Wat is islam en wie is “allah”?

Na aanleiding van het artikel over de komst van de “Mahdi”, is het misschien goed om te kijken wat de islam is en wat de bijbel erover zegt en te zien wie allah is? Als je het woord zoekt in het woordenboek dan betekend “allah” in arabisch “God”, maar is dat wel zo? En is het wel dezelfde God als de God van Abraham Isaak en Jacob? Als je dit artikel gelezen en de video’s bekeken hebt (en gratis boek) zal dit waarschijnlijk een enorme openbaring zijn.

Om bepaalde mensen gelijk uit de droom te helpen betekend “allah” geen “God”. Allah is daarvoor in de plaats een naam van een specifieke god, of beter gezegd iemand die graag God zou willen zijn.  Want allah is de naam van de God van de islam, welke eigenlijk een heidense maangod was in de pre-islamitische tijd. In het 7de eeuwse arabisch, betekende de woorden ilah ( إله ) en ilaha ( إلها ) god–elke god–behalve Allah ( الله ) en was en is het nog steeds de echte persoonlijke naam van een specifieke ilah (god). De shahada (eerste stuk) bevestigd dit nog een keer “Er is geen ilah (god) behalve Allah (ilaha) .”

Ok nu we weten dat alah dus gewoon een afgod is en geen “God” laten we dat wat beter bekijken. Want als je kijkt naar de vlag/symbool van de islam, dan is dat een halve maan met een ster. Dit zelfde symbool werd gebruikt voor aanbidding van de Babylonische afgod “baal”.

baal

Dus zoals je ziet stamt “alah” en het symbool af van Babylonische afgoden. Zie ook dit stuk video hieronder:

Ook als je kijkt naar de verschillen tussen islam en christendom is dit ook weer averechts.

Christendom Islam

God is Vader, Zoon en de Heilige Geest

‘Tawhid ’: Allah is ALLEEN – geen anderen

Jesaja 48:16 “ En nu is de Heere HEERE (Vader) en Zijn Geest (Heilige Geest) Heeft Mij gezonden (Jezus). ” Psalm 101:1 “De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor Uw voeten.” 1 Johannes 5:7 “Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn één.”

Surah 5:73: Waarlijk zij lasteren God, die zeggen: “Allah is Eén der Drie.” Er is geen God dan de enige God. En indien zij niet ophouden met hetgeen zij beweren, zal de ongelovigen een smartelijke straf overkomen.

Shirk” is een doodzonde om meer personen de Godheid te geven. Het plegen van Shirk door een moslim is als de christelijke lastering van de Heilige Geest.

God is onze Vader.

Matt. 23:9 “En u mag niemand op de aarde uw vader noemen, want Eén is uw Vader, namelijk Hij Die in de hemelen is.”
Matt. 6:9 “En u mag niemand op de aarde uw vader noemen, want Eén is uw Vader, namelijk Hij Die in de hemelen is.”

In de vier evangeliën verwijst Jezus naar God als de Vader. voor 21 keer.

Allah is niet een vader (Tawhid)

Surah 112: “In de naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle. Zeg (O Mohammed) Hij is God, de Ene God, de Eeuwige Toevlucht, die niet heeft verwekt, noch is verwekt, en niemand is gelijk aan Hem …”

“Jezus is de goddelijke Zoon van God”

Matt. 26: 63-64: “Ik bezweer U bij de levende God, dat U ons zegt of U de Christus bent, de Zoon van God.” Jezus zei tegen hem: U hebt het gezegd.”

Johannes 10:37: “Ik ben de Zoon van God.”

Johannes 20:31: “maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God.”

1 Johannes 4:15: “Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God.”

1 Johannes 5:10: “Wie in de Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zich; wie God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft het getuigenis dat God van Zijn Zoon heeft gegeven.”

De NT bevestigt Jezus positief als Zoon van God, 36 keer.

Jesus was slechts een menselijke Profeet niet goddelijk – Allah had nooit een zoon.

– Surah 5:17: “Voorzeker, zij lasteren God die zeggen: “De Messias, zoon van Maria, is zeker Allah.” Zeg: “Wie heeft dan macht tegen Allah, als Hij de Messias, zoon van Maria en zijn moeder en allen die op aarde zijn, teniet wil doen?” Aan Allah behoort het koninkrijk der hemelen en der aarde en al wat daartussen is. Hij schept wat Hij wil en Allah heeft macht over alle dingen.

Surah 23:91: “Allah heeft zich geen zoon genomen, noch is er enige God naast Hem, anders zou elke God hetgeen Hij schiep, voor zich houden, en sommigen hunner zouden zeker anderen hebben overwonnen. Verheven is Allah boven al hetgeen zij beweren.”

Surah 4:171: “O, mensen van het Boek, overdrijft in uw godsdienst niet en zegt van Allah niets dan de waarheid. Voorwaar, de Messias, Jezus, zoon van Maria was slechts een boodschapper van Allah en Zijn woord tot Maria gegeven als barmhartigheid van Hem. Gelooft dus in Allah en Zijn boodschappers en zegt niet: “Drie (in één).” Houdt op, dat is beter voor u. Voorwaar, Allah is de enige God. Het is verre van Zijn heiligheid, dat Hij een zoon zou hebben. Aan Hem behoort wat in de hemelen en op aarde is en Allah is als Bewaarder afdoende.

Jezus werd gekruisigd en stierf op het Kruis.

Johannes 19:16-18; “Toen leverde hij Hem dan aan hen over om gekruisigd te worden. En zij namen Jezus mee en leidden Hem weg.
En terwijl Hij Zijn kruis droeg, ging Hij op weg naar de plaats die Schedelplaats genoemd wordt en in het Hebreeuws Golgotha.
Daar kruisigden zij Hem en met Hem twee anderen, aan elke kant één, en Jezus in het midden.”

Meerdere getuigen van de kruisiging en de dood: een “grote menigte van mensen,”
Priesters, Romeinse soldaten, Simon van Cyrene, de apostel Johannes, Maria, Maria Magdalena en dieven. (Lucas 23: 26-43 en Johannes 19: 23-27).

Jezus ging nooit naar het Kruis (Het is bedrog).

Surah 4:157: “En om hun zeggen: “Wij hebben de Messias, Jezus, zoon van Maria, de boodschapper van God gedood”, – maar zij doodden hem niet, noch kruisigden zij hem (ten dode), – doch het werd hun verward, en zij, die hierover van mening verschilden zijn zeker in twijfel, zij hebben er geen kennis van doch volgen slechts een vermoeden en zij doodden hem gewis niet.” Integendeel, God verhief hem tot Zich en God is Almachtig, Alwijs. Er is niemand onder de mensen van het Boek die er niet in zal geloven vóór zijn dood. En op de Dag der Opstanding zal hij (Jezus) getuige tegen hen zijn,

Velen geloven dat Judas Iskariot aan het kruis is gehangen.

Jezus werd opgewekt op de Derde dag.

Matt. 28:5-6; “Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: U hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was. Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft.”

Lukas 24:46; “En Hij zei tegen hen: Zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag.”

Johannes 21:14; “Dit nu was de derde keer dat Jezus Zich aan Zijn discipelen openbaarde, nadat Hij uit de doden opgewekt was.”

Jezus stierf niet, maar werd opgenomen in de hemel door Allah waar Hij blijft tot op deze dag.

Surah 3:55; Toen Allah zeide: “O, Jezus, ik zal u doen sterven en u tot Mij; opheffen en u zuiveren van de ongelovigen en zal uw volgelingen tot de laatste dag over hen doen zegevieren die u niet geloven; dan zal uw terugkeer tot Mij zijn en Ik zal onder u rechtspreken over datgeen waarin gij verschildet.”

Surah 4:158; Integendeel, Allah verhief hem tot Zich en Allah is Almachtig, Alwijs.

De Bijbel is het enige onfeilbare, geïnspireerde Woord van God en is de uiteindelijke autoriteit tot Waarheid.

Johannes 10:35: “de Schrift kan niet gebroken worden.”

2 Timotheüs 3:16: “Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid.”

2 Petrus 1: 20-21: “Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.”

De Koran is het enige onfeilbare, gedicteerde Woord van Allah en is de uiteindelijke autoriteit op de Waarheid. . de Bijbel is corrupt.

Surah 18:1: “Alle lof behoort aan Allah, Die het Boek aan Zijn dienaar heeft geopenbaard, gaaf en volmaakt.”

Surah 15:9: “Voorwaar, Wij hebben deze vermaning (de Koran) nedergezonden en voorzeker Wij zullen er de Waker over zijn.”

Surah 10:37: “En deze Koran kon door niemand buiten Allah worden voortgebracht. Integendeel, hij is de vervulling van datgene wat er vََr was en is een uiteenzetting van de Wet door de Heer der Werelden, daaraan is geen twijfel.”

Moslims beweren dat de volgelingen van Mozes en Jezus hun leringen hebben gecorrumpeerd en onnauwkeurig, opschreven terwijl de Koran volkomen gelijk is gebleven vanuit Mohammed’s handen.

Verlossing is alleen door geloof in het offer en genade van Christus, niet door werken.

Efeze 2:8-9: “Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen.”

Rom. 4:16: “Daarom is het uit het geloof, opdat het zou zijn naar genade, met als doel dat de belofte zeker zou zijn voor het hele nageslacht, niet voor dat wat uit de wet alleen is, maar ook voor dat wat uit het geloof van Abraham is, die een vader is van ons allen,”

Rom. 10:10: “Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid.”

Titus 2:11: “Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen,”

Hand. 4:12: “En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.”

Redding wordt beoordeeld door geloof in Allah en door werken: zonden verzwaren en goede daden verheffen. “Shahid” – Martelaarschap is de enige garantie.

Surah 41:30; Voorzeker zij, die zeggen: “Onze Heer is Allah,” en daarin standvastig blijven, op hen zullen de engelen nederdalen: “Vreest niet, noch treurt; maar verheugt u over het paradijs dat u wordt beloofd.

Surah 5:9; Allah heeft degenen, die geloven en goede daden verrichten beloofd, dat zij vergiffenis en een grote beloning zullen verkrijgen.

Surah 3: 169-170: “En denkt niet over degenen, die terwille van Allah zijn gedood, als doden. Neen, zij zijn levend en bij hun Heer worden hun gaven geschonken. Jubelend, over hetgeen Allah hun van Zijn overvloed heeft gegeven, zich verblijdend over degenen die achterbleven, en hen nog niet hebben ingehaald, dat er geen vrees over hen zal komen, noch dat zij zullen treuren.”

Surah 9:111: “Voorzeker, Allah heeft van de gelovigen hun persoon en hun bezittingen gekocht in ruil voor het paradijs – zij vechten voor de zaak van Allah en zij doden en worden gedood – een onfeilbare belofte in de Torah en het Evangelie en de Koran. En wie is getrouwer aan zijn belofte, dan Allah? – Verheugt u dan in de verbintenis, die gij met Hem hebt gesloten en dat is de grote zegepraal.”

Hier is ook een gratis Nederlands vertaald digitaal boek geschreven door John Peacher die het verhaal nog een duidelijk uitlegt. (in het Nederlands vertaald door W.J. Jongman). Het boek kun je in een paar uur uitlezen en is erg interessant.

Over het laatste gedeelte in zijn boek over de “Openbaringen gemakkelijk gemaakt” die theorieën geeft over de laatste bazuinen, heb ik nog mijn twijfels en adviseer ik dit goed te toetsen. Maar de rest een super interessant gratis boek. Dus je kan deze gratis gebruiken verspreiden. Geen copyrights. Klik op de cover beneden om het gratis te downloaden.

()

Is de Mahdi van de moslims de antichrist? (update met extra video)

Er zijn veel theorieën over de Antichrist en de valse profeet. En net als mijn vorige artikel word er vaak gewezen naar de paus en Obama of zelfs Poetin. Maar ik wil jullie toch nog wijzen op een andere mogelijkheid. Iets waarvan jullie misschien nog nooit over gehoord hebben, maar toch wel heel belangrijk is om te weten.

Want net als de christenen wachten op Jezus, zo wachten de moslims op hun redder de “Mahdi”. En de “Mahdi” zal hun leiden tot de verovering van Jeruzalem. En wat grappig is, waar de bijbel spreekt over de valse profeet, die het “beest” zal bevestigen d.m.v. wonderen en tekenen, verwachten ze ook dat “Jezus” (niet de echte Jezus) de profeet terugkomt en aan de zijde van de Mahdi zal staan en bevestigen.

Het frappante is dat het inderdaad een dikke misleiding zal zijn, want alle christenen verwachten Jezus natuurlijk en dan komt er iemand die zich Jezus noemt (gevolgd door wonderen en tekenen) en dan de “Mahdi” aanwijst als ware god om te aanbidden. En als je dan niet het onderscheid kan maken, dan kan men in die val trappen. Net als Johannes  5:43 zegt: “Ik ben gekomen in den Naam Mijns Vaders, en gij neemt Mij niet aan; zo een ander komt in zijn eigen naam, dien zult gij aannemen.” Waakzaamheid is daarom geboden.

Hieronder een overzicht van wat de Bijbel zegt over de antichrist en wat de moslims zeggen over hun messias. De overeenkomsten zijn overweldigend…

De Bijbelse antichrist De moslim Mahdi (Hun “messias”, De 12de Imam)
De antichrist zal een leider zijn die grootspraak heeft.“…en een mond die allerlei grootspraak uitsloeg.” Daniel 7:7-8“… Het beest mocht met grote woorden God beledigen, 42 maanden lang.…”  Openbaringen 13:5 De Mahdi zal een leider zijn met grootspraak.“Hij zal zo krachtig zijn dat als hij roept tegen de bergen dat de harde stenen in poeder zullen veranderen.”. (Bihar al-Anwar, Vol. 52, p. 32; Al-Hurr al-Amili, Ithbat al-Hudat, Vol. 6, p. 19)
De Antichrist zal worden begeleid door een valse profeet die mensen ertoe leid hem te volgen.“Het beest en de leugenprofeet, die onder het oog van het beest opmerkelijke dingen had gedaan, werden gevangen genomen. Door die opmerkelijke dingen waren alle mensen verleid, die het teken van het beest droegen en het standbeeld van het beest aanbaden.” Openbaringen 19:20 De ‘Moslim Jesus’ (Niet te verwarren met de Christelijke Jezus) zal terugkeren en helpen de Mahdi te accepteren.“ Het uur zal niet plaats vinden tot het uur en dag de zoon Zoon van Maria (i.e. Jezus) zal neerdalen als een rechtvaardige heerser die zal breken met het kruis, de varkens zullen doden en de Jizya belasting zal neerhalen. Geld zal er in overvloed zijn zodat niemand het meer zal accepteren (als kado). ” (Sahih al-Bukhari, Volume 3, Book 43: Kitab-ul-`Ilm (Book of Knowledge), Hâdith Number 656)
De Antichrist zal een krachtig leger hebben dat de aarde zal beschadigen, dat uiteindelijk ervoor zorgen dat bijna iedereen hem zal volgen (behalve degene die in het boek des levens staan).“Het beest mocht met grote woorden God beledigen, 42 maanden lang. En hij deed zijn muil open en braakte de grofste beledigingen uit tegen God, tegen Zijn naam, tegen Zijn tempel en tegen allen die in de hemel woonden.Het beest mocht oorlog voeren tegen het volk van God en het overwinnen. Hij kreeg macht over alle landen en volken.Alle mensen op aarde zullen hem aanbidden, behalve de mensen die al sinds het ontstaan van de wereld vermeld worden in het levensboek, het boek van het Lam, dat geslacht is…” Openbaringen 3:4-8 De Mahdi zal ook een krachtig leger hebben dat de aarde zal beschadigen. Wat uiteindelijk ervoor zal zorgen dat iedereen hem volgt.“Mahdi zal een alliantie ontvangen als Kalief voor de moslims. Hij zal de Moslims leiden in vele gevechten van Jihad.“ Abdulrahman Kelani, The Last Apocalypse, An Islamic Perspective, (Fustat, 2003), pp. 34-35“Als je hem ziet, ga dan en zweer je trouw aan hem…” Ibn Maja, Kitab al-Fitan #4084 as quoted by Kabbani, p. 231
De Antichrist zal zeven jaar lang een wereldleider zijn en regeren.“ Deze koning zal een verbond van zeven jaar sluiten,…” Daniel 9:27“Hij kreeg macht over alle landen en volken..…” Openbaringen. 13:7 De Mahdi zal een wereldleider zijn en regeren voor 7 jaar.“De Mahdi… zal de aarde vullen met gelijkheid en rechtvaardigheid terwijl het gevuld was met onderdrukking en tirannie, en hij zal voor 7 jaar regeren.” Sunan Abu Dawud, Book 36, Number 4272, Narrated by Abu Sa’id al-Khudri“Vecht tegen de legers van het kwaad, zal een een wereld revolutie leiden en een nieuwe wereld orde vestigen.…”  Ayatullah Baqir al-Sadr and Ayatullah Muratda Mutahhari, The Awaited Savior, (Karachi, Islamic Seminary Publications), prologue, pp. 4
De Antichrist zal proberen de tijden te veranderen en wetten.“Hij zal proberen alle wetten, regels en gebruiken (C) te veranderen.” Daniel 7:25 De Mahdi zal meer dan verwacht de islamitische Kalender adopteren en hiermee de tijden veranderen. Daarentegen zal hij de Sharia wet promoten en hiermee de wetten veranderen.“Hij…zal de mensen regeren door de Sunnah van zijn profeet en de Islam vestigen op aarde.” (unan Abu Dawud, Book 36, Number 4273, Narrated Umm Salamah, Ummul Mu’minin)
Er is een wit paard met een rijder in de bijbel die slecht nieuws is voor de wereld.“…Verder zag ik een wit paard! Op het paard zat iemand met een boog in zijn hand en hij kreeg een kroon op zijn hoofd. Hij trok erop uit als overwinnaar naar zijn volgende overwinning.” Openbaringen 6:2 De Mahdi komt op een wit paard“het is duidelijk dat deze man de Mahdi is welke zal rijden op het witte paard en zal oordelen bij de koran (met rechtvaardigheid) en met hem zullen mannen zijn met merken van (zabiba) op hun voorhoofden.” ‘Izzat and ‘Arif
De Antichrist en de valse profeet zal een wereld godsdienst opdringen.“ en iedereen kon dwingen het te aanbidden. Wie dat niet deed, werd gedood…“ Openbaringen 13:15 De Mahdi zal de Islam de enige geaccepteerde religie maken.“Hij…zal de mensen regeren dmv de sunnah van hun profeet en islam vestigen op aarde.” (unan Abu Dawud, Book 36, Number 4273, Narrated Umm Salamah, Ummul Mu’minin)
De Antichrist zal de ongelovigen executeren door onthoofding.“Ik zag ook de zielen van de mensen, die onthoofd waren om hun openlijke trouw aan Jezus en aan wat God had gezegd. Zij hadden het beest en zijn standbeeld niet aanbeden en het teken op hun voorhoofd of hand geweigerd. . ” Openbaringen 20:4 De Mahdi zal ongelovigen executeren door onthoofding, als ze niet geloven in islam.“Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen, sla dan daarom hun hoofd af en sla alle toppen van hun vingers af”  Surah 8.12“Daarom, wanneer je de ongelovigen tegenkomt (in gevecht), hak hun hoofden er af…” Surah 47:4
De Antichrist zal alle Joden en Christenen doden. He zal iedereen doden die tegen hem in opstand komt.“Het beest mocht oorlog voeren tegen het volk van God en het overwinnen.…” Openbaringen 13:7 De Mahdi zal iedereen doden die in opstand komt tegen islam. Hij zal de Jood en de Christen doden.“Moslims neem zowel niet Joden als Christenen tot je vrienden. Ze zijn vrienden van elkaar. Wie van jullie hun vriendschap zoekt, zal een van hen worden  allah leidt geen slechtdoeners.” Surah 5.51“Dood de overspelers wanneer je ze vind, Arresteer ze, val ze aan en lok ze in de val.” Surah 9.73
De Antichrist zal Jeruzalem aanvallen en innemen…Die dag zal de HERE alle volken bij elkaar brengen om te vechten tegen Jeruzalem. De stad zal worden ingenomen…” Zacharia 14:2 De Mahdi zal Jeruzalem veroveren.“Jeruzalem zal de locatie zijn van de waar geleide kalifaat en het centrum zijn van de islamitische heersing welke bekleed zal worden door de imam al-mahdi” (Sahih Muslim, Book 041, Number 6985)
De anticrist zal vele wonderen en tekenen laten zien.Hij zal iedereen een rad voor de ogen draaien, door allerlei opzienbarende, bedrieglijke wonderen te doen.” 2 Thess. 2:9Dat tweede beest deed buitengewone dingen; het liet voor de ogen van de mensen zelfs vuur uit de hemel regenen. Door de opmerkelijke dingen die het tweede beest onder de ogen van het eerste beest deed, werden de bewoners van de aarde misleid. Openbaringen 13:13-14 De Mahdi zal veel wonder en tekenen laten zien.“In de laatste dagen van mijn Ummah [universal Islamic community], zal de Mahdi verschijnen. allah zal hem kracht geven over de wind en de regen en de aarde zal zijn gebladerte geven. hij zal rijkdom uitbundig weggeven, kuddes zullen er genoeg zijn, en de Ummah zal groot zijn en geeerd…” (Sahih Hakim Mustadrak, related by Abu Sa’id al-Khudri (4:557 and 558), as quoted by Kabbani p. 233)
De Antichrist zal de mensen een teken geven op de hand of voorhoofd die hem trouw zweren.Het tweede beest had iedereen in zijn macht; klein en groot, rijk en arm, vrij en slaaf. Iedereen moest een merkteken op zijn rechterhand of voorhoofd hebben. Wie dat teken niet had, kon niets kopen of verkopen. Dat teken moest de naam of het nummer van het beest zijn. Openbaringen 13:16-17 Volgers van de Mahdi zullen het merkteken ontvangen.Moslims zullen ‘bismillah’ (in the naam van allah ontvangen), ongelovigen zullen ‘bismilkafir’ (in the naam van ongelovigen) ontvangen

De moslims verwachten deze “nepperd” in 2015/2016 en het nieuws daarbij dat een Rabbi leider aangeeft dat “de messias” (de “nepperd” wel te verstaan) aan het einde van het sabbatical jaar komt (=29e dag van Elul welke 12 september in de gregoriaanse kalender is).  En daarbij we nog de paus hebben te mekkeren dat christenen en moslims dezelfde God hebben (dit artikel is hierbij ook interessant) en hiermee als ware de weg plaveit, zodat zowel christenen en moslims de “Mahdi” kunnen aanbidden of het beeld als deze arriveert. Dit maakt het allemaal nogmaals eens duidelijk om waakzaam te zijn voor de nabije toekomst.

De video hieronder (extreem aanbevolen) laat alles heel duidelijk zien inclusief het merkteken van de antichrist.

Bronnen:
before it’s news, 
Zenit.org

New York en Verenigde Staten “Het grote Babylon”?

Ik kwam vorige week langs een paar zeer interessante artikelen over het geheimenis: “Het grote Babylon”, welke stad/plaats/land dit is. Hier zijn verschillende theorieën over waaronder de grootste, dat het grote Babylon “het Vaticaan” is. Maar is dit wel zo? Want als we kijken naar wat de bijbel hierover zegt, dan komen we misschien toch wel heel ergens anders uit…

Ik heb dit artikel gebaseerd op deze video (engels en duurt 2.5 uur) en dit artikel. Daarnaast kan je hier een hoop meer Bijbelteksten met onderbouwingen vinden die nogmaals aangeeft dat dit Amerika betreft. Deze artikelen zijn zeer de moeite waard om te lezen ondanks het in het Engels is.

Babylon was in de tijd van Nebukadnessar en Nimrod een migratie land. Het was een welvarend land met een sterke economie en rijkdom. Ze kwamen overal vanuit de wereld daar naartoe. Ze wilden daar graag wonen. Net als in Amerika. En vervolgens kwam de tijd dat ze “aliyah” gingen maken terug naar Israël, maar de meesten gingen niet terug. In de tijd van Jezus leefden er meer Joden in Babylon, dan in Israël. Ook leefden er meer Joden in Griekenland, dan in Israël. ook vandaag wonen meer Joden in Amerika dan in Israël. Als je de Joden in Israël en in Rusland bij elkaar optelt, dan komt dat nog niet overeen met het aantal in Amerika. In dat opzicht is Amerika het Babylon alleen al, maar dat is slechts een van de vele karakteristieken.

Archeologisch gezien, aanbaden ze in Babylon vele goden. Bijvoorbeeld was dat beal of merodech vanuit het Hebreeuws. De Babyloniërs die refereren niet naar deze namen als hoofdafgod, maar als “Marduk”. Daarnaast noemden ze het land van Babylon “Sumer” en noemden ze zichzelf Sumerianen (“Sumerians” in Engels).

Ze hadden niet alleen mannelijke goden, maar ook vrouwelijke goden. Hun hoofd vrouwelijke afgod was “ishtar” of “inanna”. En hier gaan we wat verder op in, want ik geloof dat Openbaringen 17 haar beschrijft. En ishtars doctrine was vrijheid. En vele babyloniërs zagen haar als populaire afgod omdat ze nog wel eens gebeden zou verhoren. Iets anders wat haar erg populair maakte, was de manier van bevrijding die ze bood. Dat hete bevrijding dmv sex. Je kon je zonden laten vergeven en puur worden door naar de ishtar tempel te gaan en daar sex te hebben met de priester of priesteres en daarbij betaalde je geld, wat dus prostitutie is. Ongelooflijk. Zij was ook degene die homoseksualiteit promootte. Dit bestond niet, totdat “zij” dit naar voren bracht. Maar ze promootte veel meer perversiteiten zoals incest. Ze was dus extreem pervers. Ze stond ook bekend als diegene die langs de sterren vloog. Als je de laatste archeologische dingen hiervan bekijkt die gevonden zijn, dan komt het er op neer dat die god neer kwam in een soort vliegende machine(s) (UFO).

Maar ze stond naast vrijheid ook bekend als strijdster. Die haar ruimteschip kon manipuleren van Venus in een gevechtsmachine en als strijdleidster. Ze had zoals je ziet een breed persoonlijkheid. Ze waren zo populair dat de civilisaties erna deze goden wouden kopiëren. Ze leenden ze en veranderden de namen en sommige doctrines. En na duizenden jaren zijn de doctrines wat veranderd en de namen ook een beetje. Bijvoorbeeld de Assyriërs noemden haar “ashera” en de Egyptenaren “isis”. Maar ook de Israëlieten maakten er één in de tijd van Jezebel en ahab en die heette “ashtoreth” en de Grieken vernoemden haar naar astarte. De Romeinen uiteindelijk waren ook geïnteresseerd en noemden die afgod “libertas”, die de persoonlijkheid was van vrijheid en in het Engels dus “liberty”. Wat je waarschijnlijk een lampje laat branden naar het “Vrijheidsbeeld”.

Wat ook noemenswaardig was, was dat de populairste tempel in Babylon de Pantheon was. En die tempel was opgedragen aan alle heidense goden in Babylon. Babylon was de eerste natie die een verscheidenheid in goden had. Die alle goden bij elkaar stopte tot een godsdienst. Dus een soort kerk voor alle religies. En dit was zo populair dat de Romeinen en de Grieken dit ook overnamen. En het was zo populair dat het uiteindelijk dus ook in Amerika terecht kwam. 

Eigenschappen van het “toekomstige Babylon”
We gaan nu kijken naar slechts enkele eigenschappen van het mysterieuze Babylon. De andere 100 referenties met bijbel verwijzingen vind je in de link onder de video:

– De laatste supermacht. (Op. 17,18; Jes. 13:6) (Jer 50:12)
– De plaats waar de wereldmachten samenkomen (United Nations) (Jer. 51:44)
– De wereldse politieman (Jes. 14:4-6; Hab 1 & 2, Op. 13, 17).
– Extreem rijk (Op. 18:3, 7, 19, 23).
– Land van rijkelijk vers water (Jes 18:2).
– Geen angst voor invasie (Op. 18:7)
– Volgt afgoderij van oude babylon (Jes 47:12; Op. 18:2).
– Ruimte programma (Jer. 51:3)
Dealed in het occulte, in toverij en drugs (Isa 47:9, 12; Rev 18:23)


de rest kun je hier bekijken of in bovenstaande studie video (zeer aanbevolen).Wanneer je dit weet, kun je veel meer linken leggen met Amerika en begint de bijbel steeds meer openbaar te worden in deze eindtijd. Dan snap je ook “Wallstreet” de economie crash, en wat Amerika te verduren krijgt met de toorn van God en de vernietiging van “Babylon” (Aardbeving/Yellowstone/Atoombommen/Komeet inslag)? We leven in spannende tijden…Wetenschappelijk bewijs over leven na de dood

Ik liep tegen deze video aan, wat iets dat wij (Christenen) allang wisten is, dat er leven na de dood is. Oh en dit natuurlijk wetenschappelijk onderbouwd. Sorry humanisten, niet beledigend bedoeld kuch kuch… ik denk dat we nu een religie minder hebben hebben.

Al eeuwenlang duiken er verhalen op van mensen die een bijna-doodervaring hebben gehad. Ze beschrijven dat ze uit hun lichaam zijn getreden en alles kunnen zien. Ze zien een helder licht aan het einde van een tunnel of ze lijken omringd te zijn door schimmen.

Uitzonderlijk lijkt het niet, want miljoenen mensen over de hele wereld hebben zo’n bijna-doodervaring gehad. In deze video komen mensen aan het woord die het hebben meegemaakt. Voor cardioloog Pim van Lommel is een bijna-doodervaring ‘een authentieke ervaring, helemaal niet te herleiden tot fantasie, psychose of zuurstoftekort’.

Voor hem is er veel meer aan de hand. Een bijna-doodervaring verandert mensen bovendien vaak blijvend. Is het dan ook een bewijs dat er leven is na de dood? In deze reportage wordt het fenomeen wetenschappelijk besproken en passeren getuigenissen van mensen die een bijna-doodervaring hebben meegemaakt de revue. We komen tot de conclusie dat dood niet dood is en dat ons bewustzijn eeuwig is.

Een paar dingen die ook in de getuigenissen terugkomen zijn:
– Zweefde eerst boven je lichaam
– Rustgevende situatie
– Getrokken naar groot fel wit licht
– Onvoorwaardelijke liefde
– Thuis komen (plaats waar je al geweest was)
– Daar was alles omvattende kennis, alle antwoorden was daar aanwezig.

Bij terugkeren was veranderd:
– Totaal niet meer materialistisch
– Drang naar spiritualisme

Als je deze dingen ziet en hoort bevestigd dit alleen maar meer dat God bestaat en zien hoe groot God is!