Wat is islam en wie is “allah”?

Na aanleiding van het artikel over de komst van de “Mahdi”, is het misschien goed om te kijken wat de islam is en wat de bijbel erover zegt en te zien wie allah is? Als je het woord zoekt in het woordenboek dan betekend “allah” in arabisch “God”, maar is dat wel zo? En is het wel dezelfde God als de God van Abraham Isaak en Jacob? Als je dit artikel gelezen en de video’s bekeken hebt (en gratis boek) zal dit waarschijnlijk een enorme openbaring zijn.

Om bepaalde mensen gelijk uit de droom te helpen betekend “allah” geen “God”. Allah is daarvoor in de plaats een naam van een specifieke god, of beter gezegd iemand die graag God zou willen zijn.  Want allah is de naam van de God van de islam, welke eigenlijk een heidense maangod was in de pre-islamitische tijd. In het 7de eeuwse arabisch, betekende de woorden ilah ( إله ) en ilaha ( إلها ) god–elke god–behalve Allah ( الله ) en was en is het nog steeds de echte persoonlijke naam van een specifieke ilah (god). De shahada (eerste stuk) bevestigd dit nog een keer “Er is geen ilah (god) behalve Allah (ilaha) .”

Ok nu we weten dat alah dus gewoon een afgod is en geen “God” laten we dat wat beter bekijken. Want als je kijkt naar de vlag/symbool van de islam, dan is dat een halve maan met een ster. Dit zelfde symbool werd gebruikt voor aanbidding van de Babylonische afgod “baal”.

baal

Dus zoals je ziet stamt “alah” en het symbool af van Babylonische afgoden. Zie ook dit stuk video hieronder:

Ook als je kijkt naar de verschillen tussen islam en christendom is dit ook weer averechts.

Christendom Islam

God is Vader, Zoon en de Heilige Geest

‘Tawhid ’: Allah is ALLEEN – geen anderen

Jesaja 48:16 “ En nu is de Heere HEERE (Vader) en Zijn Geest (Heilige Geest) Heeft Mij gezonden (Jezus). ” Psalm 101:1 “De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor Uw voeten.” 1 Johannes 5:7 “Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn één.”

Surah 5:73: Waarlijk zij lasteren God, die zeggen: “Allah is Eén der Drie.” Er is geen God dan de enige God. En indien zij niet ophouden met hetgeen zij beweren, zal de ongelovigen een smartelijke straf overkomen.

Shirk” is een doodzonde om meer personen de Godheid te geven. Het plegen van Shirk door een moslim is als de christelijke lastering van de Heilige Geest.

God is onze Vader.

Matt. 23:9 “En u mag niemand op de aarde uw vader noemen, want Eén is uw Vader, namelijk Hij Die in de hemelen is.”
Matt. 6:9 “En u mag niemand op de aarde uw vader noemen, want Eén is uw Vader, namelijk Hij Die in de hemelen is.”

In de vier evangeliën verwijst Jezus naar God als de Vader. voor 21 keer.

Allah is niet een vader (Tawhid)

Surah 112: “In de naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle. Zeg (O Mohammed) Hij is God, de Ene God, de Eeuwige Toevlucht, die niet heeft verwekt, noch is verwekt, en niemand is gelijk aan Hem …”

“Jezus is de goddelijke Zoon van God”

Matt. 26: 63-64: “Ik bezweer U bij de levende God, dat U ons zegt of U de Christus bent, de Zoon van God.” Jezus zei tegen hem: U hebt het gezegd.”

Johannes 10:37: “Ik ben de Zoon van God.”

Johannes 20:31: “maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God.”

1 Johannes 4:15: “Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God.”

1 Johannes 5:10: “Wie in de Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zich; wie God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft het getuigenis dat God van Zijn Zoon heeft gegeven.”

De NT bevestigt Jezus positief als Zoon van God, 36 keer.

Jesus was slechts een menselijke Profeet niet goddelijk – Allah had nooit een zoon.

– Surah 5:17: “Voorzeker, zij lasteren God die zeggen: “De Messias, zoon van Maria, is zeker Allah.” Zeg: “Wie heeft dan macht tegen Allah, als Hij de Messias, zoon van Maria en zijn moeder en allen die op aarde zijn, teniet wil doen?” Aan Allah behoort het koninkrijk der hemelen en der aarde en al wat daartussen is. Hij schept wat Hij wil en Allah heeft macht over alle dingen.

Surah 23:91: “Allah heeft zich geen zoon genomen, noch is er enige God naast Hem, anders zou elke God hetgeen Hij schiep, voor zich houden, en sommigen hunner zouden zeker anderen hebben overwonnen. Verheven is Allah boven al hetgeen zij beweren.”

Surah 4:171: “O, mensen van het Boek, overdrijft in uw godsdienst niet en zegt van Allah niets dan de waarheid. Voorwaar, de Messias, Jezus, zoon van Maria was slechts een boodschapper van Allah en Zijn woord tot Maria gegeven als barmhartigheid van Hem. Gelooft dus in Allah en Zijn boodschappers en zegt niet: “Drie (in één).” Houdt op, dat is beter voor u. Voorwaar, Allah is de enige God. Het is verre van Zijn heiligheid, dat Hij een zoon zou hebben. Aan Hem behoort wat in de hemelen en op aarde is en Allah is als Bewaarder afdoende.

Jezus werd gekruisigd en stierf op het Kruis.

Johannes 19:16-18; “Toen leverde hij Hem dan aan hen over om gekruisigd te worden. En zij namen Jezus mee en leidden Hem weg.
En terwijl Hij Zijn kruis droeg, ging Hij op weg naar de plaats die Schedelplaats genoemd wordt en in het Hebreeuws Golgotha.
Daar kruisigden zij Hem en met Hem twee anderen, aan elke kant één, en Jezus in het midden.”

Meerdere getuigen van de kruisiging en de dood: een “grote menigte van mensen,”
Priesters, Romeinse soldaten, Simon van Cyrene, de apostel Johannes, Maria, Maria Magdalena en dieven. (Lucas 23: 26-43 en Johannes 19: 23-27).

Jezus ging nooit naar het Kruis (Het is bedrog).

Surah 4:157: “En om hun zeggen: “Wij hebben de Messias, Jezus, zoon van Maria, de boodschapper van God gedood”, – maar zij doodden hem niet, noch kruisigden zij hem (ten dode), – doch het werd hun verward, en zij, die hierover van mening verschilden zijn zeker in twijfel, zij hebben er geen kennis van doch volgen slechts een vermoeden en zij doodden hem gewis niet.” Integendeel, God verhief hem tot Zich en God is Almachtig, Alwijs. Er is niemand onder de mensen van het Boek die er niet in zal geloven vóór zijn dood. En op de Dag der Opstanding zal hij (Jezus) getuige tegen hen zijn,

Velen geloven dat Judas Iskariot aan het kruis is gehangen.

Jezus werd opgewekt op de Derde dag.

Matt. 28:5-6; “Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: U hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was. Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft.”

Lukas 24:46; “En Hij zei tegen hen: Zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag.”

Johannes 21:14; “Dit nu was de derde keer dat Jezus Zich aan Zijn discipelen openbaarde, nadat Hij uit de doden opgewekt was.”

Jezus stierf niet, maar werd opgenomen in de hemel door Allah waar Hij blijft tot op deze dag.

Surah 3:55; Toen Allah zeide: “O, Jezus, ik zal u doen sterven en u tot Mij; opheffen en u zuiveren van de ongelovigen en zal uw volgelingen tot de laatste dag over hen doen zegevieren die u niet geloven; dan zal uw terugkeer tot Mij zijn en Ik zal onder u rechtspreken over datgeen waarin gij verschildet.”

Surah 4:158; Integendeel, Allah verhief hem tot Zich en Allah is Almachtig, Alwijs.

De Bijbel is het enige onfeilbare, geïnspireerde Woord van God en is de uiteindelijke autoriteit tot Waarheid.

Johannes 10:35: “de Schrift kan niet gebroken worden.”

2 Timotheüs 3:16: “Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid.”

2 Petrus 1: 20-21: “Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.”

De Koran is het enige onfeilbare, gedicteerde Woord van Allah en is de uiteindelijke autoriteit op de Waarheid. . de Bijbel is corrupt.

Surah 18:1: “Alle lof behoort aan Allah, Die het Boek aan Zijn dienaar heeft geopenbaard, gaaf en volmaakt.”

Surah 15:9: “Voorwaar, Wij hebben deze vermaning (de Koran) nedergezonden en voorzeker Wij zullen er de Waker over zijn.”

Surah 10:37: “En deze Koran kon door niemand buiten Allah worden voortgebracht. Integendeel, hij is de vervulling van datgene wat er vََr was en is een uiteenzetting van de Wet door de Heer der Werelden, daaraan is geen twijfel.”

Moslims beweren dat de volgelingen van Mozes en Jezus hun leringen hebben gecorrumpeerd en onnauwkeurig, opschreven terwijl de Koran volkomen gelijk is gebleven vanuit Mohammed’s handen.

Verlossing is alleen door geloof in het offer en genade van Christus, niet door werken.

Efeze 2:8-9: “Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen.”

Rom. 4:16: “Daarom is het uit het geloof, opdat het zou zijn naar genade, met als doel dat de belofte zeker zou zijn voor het hele nageslacht, niet voor dat wat uit de wet alleen is, maar ook voor dat wat uit het geloof van Abraham is, die een vader is van ons allen,”

Rom. 10:10: “Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid.”

Titus 2:11: “Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen,”

Hand. 4:12: “En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.”

Redding wordt beoordeeld door geloof in Allah en door werken: zonden verzwaren en goede daden verheffen. “Shahid” – Martelaarschap is de enige garantie.

Surah 41:30; Voorzeker zij, die zeggen: “Onze Heer is Allah,” en daarin standvastig blijven, op hen zullen de engelen nederdalen: “Vreest niet, noch treurt; maar verheugt u over het paradijs dat u wordt beloofd.

Surah 5:9; Allah heeft degenen, die geloven en goede daden verrichten beloofd, dat zij vergiffenis en een grote beloning zullen verkrijgen.

Surah 3: 169-170: “En denkt niet over degenen, die terwille van Allah zijn gedood, als doden. Neen, zij zijn levend en bij hun Heer worden hun gaven geschonken. Jubelend, over hetgeen Allah hun van Zijn overvloed heeft gegeven, zich verblijdend over degenen die achterbleven, en hen nog niet hebben ingehaald, dat er geen vrees over hen zal komen, noch dat zij zullen treuren.”

Surah 9:111: “Voorzeker, Allah heeft van de gelovigen hun persoon en hun bezittingen gekocht in ruil voor het paradijs – zij vechten voor de zaak van Allah en zij doden en worden gedood – een onfeilbare belofte in de Torah en het Evangelie en de Koran. En wie is getrouwer aan zijn belofte, dan Allah? – Verheugt u dan in de verbintenis, die gij met Hem hebt gesloten en dat is de grote zegepraal.”

Hier is ook een gratis Nederlands vertaald digitaal boek geschreven door John Peacher die het verhaal nog een duidelijk uitlegt. (in het Nederlands vertaald door W.J. Jongman). Het boek kun je in een paar uur uitlezen en is erg interessant.

Over het laatste gedeelte in zijn boek over de “Openbaringen gemakkelijk gemaakt” die theorieën geeft over de laatste bazuinen, heb ik nog mijn twijfels en adviseer ik dit goed te toetsen. Maar de rest een super interessant gratis boek. Dus je kan deze gratis gebruiken verspreiden. Geen copyrights. Klik op de cover beneden om het gratis te downloaden.

()

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *