Opname of niet?

De Opname ja of nee?

Deze studie heb ik gemaakt om de “opname/rapture” tegen het licht te houden. Als de opname plaats gaat vinden zou mooi zijn, maar ik wil deze overdenking doen om ook voorbereid te zijn, als de opname niet plaats gaat vinden.

Om dit te doen, is het goed om eerst te verdiepen in wat men zegt m.b.t. de opname. Misschien ook goed om te weten dat het woord opname niet in de bijbel voorkomt (zegt b.v. Max Lucado ook) en dat voor de 17e eeuw deze theorie nog niet bestond. Maar daar komt verandering in door de Amerikaanse puritein Increase Mather (1639-1723) en zijn zoon Cotton Mather wanneer daar het begin word gemaakt met de verbinding van het duizend jarige rijk. De hele opname theorie word gefundeerd op 1 tekst. Namelijk: 1 Thessalonicenzen 4:13-18

Tekst opname  (1 Thessalonicenzen 4:13-18). 13“Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die geen hoop hebben. 14Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf. 16 Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de —bazuin—— van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan,17 en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn.

Laten we eerst goed kijken naar de reden van deze uitleg van Paulus. Dat is namelijk vers 13: 13“Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die geen hoop hebben. Hij wijst op de opstanding der doden wanneer Jezus terug komt. En dan beschrijft hij de terugkomst wat ook beschreven word in openbaringen 19, maar daar kom ik straks op terug. 

Laten we eerst kijken naar de vervolg brief van Thessalonicenzen, want na de eerste brief dachten ze dat het niet lang meer duurde dat Jezus terug kwam en stopten ze zelfs met werken. Dus schrijft Paulus daarom een 2e brief met verduidelijking. In die brief word het erg duidelijk dat het om Jezus terugkomst gaat verwijzend naar Openbaringen 19. Maar terugkomend op dat de mensen niet meer gingen werken, daar grijpt Paulus dan vervolgens in en komt met de befaamde uitspraak in hoofdstuk 3 vers 10b: Wil iemand niet werken, dan zal hij ook niet eten. 11Wij horen namelijk, dat sommigen onder u zich ongeregeld gedragen, door geen werk te verrichten, maar bezig te zijn met wat geen werk is; 12zulke mensen bevelen wij en wij vermanen hen in de Here Jezus Christus, dat zij rustig bij hun werk blijven en hun eigen brood eten. Laten we gaan lezen wat er staat in hoofdstuk 2.

(2 Thessalonicenzen 2)  Wat voorafgaat aan de komst van de Heer
1Broeders en zusters, over de komst van onze Heer Jezus Christus en het tijdstip waarop we met hem worden verenigd, zeggen we u: 2verlies niet meteen uw verstand en raak niet in paniek wanneer een profetie, een uitspraak of een brief die door ons zou zijn geschreven, het voorstelt alsof de dag van de Heer op het punt staat aan te breken.“ Dat duurde dus nog even…we zijn bijna 2000 jaar verder sinds toen 😉

3Laat u door niemand misleiden, op geen enkele manier. De dag van de Heer(= terugkomst) (zie ook openbaringen 11:15, 16:17, 19:6) breekt niet aan voordat:

(Dan legt Paulus uitleg wat vooraf komt over de wederkomst en de antichrist) velen zich van het geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens verschenen is, hij die verloren zal gaan. 4Hij zal alles wat goddelijk en heilig is bestrijden en zich erboven verheffen, om in Gods tempel plaats te nemen op de troon en zich voor te doen als God zelf. 5Herinnert u zich niet dat ik u dit herhaalde malen heb gezegd toen ik bij u was? 6Dan weet u ook wat hem nog tegenhoudt en dat hij pas zal verschijnen op de voor hem vastgestelde tijd. 7Hoewel in het verborgene de wetteloosheid nu al werkzaam is, moet eerst degene die hem tegenhoudt verdwijnen. 8Pas dan verschijnt hij – en dan zal de Heer Jezus hem doden met de adem van zijn mond en vernietigen door de aanblik van zijn komst (Openbaringen 19:12). 

God bevestigd zaken 2 of 3 keer. 2 Korintiërs 13:1b in de mond van twee of drie getuigen zal elke zaak vaststaan (statenvertaling). We zien dat door de hele bijbel terug komen, zoals dubbele dromen, meerdere zelfde soort gelijkenissen en we kunnen dit ook terug zien in Openbaringen.

We zien daar 3x zaken gebeuren. 7 zegels, 7 bazuinen en 7 schalen. en wat ze allemaal ook betekenen 1 ding staat als een paal boven water. De 7e zegel/bazuin/schaal wijst op de terugkeer van Jezus en de bijbel laat duidelijk zien dat Hij 1x terug komt. Niet 2 of 3x.  Bij de Hemelvaart zeggen de engelen ook tegen de Discipelen:  Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan. (Niet, zal meerdere keren terugkomen)

Laten we naar Openbaringen kijken: Openbaringen 6:12 zevende zegel. 1Toen het lam het zevende zegel verbrak, viel er een stilte in de hemel, gedurende ongeveer een half uur. 2Ik zag de zeven engelen die voor Gods troon staan. Ze kregen alle zeven een bazuin. 3 Toen kwam er een andere engel, die met een gouden wierookschaal bij het altaar ging staan. Hij kreeg een grote hoeveelheid wierook om die op het gouden altaar voor de troon te offeren, samen met de gebeden van alle heiligen. 4De rook van de wierook steeg met de gebeden van de heiligen uit de hand van de engel op naar God. 5 Toen nam de engel de wierookschaal, vulde hem met vuur van het altaar en wierp dat op de aarde. Er volgden donderslagen, groot geraas, bliksemschichten en een aardbeving.

Openbaringen 7:9 Degenen die door de grote verdrukking zijn gekomen (Dit is na de 7e zegel) 9Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam. 10Luid riepen ze: ‘De redding komt van onze God die op de troon zit en van het lam!’ 11Alle engelen stonden om de troon en de oudsten en de vier wezens heen. Ze bogen zich diep neer voor de troon en aanbaden God 12met de woorden: ‘Amen! Lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en macht en kracht komen onze God toe, tot in eeuwigheid. Amen.’ 13Een van de oudsten sprak mij aan: ‘Wie zijn dat daar in het wit, en waar komen ze vandaan?’ 14 Ik antwoordde: ‘U weet het zelf, heer.’ Hij zei tegen me: ‘Dat zijn degenen die uit de grote verschrikkingen gekomen zijn. Ze hebben hun kleren witgewassen met het bloed van het lam. 15 Daarom staan ze voor Gods troon en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om hem te vereren. En hij die op de troon zit zal bij hen wonen. 

Openbaringen 11:15 zevende Bazuin. 15Toen blies de zevende engel op zijn bazuin. In de hemel klonken luide stemmen, die zeiden: ‘Nu begint de heerschappij van onze Heer over de wereld, en die van zijn messias.Hij zal heersen tot in eeuwigheid.’ 16 De vierentwintig oudsten op hun tronen bij God wierpen zich neer en aanbaden God 17met de woorden: ‘Wij danken u, Heer, onze God, Almachtige, die is en die was, want in uw grote macht neemt u nu het koningschap op u.  De vierentwintig oudsten op hun tronen bij God wierpen zich neer en aanbaden God 17met de woorden: ‘Wij danken u, Heer, onze God, Almachtige, die is en die was, want in uw grote macht neemt u nu het koningschap op u. 18 De volken raasden in woede, maar nu laat u uw woede razen. De tijd is gekomen om een oordeel te vellen over de doden; en om uw dienaren, de profeten, te belonen, evenals de heiligen en degenen die, jong en oud, ontzag hebben voor uw naam; en ook om hen die de aarde vernietigen nu zelf te vernietigen.’ 19 Toen ging Gods tempel in de hemel open en verscheen daar de ark van het verbond. Er volgden bliksemschichten, groot geraas, donderslagen, een aardbeving en zware hagel.

Openbaringen 16:17 zevende Schaal. 17De zevende engel goot zijn offerschaal leeg over de lucht. Toen klonk er uit de tempel een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Het is voorbij!’ 18 Er volgden bliksemschichten en groot geraas en donderslagen. Er kwam een zware aardbeving, zo zwaar als nog niet was voorgekomen sinds er mensen op aarde waren; verschrikkelijk was die aardbeving. 19 De grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden van alle volken werden verwoest. Het grote Babylon moest het ontgelden: God gaf het de beker met de wijn van zijn hevige woede. 20 Alle eilanden verdwenen in het niets en van de bergen was geen spoor meer te vinden. 21 Uit de hemel vielen loodzware hagelstenen op de mensen, en de mensen lasterden God vanwege de plaag van die hagel, want het was een vreselijke plaag.

—Dan word verwoesting van Babylon beschreven en de grote hoer.—

Openbaringen 19:6 Toen hoorde ik een geluid als van een grote menigte en als het gedruis van vele wateren en als het dreunen van zware donderslagen, en zij riepen: ‘Halleluja! De Heer onze God, de Albeheerser, heeft zijn koningschap aanvaard. 7Laat ons verheugd zijn en juichen en Hem eer bewijzen: de tijd is gekomen voor de bruiloft van het lam, zijn bruid heeft zich al klaargemaakt.’ 8Haar is het vergund zich te kleden in linnen, wit en smetteloos, want het linnen symboliseert de goede daden van de heiligen.

Komst van de Heer zoals Paulus profeteerde in Tessalonicenzen 1 en 2! Toen zag ik de hemel open, en daar was een wit paard; zijn berijder heet Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert oorlog op rechtvaardige wijze.12Zijn ogen vlammen als vuur; op zijn hoofd draagt Hij vele diademen met daarin een naam gegrift die niemand kent behalve Hij. 13 Hij is gehuld in een mantel, gedoopt in bloed. Zijn naam luidt: Het Woord van God. 14Op witte paarden volgde het hemelse leger Hem, gekleed in smetteloos wit linnen.15Uit zijn mond komt een scherp zwaard, waarmee Hij de volken zal neerslaan. Hij zal ze weiden met een ijzeren staf. Hijzelf treedt de perskuip van de wijn van de grimmige toorn van God, de Albeheerser. 16Op zijn mantel en op zijn dij staat een naam geschreven: Koning der koningen en Heer der heren.

Het duizendjarige rijk 4 Ik zag tronen en zij namen daarop plaats en aan hen werd het oordeel gegeven. Ik zag de zielen van hen die onthoofd waren vanwege het getuigenis van Jezus en het woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden en het merkteken niet hadden aangenomen op hun voorhoofd en in hun hand. Zij werden weer levend en heersten met Christus, duizend jaren lang. 5De andere doden werden niet levend voordat de duizend jaren voorbij waren. Dit is de eerste opstanding. 6 Gelukkig en heilig zijn zij die delen in de eerste opstanding! Over hen heeft de tweede dood geen macht. Zij zullen priesters zijn van God en Christus, en met Hem als koningen heersen, duizend jaren lang.

——GOG/Magog en Duivel verslagen——

Eindoordeel 11Toen zag ik een grote, witte troon, en Hem die daarop zetelde. De aarde en de hemel vluchtten weg van zijn aanschijn en hun plaats werd niet meer gevonden. 12 Ik zag de doden, groot en klein, voor de troon staan. (Zie ook openbaringen 11:15) De boeken werden geopend. Nog een ander boek werd geopend, het boek des levens. De doden werden geoordeeld naar hun daden, zoals die in de boeken beschreven stonden. 13De zee gaf haar doden terug, en de dood en het dodenrijk gaven hun doden terug, en zij werden geoordeeld, op grond van hun daden.

—————Nieuwe Hemel en Aarde.—————

Maar hoe zit het nu over de grote verdrukking? Worden de Christenen hier ook genoemd?

Openbaringen 7:9 Degenen die door de grote verdrukking zijn gekomen 9Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. (Dit zijn er mega veel, dus alle Christenen die op aarde zijn ten tijd van de grote verdrukking) In het wit gekleed(wit linnen symboliseert de goede daden van de Heiligen) en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam. 10Luid riepen ze: ‘De redding komt van onze God die op de troon zit en van het lam!’ 11Alle engelen stonden om de troon en de oudsten en de vier wezens heen. Ze bogen zich diep neer voor de troon en aanbaden God 12met de woorden: ‘Amen! Lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en macht en kracht komen onze God toe, tot in eeuwigheid. Amen.’ 13Een van de oudsten sprak mij aan: 

‘Wie zijn dat daar in het wit, en waar komen ze vandaan?’ 14 Ik antwoordde: ‘U weet het zelf, heer.’ Hij zei tegen me: ‘Dat zijn degenen die uit de grote verschrikkingen gekomen zijn. Ze hebben hun kleren witgewassen met het bloed van het lam15 Daarom staan ze voor Gods troon en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om hem te vereren. En hij die op de troon zit zal bij hen wonen.

Als we zo dit alles hebben bestudeerd en bekeken heeft Paulus het dus duidelijk over de terugkomst van Jezus en wijst de opname theorie dus ook over Openbaringen 19 wanneer Jezus terug komt. Als er een opname komt, zou mooi zijn, maar als we dus kijken naar de bijbelse uitleg zal de laatste generatie die door de eindtijd moet zich stand moeten houden. Dit het een spannende tijd zal worden is zeker. Maar 1 ding weten we de Heer is met ons en Hij zal ons leiden door alles heen.

Is Kerst verkeerd en een heidens feest?

Ik kwam dit artikel tegen en vond dit een hele goede, ook aangezien er met verschillende ogen naar kerst word gekeken. Hierbij de vertaling van het artikel op: Tikkun (interationale Messiaanse familie van 40 Mesiaanse gemeentes uit Israel en Amerika en de rest van de wereld) geschreven door Dan Duster (oprichter Tikkun).

Waarschijnlijk vieren bijna 2 miljard christenen, nominaal of echt toegewijd, Kerstmis als de verjaardag van Jezus. Ze vieren de betekenis van de incarnatie. We zullen binnenkort worden behandeld met internetblogs, YouTube-leringen en Facebook-berichten die ons vertellen hoe vreselijk het is dat Christenen 25 december vieren als de geboorte van Jezus (en hebben in de katholieke kerk een communiedienst, mis, zijn geboorte vieren, etc.). Ons zal worden verteld dat dit heidens is, een vlek op het geloof, syncretisme. De aanval tegen Kerstmis komt niet van een van de mainstream Messiaans-Joodse organisaties, niet de Unie van Messiaans-Joodse congregaties in Amerika, de Messiaans-Joodse Alliantie van Amerika, Tikkun Amerika, of de Messiaans-Joodse congregaties in Israël, Oekraïne, Rusland en Zuid Amerika. Waar komt het dan wel vandaan? Het komt van heidenen die hun interpretatie van een terugkeer naar Joodse wortels omarmen. Voor veel Messiaans-Joodse gemeenten maken het niet uit of er kerst word gevierd tijdens hun bedrijfsfeesten. Ze staan ​​leden toe het naar hun geweten te vieren, maar omdat ze joods georiënteerd zijn en denken dat Jezus niet daadwerkelijk op 25 december is geboren, hebben ze het niet opgenomen in hun religieuze jaar van feesten.

De aanvallende partij beweren dat 25 december werd gekozen vanwege heidense associaties met de zon, mithraïcisme en meer. Ik denk dat het de verkeerde datum is. Bovendien vierden Joden wonderbaarlijke gebeurtenissen en geen verjaardagen. Joodse mensen in de eerste eeuw hebben de uitstorting van de Heilige Geest als het grootste wonder gezien. Ik ben het eens met de niet-katholieke beursconsensus van zijn geboorte in de herfst, misschien in Soekot (Loofhutten). Maar zoals ik heb betoogd, is de betekenis van een gebruik de definitie van degenen die het omarmen. Dat is de som ervan. De kerk viert geen goden of iets heidens. De meesten van ons als Messiaanse Joden zijn blij dat de Wereld de geboorte van de grootste Jood in de geschiedenis viert.

De datum en de kerstboom
Dus hier zijn een paar punten in reactie. Ten eerste, Dr. John Fischer, een van de oprichters van de Messiaans-Joodse beweging en de president van de Unie van Messiaans-Joodse congregaties vandaag, betoogt dat Jezus echt werd geboren op 25 december. Hij heeft me niet overtuigd, maar zijn argument is geloofwaardig. U kunt hierover mailen en zijn video krijgen van het St. Petersburg Theological Seminary in Florida. Dat hij dat zou beweren zou ons een pause moeten geven hierover. Ten tweede moeten we onderscheid maken tussen tradities en vieringen van de protestantse kerk en de seculiere cultuur. Ik bijvoorbeeld zou niet weten welke historische protestantse tradities die heidens zijn en geen bewondering waard zijn. Kun je er een noemen? De traditie van de hymnes voor het seizoen is prachtig, ontroerend en bijbels. De traditie van de kerk geeft de gebeurtenissen aan die leiden tot zijn geboorte en vervolgens de geboorte in de vier weken van de advent. Alle bijbelse passages over zijn geboorte en incarnatie worden gelezen. Preken over deze thema’s worden voorbereid. Koren bezoeken mensen en brengen hen vrolijkheid door kerstliederen te zingen. Zonder Kerstmis zou het een donkerdere wereld zijn. Het enige heidense dat wordt opgemerkt, is de datum (dit is in kwestie) en de kerstboom, die door christenen wordt geïnterpreteerd als leven dat in de wereld komt en de boom als een herinnering dat hij aan een “hout” zou sterven. De tekst van Jeremia 10 op de boom, vaak geciteerd door deze mensen, heeft hier niets mee te maken. Dat gaat over een boom die wordt gesneden en gebeiteld tot een afbeelding van een afgod. Trouwens, de kerstboom is recent en maakt geen deel uit van de historische protestantse kerktraditie.

Maar er zijn verontrustende aspecten in de grotere cultuur. De seculiere feesten en kantoorfeesten reiken terug naar de winter heidense extreem ongecontroleerde bijeenkomsten. Ze rebelleren tegen de Christelijke traditie en dit is een recentere ontwikkeling. Het materialisme en de koopgedrag maken zeker geen deel uit van de geest van de kerktraditie. Geven aan de armen is dat wel. Maretak is ook een vage herinnering aan heidense praktijken. De kerstman is op zijn best neutraal maar maakt geen deel uit van de kerkelijke traditie. Ik ben helemaal voor Christenen die hun tradities meer bijbels maken in overeenstemming met de kerkelijke traditie.

Messiaanse Joden en studenten vechten tegen ernstige problemen. Onder andere tegen omvattingen van de vervangings theologie, de verkiezing van Israël, de speciale roeping van Messiaanse Joden, het juiste begrip van wet en genade, het profetische begrip van het herstel van Israël in ons oude land en meer. De strijd tegen de kerk en haar kersttradities is echter niet een van deze veldslagen. Het lijkt meer op kantelen in Don Quichot-stijl. Het belemmert ons echt in ons werk om Johannes 17:21 eenheid met gelovigen op te bouwen. Het is een dwaze strijd. Laten we eerder dit jaar kerken bezoeken en ze meer brengen van de Joodse context van de komst van Jezus, vooral de Joodse aspecten van Lucas 1, 2 en Mattheüs 1, 2. Ik ben dankbaar dat dit niet de oriëntatie is van de mainstream van de Messiaans-Joodse beweging in de wereld. Degenen die dit nastreven zien er meestal cultisch, nauw en sektarisch uit.

Jezus / Iésous / Yehoshua’s naam

Er blijkt hedendaags wat onduidelijkheid/Interesse te zijn over de gebruik van de naam van “Jezus/Jesus/Iésous/Joshua/Yehoshua/Jehoshua” dat bij het bidden beter de originele naam gebruikt kan. Ik kan me het beetje voorstellen, want er word in de bijbel gezegd in Johannes 16:23-24: “Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Al wat gij de Vader zult bidden in Mijn Naam, dat zal Hij u geven. Tot nog toe hebt gij niet gebeden in Mijn Naam; bidt, en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij”. Dit leidt blijkbaar tot velen tot de vraag, wat is dan de officiële “Naam” van Jezus, en moeten we de officiële naam gebruiken vanuit de grondtekst, of mag Jezus ook? Hierom heb ik een onderzoek gedaan in deze zaak. En om een en ander beter te begrijpen gaan we eerst terug in de tijd van Jezus.

Zie kaart hieronder was het Romeinse rijk. En je had voornamelijk 2 talen die de voertaal waren. Latijn die voornamelijk in het westen van het Romeinse rijk werd gesproken en het “Koinè” (algemeen) Grieks dat voornamelijk in het oosten van het Romeinse rijk werd gesproken. In de tijd van Jezus was naast Aramees en Hebreeuws dus Koinè Grieks de voertaal en schrijftaal.

West en Oost Romeinse rijk

Daarom is het nieuwe testament ook in het Koinè Grieks geschreven door de apostelen. In Galilea (naast Judea) welke een aparte provincie was met in die tijd als vazalvorst/Tetrarch Herodes, sprak men voornamelijk ook Aramees (Galilees accent). In Judea waar Pilatus gouverneur was, sprak men ook voornamelijk Aramees (Judeaans accent), Grieks en Hebreeuws (Dit valt op bij Petrus bij het verloochenen van Jezus:“‘Jij bent wel degelijk een van hen, trouwens, je accent verraadt je.” (Matteüs 26:73-75)), in Jeruzalem spraken ze zelfs veel meer talen aangezien daar mensen vanuit alle landen/streken daar waren (Handelingen 2:8-11): Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? 9Parten, Meden​ en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia,10Frygië en Pamfylië, ​ Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook  Joden​​ uit Rome die zich hier gevestigd hebben, 11 Joden en Proselieten​, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ .

Ook zie je het terugkomen vele jaren later in Handelingen 21:37 Vlak voordat Paulus ​de kazerne binnengebracht zou worden, zei hij tegen de tribuun​: ‘Mag ik u iets vragen?’ De tribuun​ antwoordde: ‘Spreekt u Grieks? 38 Bent u dan niet die Egyptenaar​ die onlangs in opstand kwam en met vierduizend oproerkraaiers de woestijn in getrokken is?’ 39 Paulus zei: ‘Ik ben een Jood​ uit Tarsus in Cilicië, burger van een niet onbelangrijke stad. Ik zou graag willen dat u me toestemming geeft om het volk toe te spreken.’ 40 Zodra de tribuun​ dit had toegestaan, maande Paulus ​, die boven aan de trappen stond, de mensen met een handgebaar tot stilte. Daarna sprak hij hen in het Hebreeuws als volgt toe: 221‘Broeders, zusters, en u, leden van het Sanhedrin ​, luister naar wat ik tot mijn verdediging heb aan te voeren.’ 2 Toen de menigte hoorde dat hij hen in het Hebreeuws toesprak, werd het nog stiller. ​

Hier zie je dat Paulus ook Grieks sprak (anders kon hij die brieven ook niet schrijven) en Hebreeuws en natuurlijk zijn streektaal Aramees kon. Deze zaken geven je een beeld van de talen van die tijd, er werden meerdere talen gesproken in die tijd. Hoe zit het dan met de naam van Jezus/Iésous/Joshua/Jehoshua. Ja zoals je ziet hangt het af in de taal welke je spreekt 🙂 Dit zegt de Strong concordantie erover:

Strong’s ConcordanceIésous: Jesus or Joshua, the name of the Messiah, also three other Isr.Original Word: Ἰησοῦς, οῦ, ὁ
Part of Speech: Noun, Masculine
Transliteration: Iésous
Phonetic Spelling: (ee-ay-sooce’)
Definition: Jesus or Joshua, the name of the Messiah, also three other Isr
Usage: Jesus; the Greek form of Joshua; Jesus, son of Eliezer; Jesus, surnamed Justus.
HELPS Word-studies

2424 Iēsoús – Jesus, the transliteration of the Hebrew term, 3091 /Lṓt (“Yehoshua”/Jehoshua, contracted to “Joshua”) which means “Yahweh saves” (or “Yahweh is salvation”).

“Jesus Christ” is properly “Jesus the Christ.” “Jesus” (2424 /Iēsoús) is His human name, as the incarnate, eternal Son of God (Mt 1:21,25, see also Lk 1:31) – the Christ, the divine Messiah (the second Person of the holy Trinity).

[Christ (His title) means “the Anointed One” (the eternal pre-incarnate, Logos, Jn 1:1-18).]

Jezus komt van Jesus (letterlijk vertaald) en Yeshua komt van Yehoshua/Jehoshua en is een soort afkorting net als bijvoorbeeld Hendrik bij Hendrikus is. Zoals je ziet komt Jezus zelfs dichter bij de letterlijke vertaling dan Yeshua bijvoorbeeld. Maar beide verwijzen naar de oorspronkelijke originele naam Iésous.

Naast Iésous/Jezus/Yeshua heeft de de Heer natuurlijk vele benamingen, “Gezalfde”, “Vredevorst”, “Heer der Heren” en ga zo maar door. De Heer kijkt naar je hart en woont (als je Jezus/Iésous/etc.in je hart door zijn Heilige Geest. Dus weet precies wie je bedoeld als je een benaming gebruikt. De Heer is ook een persoonlijk God, dus als je een koosnaam hebt voor de Heer, dan weet de Heer dat natuurlijk ook. 

Dwaling!

Ter afsluiting, er gaat een dwaalleer ronde dat de naam Jezus afgeleid is van “heil zeus”. Deze bewering is totaal ongegrond. Wie die ongein in de wereld heeft gebracht heeft denk ik heel wat uit te leggen voor de troon van God. 

Ik zal eerst op theoretische wijze de zogenaamde “Jezus-betekend-heil-zeus” theorie zo goed mogelijk beschrijven. Dan kijken we het van bijbels perspectief en daarnaast op geestelijk perspectief. Zodat we dit broodje aap verhaal voor eens en altijd uit de wereld kunnen helpen.

Theoretisch:
Degenen die naam als heil zeus verkondigen begint meestal met de naam van God, “YAH” (zie Jesaja 26: 4,). Van die naam van God nemen zij de naam van de Messias om YAHSHUA te noemen, wat volgens hen betekent “YAH Is Redding”. Zij beweren dat dit de naam is die door de apostelen en door de Messias zelf wordt gebruikt; echter, nadat de apostelen dood en verdwenen waren, nam de roomse kerk het christendom over. Om hun religie beter leesbaar te maken voor de heidenen, veranderden de Romeinse leiders de naam van de Messias in een Grieks / Latijnse hybride, Iésous, die (zogenaamd) ‘Wees gegroet, Zeus’ betekent. Sinds Zeus (of Jupiter) de heidense god in het Grieks-Romeinse pantheon, hadden de heidenen weinig moeite om deze nieuwe halfgod te accepteren. Door de naam van de Heiland te veranderen, was het christendom effectief ontdaan van zijn Hebreeuwse wortels en was het versmelten met heidendom een ​​succes. De redder van de Grieken zou nog steeds Zeus kunnen zijn. Na verloop van tijd werd het woord Iésous in het Engels verder verdorven in Jezus.”

Als “bewijs” voor hun samenzweringstheorie dat Jezus “Wees gegroet, Zeus” betekent, wijzen ze erop dat de tweede lettergreep van Jezus (-sus) vergelijkbaar is met de naam van de Griekse god. Vooral wanneer Jezus in het Spaans wordt uitgesproken, wordt het “duidelijk” dat mensen “eigenlijk” zeggen “Hé, Zeus.” Toegevoegd aan deze “bewijzen” is het feit dat oude sculpturen van Zeus hem met een baard tonen, net zoals modern dagfoto’s van Jezus!

Wat kunnen we zeggen tegen zulke vergezochte onzin? Ten eerste probeert niet iedereen die een baard heeft de plaats van Jezus in te nemen. Ten tweede, alleen omdat een bepaald woord of woorddeel klinkt als een ander woord, is het geen bewijs van gemeenschappelijkheid. Het baseren van theorieën over de oorsprong van woorden op de uitspraak is absurd. Het Engelse woord “Humorous” klinkt precies als “Humerus”, maar er is niets grappigs aan het bot dat van de schouder naar de elleboog gaat. Ten derde, de Hebreeuwse naam van de Messias is Yehoshua/Jehoshua niet Yahshua – de laatste is een verzinsel om de naam meer als YAH te laten klinken.

Ten vierde vertaalt de Hebreeuwse naam Yeshua in het Grieks als Iésous. Dit is de naam die de engel Gabriël Jozef gebood om Maria’s kind te noemen: “Je moet hem de naam Jezus geven, omdat hij zijn volk van hun zonden zal redden” (Mattheüs 1:21). De naam Jesus/Jezus is een eenvoudig Griekse vorm van Jozua/Joshua, een veel voorkomende naam onder Joden. Hetzelfde vers verwijst ook naar de betekenis van de naam: de Heer zou Jezus worden genoemd omdat “hij zijn volk van hun zonden zal redden.” De naam Jezus betekent “De Heer redt” of “De Heer is redding”. Of je het nou zou spellen als Jesus/Jezus of Joshua/Jozua of Yeshua/Yehoshua, de betekenis blijft hetzelfde, en het heeft niets met zeus te maken.

Namen kunnen worden vertaald. Het veranderen van een naam van de ene naar de andere taal heeft geen invloed op de betekenis van de naam en verandert ook niet het karakter of de identiteit van de persoon. Elizabeth wordt Elixabete, Isabella, Zsoka of Eliska, afhankelijk van de taal. Maar zij blijft hetzelfde meisje. Een man genaamd Stefanus kan Stefanos, Stefan, Estevao, Teppo of Estebe worden genoemd, afhankelijk van waar hij zich in de wereld bevindt. Maar hij is dezelfde persoon, ongeacht wat we hem noemen. Evenzo verwijzen Jezus en Yeshua/Yehoshua naar dezelfde persoon – en het is niet zeus.

Wij gebruiken de naam Jezus, een verengelste transliteratie van het Grieks, omdat Grieks de taal is waarin Matteüs en Marcus en Lucas en Johannes hun evangeliën hebben geschreven en omdat Engels en Nederlands de taal is die we spreken. De beste vertaling van Iésous in modern Engels/Nederlands is ‘Jesus/Jezus’.Een deel van Timotheüs ‘werk als voorganger was om’ bepaalde mensen te bevelen niet langer valse doctrines te leren of zich aan mythen te wijden ‘(1 Timotheüs 1: 3-4). Paulus maakte zich zorgen dat ‘zulke dingen controversiële speculaties bevorderden in plaats van het werk van God vooruit te helpen – dat is door geloof’ (vers 4). Samenzweringstheorieën en mythen over de etymologie van Jezus ‘naam zijn afleidingen van het ware werk van God. We moeten geen acht slaan op beweringen dat de naam Jezus iets anders betekent dan wat de Schrift zegt dat het betekent: “De Heer redt.”(Bron..)

En nu de Geestelijke uitleg erbij:
Ik werd toen ik dit verhaal hoorde gelijk door de Heilige Geest bepaald (want toen wist ik de theoretische onderbouwing nog niet, wel dat het van geen kant klopte natuurlijk) dat door de naam van Jezus ontelbare mensen zijn genezen en wonderen zijn gebeurd en er demonen zijn uitgedreven. Dat deed me gelijk denken aan het verhaal dat de farizeeërs in Matheus 12:24 Maar de ​farizeeën​ die dit hoorden, zeiden tegen elkaar: ‘Hij kan die demonen alleen maar uitdrijven dankzij ​Beëlzebul, de vorst der demonen.’ Hier word hetzelfde geintje geflikt, hier word Jezus ook afgeschilderd tot een dienaar van “Zeus” een Ba’al namelijk Beëlzebul. het probleem daarbij is dat Jezus zegt in vers 28: Maar als ik door de ​Geest van God​ demonen uitdrijf, dan is het ​koninkrijk van God​ bij jullie gekomen. Door de Heilige Geest/Geest van God worden demonen uitgedreven, en de ​farizeeën​ maakten daarmee de Heilige Geest als afgod uit! In vers 31: Daarom zeg ik u: elke ​zonde​ en elke godslastering kan de mensen worden ​vergeven, maar wie de Geest lastert kan niet worden ​vergeven. Wanneer iemand zegt dat als we door Jezus naam (=door Heilige Geest) een boze geest uitdrijven/genezen/wonderen gebeuren en mensen claimen dat dit door de naam van zeus gebeurd, bevinden zich dan op heeeeeeel dun ijs…

Samengevat. Het maakt niet uit of Jezus/Yeshua/Heer of Iésous gebruikt, de Heer weet het en de Heilige Geest werkt erdoor heen.