april 23, 2024

De Eindtijd

Alles over de laatste der dagen

De Opname ja of nee?

Deze studie heb ik gemaakt om de “opname/rapture” tegen het licht te houden. Als de opname plaats gaat vinden zou mooi zijn, maar ik wil deze overdenking doen om ook voorbereid te zijn, als de opname niet plaats gaat vinden.

Om dit te doen, is het goed om eerst te verdiepen in wat men zegt m.b.t. de opname. Misschien ook goed om te weten dat het woord opname niet in de bijbel voorkomt (zegt b.v. Max Lucado ook) en dat voor de 17e eeuw deze theorie nog niet bestond. Maar daar komt verandering in door de Amerikaanse puritein Increase Mather (1639-1723) en zijn zoon Cotton Mather wanneer daar het begin word gemaakt met de verbinding van het duizend jarige rijk. De hele opname theorie word gefundeerd op 1 tekst. Namelijk: 1 Thessalonicenzen 4:13-18

Tekst opname  (1 Thessalonicenzen 4:13-18). 13“Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die geen hoop hebben. 14Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf. 16 Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de —bazuin—— van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan,17 en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn.

Laten we eerst goed kijken naar de reden van deze uitleg van Paulus. Dat is namelijk vers 13: 13“Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die geen hoop hebben. Hij wijst op de opstanding der doden wanneer Jezus terug komt. En dan beschrijft hij de terugkomst wat ook beschreven word in openbaringen 19, maar daar kom ik straks op terug. 

Laten we eerst kijken naar de vervolg brief van Thessalonicenzen, want na de eerste brief dachten ze dat het niet lang meer duurde dat Jezus terug kwam en stopten ze zelfs met werken. Dus schrijft Paulus daarom een 2e brief met verduidelijking. In die brief word het erg duidelijk dat het om Jezus terugkomst gaat verwijzend naar Openbaringen 19. Maar terugkomend op dat de mensen niet meer gingen werken, daar grijpt Paulus dan vervolgens in en komt met de befaamde uitspraak in hoofdstuk 3 vers 10b: Wil iemand niet werken, dan zal hij ook niet eten. 11Wij horen namelijk, dat sommigen onder u zich ongeregeld gedragen, door geen werk te verrichten, maar bezig te zijn met wat geen werk is; 12zulke mensen bevelen wij en wij vermanen hen in de Here Jezus Christus, dat zij rustig bij hun werk blijven en hun eigen brood eten. Laten we gaan lezen wat er staat in hoofdstuk 2.

(2 Thessalonicenzen 2)  Wat voorafgaat aan de komst van de Heer
1Broeders en zusters, over de komst van onze Heer Jezus Christus en het tijdstip waarop we met hem worden verenigd, zeggen we u: 2verlies niet meteen uw verstand en raak niet in paniek wanneer een profetie, een uitspraak of een brief die door ons zou zijn geschreven, het voorstelt alsof de dag van de Heer op het punt staat aan te breken.“ Dat duurde dus nog even…we zijn bijna 2000 jaar verder sinds toen 😉

3Laat u door niemand misleiden, op geen enkele manier. De dag van de Heer(= terugkomst) (zie ook openbaringen 11:15, 16:17, 19:6) breekt niet aan voordat:

(Dan legt Paulus uitleg wat vooraf komt over de wederkomst en de antichrist) velen zich van het geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens verschenen is, hij die verloren zal gaan. 4Hij zal alles wat goddelijk en heilig is bestrijden en zich erboven verheffen, om in Gods tempel plaats te nemen op de troon en zich voor te doen als God zelf. 5Herinnert u zich niet dat ik u dit herhaalde malen heb gezegd toen ik bij u was? 6Dan weet u ook wat hem nog tegenhoudt en dat hij pas zal verschijnen op de voor hem vastgestelde tijd. 7Hoewel in het verborgene de wetteloosheid nu al werkzaam is, moet eerst degene die hem tegenhoudt verdwijnen. 8Pas dan verschijnt hij – en dan zal de Heer Jezus hem doden met de adem van zijn mond en vernietigen door de aanblik van zijn komst (Openbaringen 19:12). 

God bevestigd zaken 2 of 3 keer. 2 Korintiërs 13:1b in de mond van twee of drie getuigen zal elke zaak vaststaan (statenvertaling). We zien dat door de hele bijbel terug komen, zoals dubbele dromen, meerdere zelfde soort gelijkenissen en we kunnen dit ook terug zien in Openbaringen.

We zien daar 3x zaken gebeuren. 7 zegels, 7 bazuinen en 7 schalen. en wat ze allemaal ook betekenen 1 ding staat als een paal boven water. De 7e zegel/bazuin/schaal wijst op de terugkeer van Jezus en de bijbel laat duidelijk zien dat Hij 1x terug komt. Niet 2 of 3x.  Bij de Hemelvaart zeggen de engelen ook tegen de Discipelen:  Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan. (Niet, zal meerdere keren terugkomen)

Laten we naar Openbaringen kijken: Openbaringen 6:12 zevende zegel. 1Toen het lam het zevende zegel verbrak, viel er een stilte in de hemel, gedurende ongeveer een half uur. 2Ik zag de zeven engelen die voor Gods troon staan. Ze kregen alle zeven een bazuin. 3 Toen kwam er een andere engel, die met een gouden wierookschaal bij het altaar ging staan. Hij kreeg een grote hoeveelheid wierook om die op het gouden altaar voor de troon te offeren, samen met de gebeden van alle heiligen. 4De rook van de wierook steeg met de gebeden van de heiligen uit de hand van de engel op naar God. 5 Toen nam de engel de wierookschaal, vulde hem met vuur van het altaar en wierp dat op de aarde. Er volgden donderslagen, groot geraas, bliksemschichten en een aardbeving.

Openbaringen 7:9 Degenen die door de grote verdrukking zijn gekomen (Dit is na de 7e zegel) 9Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam. 10Luid riepen ze: ‘De redding komt van onze God die op de troon zit en van het lam!’ 11Alle engelen stonden om de troon en de oudsten en de vier wezens heen. Ze bogen zich diep neer voor de troon en aanbaden God 12met de woorden: ‘Amen! Lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en macht en kracht komen onze God toe, tot in eeuwigheid. Amen.’ 13Een van de oudsten sprak mij aan: ‘Wie zijn dat daar in het wit, en waar komen ze vandaan?’ 14 Ik antwoordde: ‘U weet het zelf, heer.’ Hij zei tegen me: ‘Dat zijn degenen die uit de grote verschrikkingen gekomen zijn. Ze hebben hun kleren witgewassen met het bloed van het lam. 15 Daarom staan ze voor Gods troon en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om hem te vereren. En hij die op de troon zit zal bij hen wonen. 

Openbaringen 11:15 zevende Bazuin. 15Toen blies de zevende engel op zijn bazuin. In de hemel klonken luide stemmen, die zeiden: ‘Nu begint de heerschappij van onze Heer over de wereld, en die van zijn messias.Hij zal heersen tot in eeuwigheid.’ 16 De vierentwintig oudsten op hun tronen bij God wierpen zich neer en aanbaden God 17met de woorden: ‘Wij danken u, Heer, onze God, Almachtige, die is en die was, want in uw grote macht neemt u nu het koningschap op u.  De vierentwintig oudsten op hun tronen bij God wierpen zich neer en aanbaden God 17met de woorden: ‘Wij danken u, Heer, onze God, Almachtige, die is en die was, want in uw grote macht neemt u nu het koningschap op u. 18 De volken raasden in woede, maar nu laat u uw woede razen. De tijd is gekomen om een oordeel te vellen over de doden; en om uw dienaren, de profeten, te belonen, evenals de heiligen en degenen die, jong en oud, ontzag hebben voor uw naam; en ook om hen die de aarde vernietigen nu zelf te vernietigen.’ 19 Toen ging Gods tempel in de hemel open en verscheen daar de ark van het verbond. Er volgden bliksemschichten, groot geraas, donderslagen, een aardbeving en zware hagel.

Openbaringen 16:17 zevende Schaal. 17De zevende engel goot zijn offerschaal leeg over de lucht. Toen klonk er uit de tempel een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Het is voorbij!’ 18 Er volgden bliksemschichten en groot geraas en donderslagen. Er kwam een zware aardbeving, zo zwaar als nog niet was voorgekomen sinds er mensen op aarde waren; verschrikkelijk was die aardbeving. 19 De grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden van alle volken werden verwoest. Het grote Babylon moest het ontgelden: God gaf het de beker met de wijn van zijn hevige woede. 20 Alle eilanden verdwenen in het niets en van de bergen was geen spoor meer te vinden. 21 Uit de hemel vielen loodzware hagelstenen op de mensen, en de mensen lasterden God vanwege de plaag van die hagel, want het was een vreselijke plaag.

—Dan word verwoesting van Babylon beschreven en de grote hoer.—

Openbaringen 19:6 Toen hoorde ik een geluid als van een grote menigte en als het gedruis van vele wateren en als het dreunen van zware donderslagen, en zij riepen: ‘Halleluja! De Heer onze God, de Albeheerser, heeft zijn koningschap aanvaard. 7Laat ons verheugd zijn en juichen en Hem eer bewijzen: de tijd is gekomen voor de bruiloft van het lam, zijn bruid heeft zich al klaargemaakt.’ 8Haar is het vergund zich te kleden in linnen, wit en smetteloos, want het linnen symboliseert de goede daden van de heiligen.

Komst van de Heer zoals Paulus profeteerde in Tessalonicenzen 1 en 2! Toen zag ik de hemel open, en daar was een wit paard; zijn berijder heet Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert oorlog op rechtvaardige wijze.12Zijn ogen vlammen als vuur; op zijn hoofd draagt Hij vele diademen met daarin een naam gegrift die niemand kent behalve Hij. 13 Hij is gehuld in een mantel, gedoopt in bloed. Zijn naam luidt: Het Woord van God. 14Op witte paarden volgde het hemelse leger Hem, gekleed in smetteloos wit linnen.15Uit zijn mond komt een scherp zwaard, waarmee Hij de volken zal neerslaan. Hij zal ze weiden met een ijzeren staf. Hijzelf treedt de perskuip van de wijn van de grimmige toorn van God, de Albeheerser. 16Op zijn mantel en op zijn dij staat een naam geschreven: Koning der koningen en Heer der heren.

Het duizendjarige rijk 4 Ik zag tronen en zij namen daarop plaats en aan hen werd het oordeel gegeven. Ik zag de zielen van hen die onthoofd waren vanwege het getuigenis van Jezus en het woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden en het merkteken niet hadden aangenomen op hun voorhoofd en in hun hand. Zij werden weer levend en heersten met Christus, duizend jaren lang. 5De andere doden werden niet levend voordat de duizend jaren voorbij waren. Dit is de eerste opstanding. 6 Gelukkig en heilig zijn zij die delen in de eerste opstanding! Over hen heeft de tweede dood geen macht. Zij zullen priesters zijn van God en Christus, en met Hem als koningen heersen, duizend jaren lang.

——GOG/Magog en Duivel verslagen——

Eindoordeel 11Toen zag ik een grote, witte troon, en Hem die daarop zetelde. De aarde en de hemel vluchtten weg van zijn aanschijn en hun plaats werd niet meer gevonden. 12 Ik zag de doden, groot en klein, voor de troon staan. (Zie ook openbaringen 11:15) De boeken werden geopend. Nog een ander boek werd geopend, het boek des levens. De doden werden geoordeeld naar hun daden, zoals die in de boeken beschreven stonden. 13De zee gaf haar doden terug, en de dood en het dodenrijk gaven hun doden terug, en zij werden geoordeeld, op grond van hun daden.

—————Nieuwe Hemel en Aarde.—————

Maar hoe zit het nu over de grote verdrukking? Worden de Christenen hier ook genoemd?

Openbaringen 7:9 Degenen die door de grote verdrukking zijn gekomen 9Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. (Dit zijn er mega veel, dus alle Christenen die op aarde zijn ten tijd van de grote verdrukking) In het wit gekleed(wit linnen symboliseert de goede daden van de Heiligen) en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam. 10Luid riepen ze: ‘De redding komt van onze God die op de troon zit en van het lam!’ 11Alle engelen stonden om de troon en de oudsten en de vier wezens heen. Ze bogen zich diep neer voor de troon en aanbaden God 12met de woorden: ‘Amen! Lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en macht en kracht komen onze God toe, tot in eeuwigheid. Amen.’ 13Een van de oudsten sprak mij aan: 

‘Wie zijn dat daar in het wit, en waar komen ze vandaan?’ 14 Ik antwoordde: ‘U weet het zelf, heer.’ Hij zei tegen me: ‘Dat zijn degenen die uit de grote verschrikkingen gekomen zijn. Ze hebben hun kleren witgewassen met het bloed van het lam15 Daarom staan ze voor Gods troon en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om hem te vereren. En hij die op de troon zit zal bij hen wonen.

Als we zo dit alles hebben bestudeerd en bekeken heeft Paulus het dus duidelijk over de terugkomst van Jezus en wijst de opname theorie dus ook over Openbaringen 19 wanneer Jezus terug komt. Als er een opname komt, zou mooi zijn, maar als we dus kijken naar de bijbelse uitleg zal de laatste generatie die door de eindtijd moet zich stand moeten houden. Dit het een spannende tijd zal worden is zeker. Maar 1 ding weten we de Heer is met ons en Hij zal ons leiden door alles heen.