Vanavond tot morgen avond is de Grote Verzoendag!

Vanavond begint de Grote verzoendag (Jom Kipoer) wat de 10 dagen van inkeer (vanaf Rosj Hasjana) afsluit en vandaar een kort artikel over de betekenis van deze dag. Ik heb een groot stuk ervan vertaald vanaf deze pagina die het naar mijn mening goed uitlegt. Als je het hele stuk wil lezen (engels) ga dan naar bovenstaande link.

Oude testament Symboliek

Leviticus 16 beschrijft hoe God van oudsher Israël instrueerde om de Grote Verzoendag te onderhouden. Al hoeven christenen geen dieren te offeren die dag, voegt dit hoofdstuk aanzienlijk bij bij het begrijpen van Gods plan.

Je ziet dat de priester 2 bokken voor een zonde offer moest kiezen voor de mensen, en hen moest presenteren voor God (Leviticus 16:5-7). Aaron, de hogepriester, ging dan een lot werpen  “voor de Heer” welke hij dan ging offeren as brandoffer (Leviticus 16:8-9). Deze bok representeerde Jezus Christus, welke zou worden geslacht als losprijs voor onze zonden.

De andere bok diende als compleet ander doel: “Maar de bok, op denwelken het lot zal gekomen zijn, om een weggaande bok te zijn, zal levend voor het aangezicht des HEEREN gesteld worden, om door hem verzoening te doen; opdat men hem als een weggaanden bok naar de woestijn uitlate.” (Leviticus 16:10). Je ziet hier dat deze bok niet gedood moest worden. “En Aäron zal beide zijn handen op het hoofd van den levenden bok leggen, en zal daarop al de ongerechtigheden der kinderen Israëls, en al hun overtredingen, naar al hun zonden, belijden; en hij zal die op het hoofd des boks leggen, en zal hem door de hand eens mans, die voorhanden is, naar de woestijn uitlaten.22 zo zal die bok op zich al hun ongerechtigheden in een afgezonderd land wegdragen; en hij zal dien bok in de woestijn uitlaten.” (Leviticus 16:21-22).

De priester koos door het lot de “zondebok” of “azazal” zoals het woord blijkt in het originele Hebreeuws. Vele geleerden identificeren azazel als de naam van een demon die de woestenij bewoonde (Interpreter’s Dictionary of the Bible, Vol. 1, p. 326). De azazel bok representeert satan, welke de verantwoordelijkheid draagt voor de zonden van de mensheid (Leviticus 16:22) vanwege de misleiding die hij opgedrongen heeft op de mensheid.

De hoge priester legde de handen op de bok en beleed de zonden/slechtheid, rebellie van de mensen. Waarom deed hij dat? Als huidige regeerder van de wereld, draagt de duivel verantwoordelijkheid voor zijn perversiteit, in verleiding en het dwingen van de mensheid om te zondigen. “Het zenden van de zonden beladen bok … betekende de volledige verwijdering van de zonden van de mensen en het overhandigen van als het ware aan de kwade geest aan wie zij behoorden” (The One Volume Bible Commentary, 1975, p.95).

Een zondebok in modern gebruik is iemand oneerlijk verantwoordelijk houden van een fout van iemand anders. Echter, het moderne Engelse woord zondebok kan niet goed worden toegepast op de satan; de duivel en is geen zondebok in de moderne zin van het woord. (Al hoewel sommige Bijbel vertalingen het woord “zondebok” gebruiken, vertaald Green’s Literal Translation het meer accuraat als “geit van vertrek”). In plaats van ten onrechte de schuld dragen voor de zonde, zal Satan terecht verantwoordelijk worden gehouden voor zijn eigen opzettelijke handelingen waardoor hij de mensheid heeft geleid tot zonde voor duizenden jaren.

De symboliek van de levende bok loopt parallel met het lot van Satan en zijn demonen, die aan het begin van Jezus’ heerschappij over de volken zullen worden verwijderd. Het boek Openbaring beschrijft deze verwijdering : “En ik zag een engel afkomen uit den hemel, hebbende den sleutel des afgronds, en een grote keten in zijn hand; En hij greep den draak, de oude slang, welke is de duivel en satan, en bond hem duizend jaren; En wierp hem in den afgrond, en sloot hem daarin, en verzegelde dien boven hem, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de duizend jaren zouden geëindigd zijn…. “(Openbaring 20:1-3).

Dus de duivel en zijn demonen, die de mensheid duizenden jaren hebben geleid in elke slechte daad denkbaar, zullen worden verwijderd op een plaats van terughoudendheid (Openbaring 20:2 ). Volledige wereldwijde verzoening met God kan niet plaatsvinden totdat de bron van zoveel zonde en lijden uit het beeld is.

De moderne toepassing van het Feest.

Laten we nu kijken naar de specifieke instructies over hoe en wanneer dit evenement te houden. “Maar op de tiende dag van deze zevende maand zal de Verzoendag zijn”, zegt God . “Het zal een heilige samenkomst voor u zijn; gij zult uw zielen verootmoedigen … ” ( Leviticus 23:27 ) .

Hoe “verootmoedig je ziel ” op deze dag? Verootmoedigen komt van het Hebreeuwse Ana , wat betekent “te worden verootmoedigt, worden gebogen, vernederd worden, zachtmoedig”. Hetzelfde woord wordt gebruikt in verband met het vasten in Psalm 35:13 , Jesaja 58 : 3 , 5 en Ezra 8:21. Vasten betekent zich te onthouden van eten en drinken (Esther 4:16).

Dus waarom vertelt God ons om te vasten tijdens deze specifieke 24 uur? Vasten drukt ons nederige verlangen uit om dichter bij God te kunnen komen. De Grote Verzoendag vertegenwoordigt een komende tijd van verzoening, met Satan verbannen en de wereld verwoest door de verschrikkelijke gebeurtenissen in de aanloop naar deze tijd, waar een vernederde en berouwvolle mensheid eindelijk met God zal verzoenen.

Weinigen begrijpen wat de redenen zijn voor het vasten. Vasten is niet God buigen naar onze wil. Wij vasten niet om iets van God te ontvangen, behalve Zijn overvloedige genade en vergeving voor onze menselijke zwakheden. Vasten helpt ons herinneren hoe tijdelijk ons fysiek bestaan ​​is. Zonder voedsel en water, zouden we al snel vergaan. Vasten helpt ons beseffen hoezeer wij God nodig hebben als de gever en onderhouder van het leven.

We moeten altijd op de Grote Verzoendag vasten in een berouwvolle gemoedstoestand. Let op de profeet Daniël met de voorbeeldige houding tijdens het vasten: “Ik wendde mij tot God, de Heer, en gaf me over aan gebed en smeekbeden, al vastend en rouwend. 4Ik bad tot de HEER, mijn God, en beleed schuld” (Daniël 9:3-4).

De vroegere kerk deed ook aan de Grote Verzoendag. Meer dan 30 jaar na de dood van Christus, verwees Lucas nog steeds naar deze dag, waarin staat dat “En als veel tijd verlopen, en de vaart nu zorgelijk was, omdat ook de vasten nu voorbij was” (Handelingen 27:9). Bijna alle Bijbel commentaren en woordenboeken erkennen dat “het vasten ” verwijst naar de Grote Verzoendag.

Nog een andere belangrijke les komt tot ons door de Grote Verzoendag. We hebben al gezien dat de geslachte bok het offer in onze plaats van Jezus Christus vertegenwoordigde, die de doodstraf op Zich nam die we hebben verdiend door te zondigen. Maar Jezus Christus bleef niet dood; Hij kwam weer tot leven. Wat leert de Grote Verzoendag ons over de rol van Christus na Zijn opstanding?

Leviticus 16 : 15-19 beschrijft een plechtige ceremonie die slechts één keer per jaar werd uitgevoerd, op de Grote Verzoendag . De hogepriester was er om het bloed van de geslachte bok te nemen in het heilige der heiligen – het heiligste deel van de tabernakel – en aan de genade zetel. De verzoendeksel was symbolisch voor de troon van de almachtige God. De hogepriester speelde de functie na van Christus voor de berouwvolle christenen. Na te zijn opgevaren naar de troon van God om het bloed van Zijn offer te presenteren, waar Christus voor ons pleit – zoals Hij heeft gedaan sinds zijn wederopstanding- als onze Hogepriester .

Het boek Hebreeën maakt deze symboliek duidelijk. “Maar Christus, de Hogepriester der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door den meerderen en volmaakten tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is, niet van dit maaksel, Noch door het bloed der bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende.” (Hebreeën 9:11-12)

Omwille van het offer van Christus, genieten we van directe toegang tot de ware genadetroon -het troon van onze barmhartige, liefhebbende God. Dit was op dramatisch en wonderbaarlijke wijze gedemonstreerd op het moment van de dood van Christus, wanneer “de sluier van de tempel,” met betrekking tot de toegang tot het Heilige der Heiligen, “scheurde in twee van boven naar beneden” (Mattheüs 27:51; Marcus 15:38). Deze massale gordijn werd verscheurd in een dramatische getuigenis van de toegang die we nu hebben tot Gods troon.

Vele verzen in de Hebreeën brieven vermelden de rol van Christus als onze Hogepriester en bemiddelaar. Vanwege Zijn offer voor ons, kunnen wij “Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd.” (Hebreeën 4:16). De Grote Verzoendag beeldt dus de liefdevolle verzoening die alle mensen kunnen hebben met God door Christus Zijn offer. Het toont ook de opmerkelijke waarheid dat Satan, de auteur van de zonde, uiteindelijk zal worden verwijderd, zodat de mensheid verzoening met God op een universele basis eindelijk kan bereiken.

Zoals je ziet is dit een fantastisch beeld van de nabije toekomst. Heel veel zegen allemaal voor de komende tijd!

3 gedachtes over “Vanavond tot morgen avond is de Grote Verzoendag!

  1. Bedankt voor de mooie uitleg.
    Nu las ik in een paar commentaren, dat op de Grote Verzoendag betaald werd voor de zonden van het komende jaar, dus niet van het afgelopen jaar. Ik kan dit neregens in de Bijbelteksten terugvinden, niet in Leviticus of in Hebreeën. Kunt u dit uitleggen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *