist) velen zich van het geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens verschenen is, hij die verloren zal gaan. 4Hij zal alles wat goddelijk en heilig is bestrijden en zich erboven verheffen, om in Gods tempel plaats te nemen op de troon en zich voor te doen als God zelf. 5Herinnert u zich niet dat ik u dit herhaalde malen heb gezegd toen ik bij u was? 6Dan weet u ook wat hem nog tegenhoudt en dat hij pas zal verschijnen op de voor hem vastgestelde tijd. 7Hoewel in het verborgene de wetteloosheid nu al werkzaam is, moet eerst degene die hem tegenhoudt verdwijnen. 8Pas dan verschijnt hij – en dan zal de Heer Jezus hem doden met de adem van zijn mond en vernietigen door de aanblik van zijn komst (Openbaringen 19:12). 

God bevestigd zaken 2 of 3 keer. 2 Korintiërs 13:1b in de mond van twee of drie getuigen zal elke zaak vaststaan (statenvertaling). We zien dat door de hele bijbel terug komen, zoals dubbele dromen, meerdere zelfde soort gelijkenissen en we kunnen dit ook terug zien in Openbaringen.

We zien daar 3x zaken gebeuren. 7 zegels, 7 bazuinen en 7 schalen. en wat ze allemaal ook betekenen 1 ding staat als een paal boven water. De 7e zegel/bazuin/schaal wijst op de terugkeer van Jezus en de bijbel laat duidelijk zien dat Hij 1x terug komt. Niet 2 of 3x.  Bij de Hemelvaart zeggen de engelen ook tegen de Discipelen:  Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan. (Niet, zal meerdere keren terugkomen)

Laten we naar Openbaringen kijken: Openbaringen 6:12 zevende zegel. 1Toen het lam het zevende zegel verbrak, viel er een stilte in de hemel, gedurende ongeveer een half uur. 2Ik zag de zeven engelen die voor Gods troon staan. Ze kregen alle zeven een bazuin. 3 Toen kwam er een andere engel, die met een gouden wierookschaal bij het altaar ging staan. Hij kreeg een grote hoeveelheid wierook om die op het gouden altaar voor de troon te offeren, samen met de gebeden van alle heiligen. 4De rook van de wierook steeg met de gebeden van de heiligen uit de hand van de engel op naar God. 5 Toen nam de engel de wierookschaal, vulde hem met vuur van het altaar en wierp dat op de aarde. Er volgden donderslagen, groot geraas, bliksemschichten en een aardbeving.

Openbaringen 7:9 Degenen die door de grote verdrukking zijn gekomen (Dit is na de 7e zegel) 9Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam. 10Luid riepen ze: ‘De redding komt van onze God die op de troon zit en van het lam!’ 11Alle engelen stonden om de troon en de oudsten en de vier wezens heen. Ze bogen zich diep neer voor de troon en aanbaden God 12met de woorden: ‘Amen! Lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en macht en kracht komen onze God toe, tot in eeuwigheid. Amen.’ 13Een van de oudsten sprak mij aan: ‘Wie zijn dat daar in het wit, en waar komen ze vandaan?’ 14 Ik antwoordde: ‘U weet het zelf, heer.’ Hij zei tegen me: ‘Dat zijn degenen die uit de grote verschrikkingen gekomen zijn. Ze hebben hun kleren witgewassen met het bloed van het lam. 15 Daarom staan ze voor Gods troon en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om hem te vereren. En hij die op de troon zit zal bij hen wonen. 

Openbaringen 11:15 zevende Bazuin. 15Toen blies de zevende engel op zijn bazuin. In de hemel klonken luide stemmen, die zeiden: ‘Nu begint de heerschappij van onze Heer over de wereld, en die van zijn messias.Hij zal heersen tot in eeuwigheid.’ 16 De vierentwintig oudsten op hun tronen bij God wierpen zich neer en aanbaden God 17met de woorden: ‘Wij danken u, Heer, onze God, Almachtige, die is en die was, want in uw grote macht neemt u nu het koningschap op u.  De vierentwintig oudsten op hun tronen bij God wierpen zich neer en aanbaden God 17met de woorden: ‘Wij danken u, Heer, onze God, Almachtige, die is en die was, want in uw grote macht neemt u nu het koningschap op u. 18 De volken raasden in woede, maar nu laat u uw woede razen. De tijd is gekomen om een oordeel te vellen over de doden; en om uw dienaren, de profeten, te belonen, evenals de heiligen en degenen die, jong en oud, ontzag hebben voor uw naam; en ook om hen die de aarde vernietigen nu zelf te vernietigen.’ 19 Toen ging Gods tempel in de hemel open en verscheen daar de ark van het verbond. Er volgden bliksemschichten, groot geraas, donderslagen, een aardbeving en zware hagel.

Openbaringen 16:17 zevende Schaal. 17De zevende engel goot zijn offerschaal leeg over de lucht. Toen klonk er uit de tempel een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Het is voorbij!’ 18 Er volgden bliksemschichten en groot geraas en donderslagen. Er kwam een zware aardbeving, zo zwaar als nog niet was voorgekomen sinds er mensen op aarde waren; verschrikkelijk was die aardbeving. 19 De grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden van alle volken werden verwoest. Het grote Babylon moest het ontgelden: God gaf het de beker met de wijn van zijn hevige woede. 20 Alle eilanden verdwenen in het niets en van de bergen was geen spoor meer te vinden. 21 Uit de hemel vielen loodzware hagelstenen op de mensen, en de mensen lasterden God vanwege de plaag van die hagel, want het was een vreselijke plaag.

—Dan word verwoesting van Babylon beschreven en de grote hoer.—

Openbaringen 19:6 Toen hoorde ik een geluid als van een grote menigte en als het gedruis van vele wateren en als het dreunen van zware donderslagen, en zij riepen: ‘Halleluja! De Heer onze God, de Albeheerser, heeft zijn koningschap aanvaard. 7Laat ons verheugd zijn en juichen en Hem eer bewijzen: de tijd is gekomen voor de bruiloft van het lam, zijn bruid heeft zich al klaargemaakt.’ 8Haar is het vergund zich te kleden in linnen, wit en smetteloos, want het linnen symboliseert de goede daden van de heiligen.

Komst van de Heer zoals Paulus profeteerde in Tessalonicenzen 1 en 2! Toen zag ik de hemel open, en daar was een wit paard; zijn berijder heet Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert oorlog op rechtvaardige wijze.12Zijn ogen vlammen als vuur; op zijn hoofd draagt Hij vele diademen met daarin een naam gegrift die niemand kent behalve Hij. 13 Hij is gehuld in een mantel, gedoopt in bloed. Zijn naam luidt: Het Woord van God. 14Op witte paarden volgde het hemelse leger Hem, gekleed in smetteloos wit linnen.15Uit zijn mond komt een scherp zwaard, waarmee Hij de volken zal neerslaan. Hij zal ze weiden met een ijzeren staf. Hijzelf treedt de perskuip van de wijn van de grimmige toorn van God, de Albeheerser. 16Op zijn mantel en op zijn dij staat een naam geschreven: Koning der koningen en Heer der heren.

Het duizendjarige rijk 4 Ik zag tronen en zij namen daarop plaats en aan hen werd het oordeel gegeven. Ik zag de zielen van hen die onthoofd waren vanwege het getuigenis van Jezus en het woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden en het merkteken niet hadden aangenomen op hun voorhoofd en in hun hand. Zij werden weer levend en heersten met Christus, duizend jaren lang. 5De andere doden werden niet levend voordat de duizend jaren voorbij waren. Dit is de eerste opstanding. 6 Gelukkig en heilig zijn zij die delen in de eerste opstanding! Over hen heeft de tweede dood geen macht. Zij zullen priesters zijn van God en Christus, en met Hem als koningen heersen, duizend jaren lang.

——GOG/Magog en Duivel verslagen——

Eindoordeel 11Toen zag ik een grote, witte troon, en Hem die daarop zetelde. De aarde en de hemel vluchtten weg van zijn aanschijn en hun plaats werd niet meer gevonden. 12 Ik zag de doden, groot en klein, voor de troon staan. (Zie ook openbaringen 11:15) De boeken werden geopend. Nog een ander boek werd geopend, het boek des levens. De doden werden geoordeeld naar hun daden, zoals die in de boeken beschreven stonden. 13De zee gaf haar doden terug, en de dood en het dodenrijk gaven hun doden terug, en zij werden geoordeeld, op grond van hun daden.

—————Nieuwe Hemel en Aarde.—————

Maar hoe zit het nu over de grote verdrukking? Worden de Christenen hier ook genoemd?

Openbaringen 7:9 Degenen die door de grote verdrukking zijn gekomen 9Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. (Dit zijn er mega veel, dus alle Christenen die op aarde zijn ten tijd van de grote verdrukking) In het wit gekleed(wit linnen symboliseert de goede daden van de Heiligen) en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam. 10Luid riepen ze: ‘De redding komt van onze God die op de troon zit en van het lam!’ 11Alle engelen stonden om de troon en de oudsten en de vier wezens heen. Ze bogen zich diep neer voor de troon en aanbaden God 12met de woorden: ‘Amen! Lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en macht en kracht komen onze God toe, tot in eeuwigheid. Amen.’ 13Een van de oudsten sprak mij aan: 

‘Wie zijn dat daar in het wit, en waar komen ze vandaan?’ 14 Ik antwoordde: ‘U weet het zelf, heer.’ Hij zei tegen me: ‘Dat zijn degenen die uit de grote verschrikkingen gekomen zijn. Ze hebben hun kleren witgewassen met het bloed van het lam15 Daarom staan ze voor Gods troon en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om hem te vereren. En hij die op de troon zit zal bij hen wonen.

Als we zo dit alles hebben bestudeerd en bekeken heeft Paulus het dus duidelijk over de terugkomst van Jezus en wijst de opname theorie dus ook over Openbaringen 19 wanneer Jezus terug komt. Als er een opname komt, zou mooi zijn, maar als we dus kijken naar de bijbelse uitleg zal de laatste generatie die door de eindtijd moet zich stand moeten houden. Dit het een spannende tijd zal worden is zeker. Maar 1 ding weten we de Heer is met ons en Hij zal ons leiden door alles heen.

Is Kerst verkeerd en een heidens feest?

Ik kwam dit artikel tegen en vond dit een hele goede, ook aangezien er met verschillende ogen naar kerst word gekeken. Hierbij de vertaling van het artikel op: Tikkun (interationale Messiaanse familie van 40 Mesiaanse gemeentes uit Israel en Amerika en de rest van de wereld) geschreven door Dan Duster (oprichter Tikkun).

Waarschijnlijk vieren bijna 2 miljard christenen, nominaal of echt toegewijd, Kerstmis als de verjaardag van Jezus. Ze vieren de betekenis van de incarnatie. We zullen binnenkort worden behandeld met internetblogs, YouTube-leringen en Facebook-berichten die ons vertellen hoe vreselijk het is dat Christenen 25 december vieren als de geboorte van Jezus (en hebben in de katholieke kerk een communiedienst, mis, zijn geboorte vieren, etc.). Ons zal worden verteld dat dit heidens is, een vlek op het geloof, syncretisme. De aanval tegen Kerstmis komt niet van een van de mainstream Messiaans-Joodse organisaties, niet de Unie van Messiaans-Joodse congregaties in Amerika, de Messiaans-Joodse Alliantie van Amerika, Tikkun Amerika, of de Messiaans-Joodse congregaties in Israël, Oekraïne, Rusland en Zuid Amerika. Waar komt het dan wel vandaan? Het komt van heidenen die hun interpretatie van een terugkeer naar Joodse wortels omarmen. Voor veel Messiaans-Joodse gemeenten maken het niet uit of er kerst word gevierd tijdens hun bedrijfsfeesten. Ze staan ​​leden toe het naar hun geweten te vieren, maar omdat ze joods georiënteerd zijn en denken dat Jezus niet daadwerkelijk op 25 december is geboren, hebben ze het niet opgenomen in hun religieuze jaar van feesten.

De aanvallende partij beweren dat 25 december werd gekozen vanwege heidense associaties met de zon, mithraïcisme en meer. Ik denk dat het de verkeerde datum is. Bovendien vierden Joden wonderbaarlijke gebeurtenissen en geen verjaardagen. Joodse mensen in de eerste eeuw hebben de uitstorting van de Heilige Geest als het grootste wonder gezien. Ik ben het eens met de niet-katholieke beursconsensus van zijn geboorte in de herfst, misschien in Soekot (Loofhutten). Maar zoals ik heb betoogd, is de betekenis van een gebruik de definitie van degenen die het omarmen. Dat is de som ervan. De kerk viert geen goden of iets heidens. De meesten van ons als Messiaanse Joden zijn blij dat de Wereld de geboorte van de grootste Jood in de geschiedenis viert.

De datum en de kerstboom
Dus hier zijn een paar punten in reactie. Ten eerste, Dr. John Fischer, een van de oprichters van de Messiaans-Joodse beweging en de president van de Unie van Messiaans-Joodse congregaties vandaag, betoogt dat Jezus echt werd geboren op 25 december. Hij heeft me niet overtuigd, maar zijn argument is geloofwaardig. U kunt hierover mailen en zijn video krijgen van het St. Petersburg Theological Seminary in Florida. Dat hij dat zou beweren zou ons een pause moeten geven hierover. Ten tweede moeten we onderscheid maken tussen tradities en vieringen van de protestantse kerk en de seculiere cultuur. Ik bijvoorbeeld zou niet weten welke historische protestantse tradities die heidens zijn en geen bewondering waard zijn. Kun je er een noemen? De traditie van de hymnes voor het seizoen is prachtig, ontroerend en bijbels. De traditie van de kerk geeft de gebeurtenissen aan die leiden tot zijn geboorte en vervolgens de geboorte in de vier weken van de advent. Alle bijbelse passages over zijn geboorte en incarnatie worden gelezen. Preken over deze thema’s worden voorbereid. Koren bezoeken mensen en brengen hen vrolijkheid door kerstliederen te zingen. Zonder Kerstmis zou het een donkerdere wereld zijn. Het enige heidense dat wordt opgemerkt, is de datum (dit is in kwestie) en de kerstboom, die door christenen wordt geïnterpreteerd als leven dat in de wereld komt en de boom als een herinnering dat hij aan een “hout” zou sterven. De tekst van Jeremia 10 op de boom, vaak geciteerd door deze mensen, heeft hier niets mee te maken. Dat gaat over een boom die wordt gesneden en gebeiteld tot een afbeelding van een afgod. Trouwens, de kerstboom is recent en maakt geen deel uit van de historische protestantse kerktraditie.

Maar er zijn verontrustende aspecten in de grotere cultuur. De seculiere feesten en kantoorfeesten reiken terug naar de winter heidense extreem ongecontroleerde bijeenkomsten. Ze rebelleren tegen de Christelijke traditie en dit is een recentere ontwikkeling. Het materialisme en de koopgedrag maken zeker geen deel uit van de geest van de kerktraditie. Geven aan de armen is dat wel. Maretak is ook een vage herinnering aan heidense praktijken. De kerstman is op zijn best neutraal maar maakt geen deel uit van de kerkelijke traditie. Ik ben helemaal voor Christenen die hun tradities meer bijbels maken in overeenstemming met de kerkelijke traditie.

Messiaanse Joden en studenten vechten tegen ernstige problemen. Onder andere tegen omvattingen van de vervangings theologie, de verkiezing van Israël, de speciale roeping van Messiaanse Joden, het juiste begrip van wet en genade, het profetische begrip van het herstel van Israël in ons oude land en meer. De strijd tegen de kerk en haar kersttradities is echter niet een van deze veldslagen. Het lijkt meer op kantelen in Don Quichot-stijl. Het belemmert ons echt in ons werk om Johannes 17:21 eenheid met gelovigen op te bouwen. Het is een dwaze strijd. Laten we eerder dit jaar kerken bezoeken en ze meer brengen van de Joodse context van de komst van Jezus, vooral de Joodse aspecten van Lucas 1, 2 en Mattheüs 1, 2. Ik ben dankbaar dat dit niet de oriëntatie is van de mainstream van de Messiaans-Joodse beweging in de wereld. Degenen die dit nastreven zien er meestal cultisch, nauw en sektarisch uit.

Jezus / Iésous / Yehoshua’s naam

Er blijkt hedendaags wat onduidelijkheid/Interesse te zijn over de gebruik van de naam van “Jezus/Jesus/Iésous/Joshua/Yehoshua/Jehoshua” dat bij het bidden beter de originele naam gebruikt kan. Ik kan me het beetje voorstellen, want er word in de bijbel gezegd in Johannes 16:23-24: “Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Al wat gij de Vader zult bidden in Mijn Naam, dat zal Hij u geven. Tot nog toe hebt gij niet gebeden in Mijn Naam; bidt, en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij”. Dit leidt blijkbaar tot velen tot de vraag, wat is dan de officiële “Naam” van Jezus, en moeten we de officiële naam gebruiken vanuit de grondtekst, of mag Jezus ook? Hierom heb ik een onderzoek gedaan in deze zaak. En om een en ander beter te begrijpen gaan we eerst terug in de tijd van Jezus.

Zie kaart hieronder was het Romeinse rijk. En je had voornamelijk 2 talen die de voertaal waren. Latijn die voornamelijk in het westen van het Romeinse rijk werd gesproken en het “Koinè” (algemeen) Grieks dat voornamelijk in het oosten van het Romeinse rijk werd gesproken. In de tijd van Jezus was naast Aramees en Hebreeuws dus Koinè Grieks de voertaal en schrijftaal.

West en Oost Romeinse rijk

Daarom is het nieuwe testament ook in het Koinè Grieks geschreven door de apostelen. In Galilea (naast Judea) welke een aparte provincie was met in die tijd als vazalvorst/Tetrarch Herodes, sprak men voornamelijk ook Aramees (Galilees accent). In Judea waar Pilatus gouverneur was, sprak men ook voornamelijk Aramees (Judeaans accent), Grieks en Hebreeuws (Dit valt op bij Petrus bij het verloochenen van Jezus:“‘Jij bent wel degelijk een van hen, trouwens, je accent verraadt je.” (Matteüs 26:73-75)), in Jeruzalem spraken ze zelfs veel meer talen aangezien daar mensen vanuit alle landen/streken daar waren (Handelingen 2:8-11): Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? 9Parten, Meden​ en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia,10Frygië en Pamfylië, ​ Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook  Joden​​ uit Rome die zich hier gevestigd hebben, 11 Joden en Proselieten​, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ .

Ook zie je het terugkomen vele jaren later in Handelingen 21:37 Vlak voordat Paulus ​de kazerne binnengebracht zou worden, zei hij tegen de tribuun​: ‘Mag ik u iets vragen?’ De tribuun​ antwoordde: ‘Spreekt u Grieks? 38 Bent u dan niet die Egyptenaar​ die onlangs in opstand kwam en met vierduizend oproerkraaiers de woestijn in getrokken is?’ 39 Paulus zei: ‘Ik ben een Jood​ uit Tarsus in Cilicië, burger van een niet onbelangrijke stad. Ik zou graag willen dat u me toestemming geeft om het volk toe te spreken.’ 40 Zodra de tribuun​ dit had toegestaan, maande Paulus ​, die boven aan de trappen stond, de mensen met een handgebaar tot stilte. Daarna sprak hij hen in het Hebreeuws als volgt toe: 221‘Broeders, zusters, en u, leden van het Sanhedrin ​, luister naar wat ik tot mijn verdediging heb aan te voeren.’ 2 Toen de menigte hoorde dat hij hen in het Hebreeuws toesprak, werd het nog stiller. ​

Hier zie je dat Paulus ook Grieks sprak (anders kon hij die brieven ook niet schrijven) en Hebreeuws en natuurlijk zijn streektaal Aramees kon. Deze zaken geven je een beeld van de talen van die tijd, er werden meerdere talen gesproken in die tijd. Hoe zit het dan met de naam van Jezus/Iésous/Joshua/Jehoshua. Ja zoals je ziet hangt het af in de taal welke je spreekt 🙂 Dit zegt de Strong concordantie erover:

Strong’s ConcordanceIésous: Jesus or Joshua, the name of the Messiah, also three other Isr.Original Word: Ἰησοῦς, οῦ, ὁ
Part of Speech: Noun, Masculine
Transliteration: Iésous
Phonetic Spelling: (ee-ay-sooce’)
Definition: Jesus or Joshua, the name of the Messiah, also three other Isr
Usage: Jesus; the Greek form of Joshua; Jesus, son of Eliezer; Jesus, surnamed Justus.
HELPS Word-studies

2424 Iēsoús – Jesus, the transliteration of the Hebrew term, 3091 /Lṓt (“Yehoshua”/Jehoshua, contracted to “Joshua”) which means “Yahweh saves” (or “Yahweh is salvation”).

“Jesus Christ” is properly “Jesus the Christ.” “Jesus” (2424 /Iēsoús) is His human name, as the incarnate, eternal Son of God (Mt 1:21,25, see also Lk 1:31) – the Christ, the divine Messiah (the second Person of the holy Trinity).

[Christ (His title) means “the Anointed One” (the eternal pre-incarnate, Logos, Jn 1:1-18).]

Jezus komt van Jesus (letterlijk vertaald) en Yeshua komt van Yehoshua/Jehoshua en is een soort afkorting net als bijvoorbeeld Hendrik bij Hendrikus is. Zoals je ziet komt Jezus zelfs dichter bij de letterlijke vertaling dan Yeshua bijvoorbeeld. Maar beide verwijzen naar de oorspronkelijke originele naam Iésous.

Naast Iésous/Jezus/Yeshua heeft de de Heer natuurlijk vele benamingen, “Gezalfde”, “Vredevorst”, “Heer der Heren” en ga zo maar door. De Heer kijkt naar je hart en woont (als je Jezus/Iésous/etc.in je hart door zijn Heilige Geest. Dus weet precies wie je bedoeld als je een benaming gebruikt. De Heer is ook een persoonlijk God, dus als je een koosnaam hebt voor de Heer, dan weet de Heer dat natuurlijk ook. 

Dwaling!

Ter afsluiting, er gaat een dwaalleer ronde dat de naam Jezus afgeleid is van “heil zeus”. Deze bewering is totaal ongegrond. Wie die ongein in de wereld heeft gebracht heeft denk ik heel wat uit te leggen voor de troon van God. 

Ik zal eerst op theoretische wijze de zogenaamde “Jezus-betekend-heil-zeus” theorie zo goed mogelijk beschrijven. Dan kijken we het van bijbels perspectief en daarnaast op geestelijk perspectief. Zodat we dit broodje aap verhaal voor eens en altijd uit de wereld kunnen helpen.

Theoretisch:
Degenen die naam als heil zeus verkondigen begint meestal met de naam van God, “YAH” (zie Jesaja 26: 4,). Van die naam van God nemen zij de naam van de Messias om YAHSHUA te noemen, wat volgens hen betekent “YAH Is Redding”. Zij beweren dat dit de naam is die door de apostelen en door de Messias zelf wordt gebruikt; echter, nadat de apostelen dood en verdwenen waren, nam de roomse kerk het christendom over. Om hun religie beter leesbaar te maken voor de heidenen, veranderden de Romeinse leiders de naam van de Messias in een Grieks / Latijnse hybride, Iésous, die (zogenaamd) ‘Wees gegroet, Zeus’ betekent. Sinds Zeus (of Jupiter) de heidense god in het Grieks-Romeinse pantheon, hadden de heidenen weinig moeite om deze nieuwe halfgod te accepteren. Door de naam van de Heiland te veranderen, was het christendom effectief ontdaan van zijn Hebreeuwse wortels en was het versmelten met heidendom een ​​succes. De redder van de Grieken zou nog steeds Zeus kunnen zijn. Na verloop van tijd werd het woord Iésous in het Engels verder verdorven in Jezus.”

Als “bewijs” voor hun samenzweringstheorie dat Jezus “Wees gegroet, Zeus” betekent, wijzen ze erop dat de tweede lettergreep van Jezus (-sus) vergelijkbaar is met de naam van de Griekse god. Vooral wanneer Jezus in het Spaans wordt uitgesproken, wordt het “duidelijk” dat mensen “eigenlijk” zeggen “Hé, Zeus.” Toegevoegd aan deze “bewijzen” is het feit dat oude sculpturen van Zeus hem met een baard tonen, net zoals modern dagfoto’s van Jezus!

Wat kunnen we zeggen tegen zulke vergezochte onzin? Ten eerste probeert niet iedereen die een baard heeft de plaats van Jezus in te nemen. Ten tweede, alleen omdat een bepaald woord of woorddeel klinkt als een ander woord, is het geen bewijs van gemeenschappelijkheid. Het baseren van theorieën over de oorsprong van woorden op de uitspraak is absurd. Het Engelse woord “Humorous” klinkt precies als “Humerus”, maar er is niets grappigs aan het bot dat van de schouder naar de elleboog gaat. Ten derde, de Hebreeuwse naam van de Messias is Yehoshua/Jehoshua niet Yahshua – de laatste is een verzinsel om de naam meer als YAH te laten klinken.

Ten vierde vertaalt de Hebreeuwse naam Yeshua in het Grieks als Iésous. Dit is de naam die de engel Gabriël Jozef gebood om Maria’s kind te noemen: “Je moet hem de naam Jezus geven, omdat hij zijn volk van hun zonden zal redden” (Mattheüs 1:21). De naam Jesus/Jezus is een eenvoudig Griekse vorm van Jozua/Joshua, een veel voorkomende naam onder Joden. Hetzelfde vers verwijst ook naar de betekenis van de naam: de Heer zou Jezus worden genoemd omdat “hij zijn volk van hun zonden zal redden.” De naam Jezus betekent “De Heer redt” of “De Heer is redding”. Of je het nou zou spellen als Jesus/Jezus of Joshua/Jozua of Yeshua/Yehoshua, de betekenis blijft hetzelfde, en het heeft niets met zeus te maken.

Namen kunnen worden vertaald. Het veranderen van een naam van de ene naar de andere taal heeft geen invloed op de betekenis van de naam en verandert ook niet het karakter of de identiteit van de persoon. Elizabeth wordt Elixabete, Isabella, Zsoka of Eliska, afhankelijk van de taal. Maar zij blijft hetzelfde meisje. Een man genaamd Stefanus kan Stefanos, Stefan, Estevao, Teppo of Estebe worden genoemd, afhankelijk van waar hij zich in de wereld bevindt. Maar hij is dezelfde persoon, ongeacht wat we hem noemen. Evenzo verwijzen Jezus en Yeshua/Yehoshua naar dezelfde persoon – en het is niet zeus.

Wij gebruiken de naam Jezus, een verengelste transliteratie van het Grieks, omdat Grieks de taal is waarin Matteüs en Marcus en Lucas en Johannes hun evangeliën hebben geschreven en omdat Engels en Nederlands de taal is die we spreken. De beste vertaling van Iésous in modern Engels/Nederlands is ‘Jesus/Jezus’.Een deel van Timotheüs ‘werk als voorganger was om’ bepaalde mensen te bevelen niet langer valse doctrines te leren of zich aan mythen te wijden ‘(1 Timotheüs 1: 3-4). Paulus maakte zich zorgen dat ‘zulke dingen controversiële speculaties bevorderden in plaats van het werk van God vooruit te helpen – dat is door geloof’ (vers 4). Samenzweringstheorieën en mythen over de etymologie van Jezus ‘naam zijn afleidingen van het ware werk van God. We moeten geen acht slaan op beweringen dat de naam Jezus iets anders betekent dan wat de Schrift zegt dat het betekent: “De Heer redt.”(Bron..)

En nu de Geestelijke uitleg erbij:
Ik werd toen ik dit verhaal hoorde gelijk door de Heilige Geest bepaald (want toen wist ik de theoretische onderbouwing nog niet, wel dat het van geen kant klopte natuurlijk) dat door de naam van Jezus ontelbare mensen zijn genezen en wonderen zijn gebeurd en er demonen zijn uitgedreven. Dat deed me gelijk denken aan het verhaal dat de farizeeërs in Matheus 12:24 Maar de ​farizeeën​ die dit hoorden, zeiden tegen elkaar: ‘Hij kan die demonen alleen maar uitdrijven dankzij ​Beëlzebul, de vorst der demonen.’ Hier word hetzelfde geintje geflikt, hier word Jezus ook afgeschilderd tot een dienaar van “Zeus” een Ba’al namelijk Beëlzebul. het probleem daarbij is dat Jezus zegt in vers 28: Maar als ik door de ​Geest van God​ demonen uitdrijf, dan is het ​koninkrijk van God​ bij jullie gekomen. Door de Heilige Geest/Geest van God worden demonen uitgedreven, en de ​farizeeën​ maakten daarmee de Heilige Geest als afgod uit! In vers 31: Daarom zeg ik u: elke ​zonde​ en elke godslastering kan de mensen worden ​vergeven, maar wie de Geest lastert kan niet worden ​vergeven. Wanneer iemand zegt dat als we door Jezus naam (=door Heilige Geest) een boze geest uitdrijven/genezen/wonderen gebeuren en mensen claimen dat dit door de naam van zeus gebeurd, bevinden zich dan op heeeeeeel dun ijs…

Samengevat. Het maakt niet uit of Jezus/Yeshua/Heer of Iésous gebruikt, de Heer weet het en de Heilige Geest werkt erdoor heen. 

Yom Kipoer – Grote Verzoendag

Het is Yom Kipoer (Grote Verzoendag) vandaag (vanavond tot morgen avond). En daarom wil ik even stil staan bij een paar bijbel feitjes waar Ron Cantor (Messiaanse Jood) uitleg geeft over Yom Kipoer.

In deze 2 videos (beide ongeveer 4 minuten) word uitleg gegeven over de werkelijke betekenis van Yom Kipoer met het zicht op Christus en wat in de Talmoed staat over het accepteren van de tempel offers na de kruisiging totdat de tempel verwoest werd in 70 na Christus. Deze werd dus niet meer geaccepteerd door God (40 jaar lang), want Jezus was het ultieme offer voor ons.

Turkse Parlement eist troon van satan (Pergamum altaar zeus) terug naar Turkije?!

“En schrijf aan de engel der gemeente te Pergamum: ‘Ik weet, waar gij woont, dáár waar de troon des satans is; en gij houdt vast aan mijn naam en hebt het geloof in Mij niet verloochend, ook niet in de dagen van Antipas, mijn getuige, mijn getrouwe, die gedood werd bij u, waar de satan woont. “ Openbaringen 2:12 (NBG)

Vandaag is alles wat er overgebleven in het hedendaagse Turkije van de stad Pergamum, is ruïnes. Maar toen de apostel Johannes daar zijn brief aan de kerk schreef, was het een van de meest invloedrijke steden in het Romeinse Rijk. ‘Pergamum had een unieke status die anders was dan elke andere stad, omdat het het politieke centrum was, zegt Rick Renner, (De auteur van A Light in the Darkness, een studie van de zeven kerken van Klein-Azië.) ‘Het was van daaruit dat alle regelgeving gemaakt werd die het hele Klein-Azië beïnvloedde’.

De mensen van Pergamum waren uitvinders en vernieuwers. Zij perfectioneerden perkament gemaakt van kalfskin en bouwde het eerste psychiatrische ziekenhuis van de wereld. Pergamum was ook een bekend centrum voor de kunst. Het theater van de stad had tienduizend bezoekers per nacht. De akoestiek was zo goed dat gefluister op het podium helemaal in de bovenste rij kon worden gehoord. De stad’s acropolis evenaarde Athene, en de bibliotheek was de tweede grootste in de oude wereld. De collectie was zo geweldig dat de Romeinse generaal Marc Antony het als een bruiloft cadeau voor Cleopatra heeft gepresenteerd.

Aan het eind van de eerste eeuw was Pergamum een ​​bloeiende stad. Maar waarom noemt het boek Openbaring het de woonplaats van Satan? Het antwoord ligt in de ruïnes van de tempels van de stad. “Aan de ene kant was het een zeer mooie stad,” zegt Renner. “Maar aan de andere kant was het een van de donkerste, verschrikkelijkste steden in het hele Romeinse Rijk.” De mensen van Pergamum waren bekend als de “tempelbewoners van Azië.” De stad had drie tempels gewijd aan de aanbidding van de Romeinse keizer, een ander voor de godin Athena en het Grote Altaar van Zeus, de koning van de Griekse goden. Vele geleerden geloven dat dit altaar de “Troon van satan” is, genoemd in het boek Openbaring.

‘Dat woord’ troon ‘werd gebruikt in een persoonlijke prive-woning, en het was een stoel voor de heer van het huis, de meester van het huis,’ zegt Renner. “Het feit dat Jezus dit woord zou gebruiken, betekent dat Satan daar thuis voelde. Hij zat daar op een troon. Het was zijn grondgebied. Hij was de meester van dat huis. ‘De stad had ook een geneeskrachtig centrum genaamd de Asklepion, gebouwd ter ere van Asklepios, de Griekse slangengod. In de eerste eeuw was dit een kruising tussen een ziekenhuis en een kuuroord, waar patiënten alles van een modderbad konden krijgen voor een grote operatie. Zelfs de keizers kwamen helemaal uit Rome om hier te worden behandeld, maar dit was geen bezoek aan een gewone dokter. “Als je een terminale patiënt was, mocht je niet naar de Asklepion gaan,” zegt Renner. “Deze priesters van Asklepion wilden niet dat iemand hoorde dat er iemand in de Asklepion was gestorven. Er was een groot teken net boven de officiële ingang van de Asklepion, die zei: ‘Dood is hier niet toegestaan.’ Dus de enige manier waarop je binnenkomt is als ze wisten dat je zou blijven leven. ‘

Patiënten kwamen binnen via een ondergrondse tunnel. Toen dronken ze een kalmerend middel, en brachten de nacht in de slaapzalen van de Asklepion, terwijl de hele nacht de niet-giftige slangen om hen heen krioelden. Ze werden verteld dat de slang-god Asklepios ze in hun dromen zou spreken en hen een diagnose zouden geven. ‘Er werd aangenomen dat de slangen de helende kracht van Asklepios droegen’ en als een slang over je heen ging terwijl je ’s nachts sliep, was dat een goddelijk teken dat de genezende kracht naar je toe kwam.’

De volgende ochtend vertelden de patiënten hun “dromen” aan de priesters, die hun behandelingen voorschreven. Tenslotte maakten de patiënten kleibeelden van de lichaamsdelen die genezing nodig hadden en offerde deze aan Asklepios. De mensen van Pergamum aanbidden een groot aantal Griekse en Romeinse goden, maar toen het christendom kwam met het geloof in één god, ging de heiden-priesters van de stad op de aanval en hun beroemdste slachtoffer was een man genaamd Antipas.

In het boek Openbaring noemde Jezus Antipas ‘mijn trouwe martelaar’. Hij was de bisschop van Pergamum, geordend door de apostel Johannes, en zijn geloof werd de aandacht van de priesters van Asklepios. “Hij had zoveel duivels uitgedreven dat de demonen tegen de heidense priesters hadden geklaagd en zeiden: ‘Je moet iets aan deze Antipas doen’, zegt Renner.

De heidense priesters gingen naar de Romeinse gouverneur en klaagden dat de gebeden van Antipas hun geesten uit de stad dreven en de aanbidding van hun goden verhinderden. Als straf beveelde de gouverneur Antipas om een ​​offer van wijn en wierook te bieden aan een standbeeld van de Romeinse keizer en te verklaren dat de keizer “heer en god” was. Antipas weigerde…

‘Als je de goddelijkheid van de keizer afwijst, dan is dat gelijk aan het verwerpen van de stad Rome,’ zegt Renner, ‘en daar werden gelovigen voor vermoord.’ Antipas werd ter dood veroordeeld op het Altaar van Zeus. Het merendeel van dat altaar bestaat vandaag nog steeds, en omringend zijn enkele van ’s werelds beroemdste marmer beelden. Ze tonen de Gigantomachy, van de strijd tussen de Griekse goden en de reuzen. Op de top van het altaar was een holle bronzen stier, ontworpen voor het menselijk offer.

Renner beschrijft de wijze van de executie die door Antipas wordt geleden. ‘Ze zouden het slachtoffer nemen, hem in de stier plaatsen, en ze zouden hem zo vastbinden dat zijn hoofd in het hoofd van de stier zou gaan. Dan zouden ze een groot vuur onder de stier aansteken, en als het vuur het brons verhit, zou de persoon binnenin de stier langzaam beginnen te roosteren tot de dood. Als het slachtoffer zou beginnen te kreunen en in pijn uitroepen, zouden zijn schreeuwen door de pijpen in het hoofd van de stier echo-en, zodat het leek dat het de stier tot leven kwam. ‘

Zelfs in het midden van de vlammen stierf de bejaarde bisschop Antipas om te bidden voor zijn kerk. Het jaar was 92 AD. Een paar jaar later schreef de apostel Johannes het Boek van Openbaring, waarin hij de dood van Antipas in Pergamum noemde. Vandaag is alles wat er over is, het fundament; Het Altaar van Zeus is meer dan duizend kilometer verderop.

In de 19e eeuw demonteerde de Duitse ingenieurs het altaar en namen het mee naar Berlijn. De zogenaamde ‘Troon van Satan’ werd in 1930 in het Pergamon Museum van de stad tentoongesteld, net op tijd om een ​​van de meest brute dictators die de wereld ooit heeft gezien te inspireren.

En nu wil het Turkse Parlement (lees Erdogan) die troon terug naar Turkije. Zal Erdogan dit voorelkaar krijgen? En daar de laatste “grote” antichrist (Erdogan?) opstaan? Tijd zal het leren.

(Bron: CBN en aa.com.tr)

De belangrijkheid van de Derde Tempel in de laatste der dagen.

In de bijbel word zowel in oude als nieuwe testament veel gesproken over de eindtijd en de laatste der dagen. In deze stukken komen veel dingen aan bod, bijvoorbeeld de “Antichrist” en “Bazuinen”, ” de Schalen” enzovoorts.

In dit artikel wil ik even stil staan in de rol van de Derde Tempel in de eindtijd/laatste der dagen. Misschien eerst nog even een opfrisser en het verschil tussen de eindtijd en de laatste der dagen. De Eindtijd (In het Grieks “Eschatos”), is begonnen sinds de uitstorting van de heilige Geest, ongeveer 2000 jaar geleden.  Maar Jezus en de Bijbel (Jezus is het Woord) heeft het regelmatig over die laatste dagen voor zijn terugkomst, waar hij bijvoorbeeld over spreekt bijvoorbeeld Mattheus 24.

En wij zitten we in die laatste dagen van die eindtijd. Jezus geeft dan aan (Mattheus. 24:34) dat die generatie (die al die dingen ziet in de laatste der dagen) niet zou voorbijgaan voor de voleinding van de wereld. Net als de gelijkenis over de vijgenboom Lukas 21:29-31: “Kijk eens naar de vijgenbomen en de andere bomen. 30 Zodra je ziet dat er blaadjes aan beginnen te komen, weet je dat de zomer eraan komt. 31 Zo kunnen jullie ook weten dat als al deze dingen gebeuren, het Koninkrijk van God eraan komt.”

Met dit in het achterhoofd gaan we naar een openbaring van Paulus checken: 2 Tessalonicenzen 2:3
3 Laat u door niemand misleiden, op geen enkele manier. De dag van de Heer breekt niet aan voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens verschenen is, hij die verloren zal gaan. 4 Hij zal alles wat goddelijk enheiligis bestrijden en zich erboven verheffen, om in Gods tempel plaats te nemen op de troon en zich voor te doen als God zelf. 5 Herinnert u zich niet dat ik u dit herhaalde malen heb gezegd toen ik bij u was? 6 Dan weet u ook wat hem nog tegenhoudt en dat hij pas zal verschijnen op de voor hem vastgestelde tijd. 7 Hoewel in het verborgene de wetteloosheid nu al werkzaam is, moet eerst degene die hem tegenhoudt verdwijnen. 8 Pas dan verschijnt hij – en dan zal de Heer Jezus hem doden met de adem van zijn mond en vernietigen door de aanblik van zijn komst. 9 De komst van de wetteloze mens is het werk van Satan en gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen, 10 en allen die verloren zullen gaan, zal hij met zijn kwaadaardigheid verleiden. Want ze hebben de liefde voor de waarheid, die hen had kunnen redden, niet aanvaard.

En ook in Matheus 24:15
15 Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting (de antichrist), waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan – wie het leest, geve er acht op – laten dan wie in Judea zijn, 16 vluchten naar de bergen. 17 Wie op het dak is, ga niet naar beneden om zijn huisraad mede te nemen, en wie in het veld is, 18 kere niet terug om zijn kleed mede te nemen. 19 Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen.

Jezus spreek dan over Daniel 7:7-8 
7 Daarna keek ik toe in de nachtvisioenen, en zie, het vierde dier was schrikwekkend, gruwelijk, en uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden. Het at en verbrijzelde, en de rest vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van al de dieren die ervóór geweest waren. En het had tien hoorns.  8 Terwijl ik op de hoorns bleef letten, zie, een andere, kleine, hoorn rees daartussen op. Drie van de eerdere hoorns werden voor hem uitgerukt. En zie, in die hoorn waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak.

Wat ook terugkomt in Openbaringen 13
Vers 5: En hetzelve werd een mond gegeven, om grote dingen en godslasteringen te spreken; en hetzelve werd macht gegeven, om zulks te doen, twee en veertig maanden en vers 13: En het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit den hemel doet afkomen op de aarde, voor de mensen. En ook nog vers 15: En hetzelve werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.

Dus in het kort, de antichrist zal zich verhogen in de 3e tempel, maar dan moet die er wel eerst staan…. En die staat er nog niet. Wanneer komt die er dan? Nou daar gaan we een beetje verder op in. Want naast de Tempel zelf, komt er veel meer kijken. Priesters? Hoge Priester? Hoe moet de tempel eruit zien? De benodigde heilige voorwerpen? Daar heeft de temple Institute zich helemaal aan toegewijd! En daarnaast staat alles gewoon klaar behalve de start van de bouw van de 3e Tempel zelf!

Dus het is alleen het wachten op de bouw van de Tempel zelf waar alles aan gedaan word op dit moment om dit zo snel mogelijk te verwezenlijken. Bijvoorbeeld door wereld leiders te vragen: Sanhedrin vraagt Putin en Trump om 3e Tempel te bouwen. Of zelfs een grote vijand Iran die gevraagd word te helpen! Het is zo dichtbij… Ik geloof dat wij als laatste generatie dit zeer binnenkort gaan meemaken.

Lees alle laatste nieuws items en blijf op de hoogte over de komende 3e Tempel op breakingisraelnews.com hier…

Nieuwe Wereld Orde (UN?) word steeds meer vorm gegeven.

Ik heb al eerder geschreven dat er op de achtergrond hard getimmerd word aan de weg voor een Nieuwe Wereld Orde. Globalisering word het ook wel genoemd. Het is het stokpaardje voor vele wereld leiders zoals bijvoorbeeld Obama. Vorig jaar September was de UN top in Amerika over het “Klimaat akkoord” die in December voor jaar getekend is door 195 landen is ondertekend in Parijs. En daarbij de Agenda 2030 waar Xandernieuws al uitgebreid over geschreven heeft.

Maar dat is maar een topje van de ijsberg. Op de achtergrond zal bijna alles in kannen en kruiken zijn in hun draaiboek. Obama probeert vlak voor zijn vertrek nog zoveel mogelijk dingen erdoor heen te drukken, zoals de “controle van het Internet aan de UN“… Maar daar houd het niet op, zoals jullie weten heeft de UN al een redelijk leger opgebouwd de afgelopen tijd, maar zoals jullie misschien niet weten gaat dit fors worden uitgebreid de komende tijd (met tienduizenden troepen, helicopters en dergelijke) volgens Obama… zie deze video….

Daarnaast is er pas zoals jullie misschien weten een groep Israelische, Engelse, US, Quatar, Turkse, Saoedische officieren gedood in een “geheime bunker” in Aleppo die de aanvallen van “de rebellen” en anderen coördineren. Je zult je afvragen wat doen die daar nou in Aleppo? Nou. nieuwsflits! De hele Syrie oorlog is veroorzaakt door US en consorten/vazallen waaronder ook het westen. Als je simpel nadenkt waarom gooien europa bommen op Syrië zonder toestemming van de regering? Heel simpel om Assad te verdrijven. Waarom? Omdat zij niet doen wat Amerika wil. Daarom is Rusland Syrie ook te hulp gekomen (samen met Iran). Maar goed daar kan ook wel een boek over geschreven worden wat daar allemaal achter zit, maar om on-topic te blijven, de UN is er met een delegatie langs geweest wat er allemaal gebeurt in Syrie. En die geven ook toe dat het een grote ziekelijke poppenkast is.


Spoel even door naar 6:08 en daar spreekt de UN delegatie over wat ze gezien hebben. Natuurlijk word dit soort nieuws niet op de lokale nieuws vertoond…

In ieder geval, hier zie je de UN de “good guy” spelen om Amerika (Lees Obama), aan het doen is….Oh wacht, was die niet die juist Pro UN is? Ooops…*kuch* onder een hoedje *kuch*. Maar goed, ow.. niet te vergeten dat de UN de nummer 1 hater is van Israel!

Jaja, als de UN de wereld macht word dan maak je bord maar nat. Dat zijn niet zulke lieverdjes. Een Filmmaker ontmaskerde de UN in openbaarde dit op FOX News. Vermakelijk te zien hoe corrupt het zaakje is.

In ieder geval, genoeg gelachen, want ja als de antichrist de leiding van UN gaat worden en de vervolging van de Christenen een feit is dan, word het natuurlijk een stuk lastiger. Om de UN de volmacht te late krijgen op de wereld heeft het wat duwtjes in de rug nodig. Een globale Financiële Crisis bijvoorbeeld…hey….laat die nou net op de loer liggen 🙂 Of een natuurramp…. Of een Wereld oorlog… Vul maar in. Ja het is dichterbij dan wij denken.

 

Rapen gaar nu Syrië Golan hoogte terug wil via UN.

Zoals iedereen weet leven we in de laatste  der dagen van de eindtijd welke na het sterven van Jezus begon. Er word in openbaringen 13 verteld over de antichrist die over de hele wereld zal regeren (vers 6).  Maar hoe kan dat als je verschillende landen hebt met verschillende regeringsleiders? Het antwoord door een universeel geheel….en bestaat deze? Yep, wat dacht je van de United Nations (UN)! Je zult misschien denken dat deze overkoepelende organisatie niet zoveel te vertellen heeft, maar dit is heeeel hard aan het veranderen. Heel sneaky op de achtergrond trekken ze steeds meer macht naar zich toe.

Kun je vorig jaar september nog herinneren?  De zogenaamde “klimaat top”, een mooie poppenkast wat uiteindelijk bedoeld was om meer macht naar zich toe te trekken waar ze zelfs de Paus bij hebben gehaald voor hun poppenkast….

Want wat is 22 april gebeurd? De Verenigde Naties in New York hielden een handtekeningen ceremonie waarin de staatshoofden, buitenlandse ministers en overheids instanties met “formele macht” samen waren gekomen om het 197-natien Parijs Klimaat Verdrag te ondertekenen. U.N.’s bedoeling is met de ondertekening de organisatie zijn 2030 Agenda voor duurzame ontwikkeling , “een plan” om de einde armoede te bestrijden ongelijkheid en onrechtvaardigheid , en het aanpakken van de klimaatverandering in 2030. ” in gang te zetten. Het plan volgens critici is voor een blauwdruk voor een globale overheid! Met onder andere als doel 1 wereld Godsdienst…..en nee, dat is niet het christendom… De Paus is daarom een charme offensief bezig en pro moslim en noemde de god van de moslims de en de christenen dezelfde God en de koran dezelfde als de Bijbel. Het plan is dan ook de christelijke landen te overspoelen met moslims, zoals in Europa (met een beetje hulp behulp van sympathie Paus), Australië en Amerika nu gebeurd. Ja…zelfs de Paus is naar Lesbos Griekenland geweest om een aantal mensen op te nemen in het Vaticaan….moslims wel te verstaan…er zaten eerst ook 2 christenen bij, maar die werden toch maar achter gelaten. Over dit soort zaken kan ik nog heel lang praten, maar verder over de UN…

Het is dezelfde UN, die nu ook unaniem de claim op de Golan hoogte door Israël heeft afgewezen. De Golan hoogte is strategisch heel belangrijk voor bescherming van Israël vanuit Syrië. Daarnaast zit er in de bodem van de Golan bergen met olie!

Dat de UN veel soldaten heeft is wel makkelijk te raden, als alle 198 landen 10.000 den beschikbaar stelt….is het heel eennvoudig. Alleen moet de UN nu nog meer macht krijgen, en een aantal rampen en (burger)oorlogen zijn vereist om de laatste eindjes samen te binden.


Ja, de Un zit ook in Nederland…

In ieder geval de UN leiding van deze jongens zoekt spanningen met Israël….en Syrie wil ervoor zorgen dat de UN er iets tegen gaat doen samen met veel Israël hatende landen zal dit vast geen moeite kosten. Ondertussen zien een aantal Rabbi’s dit als geen verassing, ze zeggen dat de de Messias ook elk moment kan terug keren:

Rabbi Kanievsky legt uit dat er problemen te verwachten waren . “Het is de dagen vóór de Messias , “. Rabbi Sternbuch komt hiermee overeen. “In de einde der dagen , zullen die God vrezen wanhoop en hun handen los maken van Gods oorlog te vechten tegen de zondaars, en er zal niemand te vertrouwen zijn, dan behalve op God ,” zei hij , toe te voegen: “We moeten de Messias brengen.”

China haalt duizenden kruizen van kerken.

Christelijke gemeenschappen in China reageren vol afschuw nadat de overheid is begonnen van het verwijderen van duizenden kruizen, in een harde reactie om het geloof in het land uit te bannen.

Meer dan twee duizend kruizen zijn nu geforceerd zijn verwijderd van kerken als deel van de overheids campagne om “Overdreven Religieuze plaatsen” te reguleren. Het leiderschap van het land lanceerde de kruistocht om het Christendom uit te roeien in de kust provincie Zhejiang bijna 2 jaar geleden. Verschillende leden van het publiek zijn sindsdien gearresteerd voor de poging van het tegenhouden van de ruwe poging om het Christelijke geloof te onderdrukken. Onder de gearresteerden was de prominente mensenrechten advocaat Zhang Kai, welke werd vast gehouden nadat hij een legale campagne startte om deze verwijdering van kruizen tegen te gaan. Mr Kai was 6 maanden vast gehouden voordat hij “gedwongen” moest verschijnen voor de staats televisie om zijn misdrijven te “belijden” tegen de Chinese overheid (door de tegenpartij van het slopen van de kruizen te ondersteunen). Lokale Christelijke leiders veroordeelden de gedwongen belijdenis van de advocaat, welke ook een Christelijke groep representeerde die verdacht stonden voor mogelijke financiële misdrijven nadat ze hadden geprotesteerd tegen het vernielen van kruizen in een publieke brief..

China removing crosses

Christian Charity China Aid bevestigde dat net voor Pasen meer dan 2000 kruizen nu waren vernield door de overheid als deel van hun “Drie rectificaties en een kapot maken” campagne. Het claimde ook dat sinds het begin van 2016 tot begin Maart, 49 kerken zijn vernietigd in een rooftocht om het Christendom af te schaffen. Beperkingen in het land maken het moeilijk om een accuraat aantal Christenen te geven die in China wonen, maar de overheid schat in dat het er meer dan 28 miljoen zijn, beide Protestant en Katholiek.

Vorig Jaar was bekend gemaakt dat China op weg is naar de werelds grootste populatie van Christenen met het toename van meer dan 247 miljoen tegen 2030. Release International, welke vervolgde christenen ondersteund over de wereld, uitte bezorgdheid over de genadeloze benadering van het verwijderen van het religieuze symbool van de stad Wenzhou, welke bekend is als de Chinese Jeruzalem voor de sterke aanwezigheid van Christenen.

CE van Release international, Paul Robinson, zei: “Er zijn bezorgdheden dat deze campagne om het aantal zichtbare Christelijke aanwezigheid te verkleinen in de provincie en vervolgens een omschakeling te maken en te verspreiden over China”.

Bron: Express.co.uk

Baal Tempel herbouwd in New York en London!

Je zult het niet geloven, maar toeristen die Times Square in New York of Leicester Square in London gaan bezoeken zullen een cultuur schok ervaren. Want daar zal deze maand een replica grote Baal Tempel gebouwd worden. De Baal Tempel (tempel van bel (=baal)) van New York is letterlijk geïmporteerd/verplaatst van Palmyra (Syrie) naar New York.

Het is onnodig te vermelden dat deze exhibitie van het symbool van heidense, kind offers en rituele prostitutie, voor bezorgdheid heeft gezorgd. De vertoning blijkt deel te zijn van de Wereld Erfenis Week en is bedoeld door de organisators van het instituut van Digitale Archeologie als een verklaring van “Tarten/Kwelling” tegen ISIS, de Islamitische terroristische groep, dat de Baal Tempel vernietigd had in Palmyra in Augustus vorig jaar.

Het originele gebouw, toegewijd aan de god Bel (of Baal), in 32 AD (ongeveer in de tijd van Jezus zijn kruisiging) stond bijna 2000 jaar voor ISIS het met de grond gelijk had gemaakt overeind. Voor de oorlog in Syrië had deze plaats meer dan 150.000 bezoekers per jaar. Doormiddel van het gebruik van een database van duizenden plaatjes, is het instituut voor Digitale Archeologie, een volledig grote 50 -voet lange 3D geprinte replica van de ingang poort naar de tempel aan het maken. Het werk word gedaan in China.

“Ritualistische Baal aanbidding, in algemeen, zag er ongeveer zo uit: Volwassen verzamelden rond het altaar van Baal. Kinderen werden vervolgens levend verbrand als een offerande aan de afgod. Tussen het geschreeuw en de stank van mensenvlees, hielden de volwassenen vervolgens biseksuele orgies. Het ritueel was bedoeld voor economische voorspoed door baal te vragen voor regen en vruchtbaarheid van “moeder aarde”.

Geoffrey Grider, schreef in “Now the End Begins,” dat het brengen van de Tempel van Baal naar New York City erg toepasselijk is.

“In 2016, zijn we een natie geworden dat God en zijn boek (de Bijbel) niet wil en als belangrijkste zijn Zoon buitengesloten heeft van de uitvoerende Christelijke kerk. We zijn hebberig egoïstisch, niet realiserend dat het oordeel van God al gevallen is over Amerika.”

Het “toeval” is dat 19 April de eerste dag is van de 13 dagen lange tijd bekend als ‘het Bloed offer aan het beest” dat zijn climax heeft op de grote occulte heilige dag van Beltane op 1 mei “.