6e Zegel + Bazuinen

Ik geloof dat de 6e Zegel + bazuinen verbonden zijn met het heelal (kometen/asteroïde en dergelijk) die op de aarde neerkomen. Dit word beter uitgelegd/ onderbouwd op de Planeet x/Niburu pagina op deze site. Ik vind dit ook veel logischer. De bijbel is duidelijk.

Ik zag, toen het zesde zegel verbroken werd, hoe er een zware aardbeving kwam. De zon werd zwart als een rouwkleed en de maan werd bloedrood. De sterren vielen op de aarde, zoals late vijgen die door een stormwind van de boom worden gerukt. De hemel scheurde los en rolde zich als een boekrol op. Geen berg of eiland bleef op zijn plaats. (Openbaring 6:12-14)

(Openbaringen 8:5) En de engel nam het wierookvat, en vulde dat met het vuur des altaars, en wierp het op de aarde; en er geschiedden stemmen, en donderslagen, en bliksemen, en aardbeving.6 En de zeven engelen, die de zeven bazuinen hadden, bereidden zich om te bazuinen.7 En de eerste engel heeft gebazuind, en er is geworden hagel en vuur, gemengd met bloed, en zij zijn op de aarde geworpen; en het derde deel der bomen is verbrand, en al het groene gras is verbrand.8 En de tweede engel heeft gebazuind, en er werd iets als een grote berg, van vuur brandende, in de zee geworpen; en het derde deel der zee is bloed geworden. 9 En het derde deel der schepselen in de zee, die leven hadden, is gestorven; en het derde deel der schepen is vergaan. 10 En de derde engel heeft gebazuind, en er is een grote ster, brandende als een fakkel, gevallen uit den hemel, en is gevallen op het derde deel der rivieren, en op de fonteinen der wateren.11 En de naam der ster wordt genoemd Alsem; en het derde deel der wateren werd tot alsem; en vele mensen zijn gestorven van de wateren, want zij waren bitter geworden.12 En de vierde engel heeft gebazuind, en het derde deel der zon werd geslagen, en het derde deel der maan, en het derde deel der sterren; opdat het derde deel derzelve zou verduisterd worden, en dat het derde deel van den dag niet zou lichten; en van den nacht desgelijks.13 En ik zag, en ik hoorde een engel vliegen in het midden des hemels, zeggende met grote stem: Wee, wee, wee, den genen, die op de aarde wonen, van de overige stemmen der bazuin der drie engelen, die nog bazuinen zullen.

Overal zie je openbaar worden (zie ook video’s van verborgen aanwijzingen films) dat 23 en 24 September een belangrijke datum is met veel gebeurtenissen. Ik geloof persoonlijk, ook al zou er niks gebeuren die data, dat we klaar moeten zijn voor zijn terugkomst. Dat we heilig en rein zijn tegenover God. Waakzaam moeten zijn. Zoals Openbaringen 3 ook zegt: Zijt wakende, en versterk het overige, dat sterven zou; want Ik heb uw werken niet vol gevonden voor God. 3 Gedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het, en bekeer u. Indien gij dan niet waakt, zo zal Ik over u komen als een dief, en gij zult niet weten, op wat ure Ik over u komen zal.


Thora Codes onthullen Obama en asteroïde inslag 24 September.


Verzamel gegevens over inslag astroide


Interessante clip over bijbels voorspelling van opname en plotse verwoesting.