Jezus is de “Aleph Tav – את”!

Hier een korte studie over de Alpeph Tav (את). Voor lange tijd was de Aleph Tav nooit correct vertaald. The Aleph Tav kun je alleen vinden in het originele Hebreeuwse taal. en was nooit vertaald in de engelse versies van de bijbel. De Aleph Tav word meer dan 7000 keer in de Tanach gevonden! God plaatste de Aleph Tav in geselecteerde plaatsen door de geschriften heen. Als je die eenmaal vind en hoort dan geeft dat een groter begrip van de geschriften.
בראשית              בר                אלוהים        את      השמים    ואת         הארץ
de aarde   ??   de hemel   ??    God(E-lo-him)    maakte     In den beginne

De את (Aleph-Tav) is niet vertaald. Waarom niet? Volgens de Strong Woordeboek is het woord niet vertegenwoordigd. Johannes sprak Hebreeuws, net als Jezus (Yeshua).  Op Patmos Zei Yeshua tegen Johannes (Openbaringen 22:13): Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste. Vanuit het Hebreeuws: “Ik ben de Aleph-tav”.

Johannes 5:39 U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de Schriften getuigen over mij, 40maar bij mij wilt u niet komen om leven te ontvangen. Hier zegt Jezus (Yeshua) het zo mooi: “Welnu, de Schriften getuigen over mij“, en dat is letterlijk zo! Zijn naam staat overal in verweven, en in Zijn naam is eeuwig leven!

In Genesis 1: staat er dus correct vertaald: In den beginne schiep God: את (Yeshua) de hemel את (Yeshua) en de aarde. 

Een ander is het verhaal van Jacob en Ezau. Voordat hij zijn 1ste geboorterecht had afgezworen had Ezau nog een aleph tav achter zijn naam. Na zijn weggeven niet meer. Nog een mooi voorbeeld in Ruth is namelijk voordat ze verlost is door Boas heet ze Ruth, maar na de verlossing is het Ruthאת of te wel, heeft ze het merkteken van Jezus. Dit geld ook voor ons!

Zo zijn er dus duizenden van zulke verwijzingen naar Jezus in de Tenach. Wij wisten dat natuurlijk al, want in Kolossenzen 1:16 staat: Beeld van God, de onzichtbare, is hij, eerstgeborene van heel de schepping: 16in hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen.17Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem.

Jezus kent zijn schapen bij Zijn naam. Zie onderstaande de video waar ik het uit vertaald heb.

Vanavond tot morgen avond is de Grote Verzoendag!

Vanavond begint de Grote verzoendag (Jom Kipoer) wat de 10 dagen van inkeer (vanaf Rosj Hasjana) afsluit en vandaar een kort artikel over de betekenis van deze dag. Ik heb een groot stuk ervan vertaald vanaf deze pagina die het naar mijn mening goed uitlegt. Als je het hele stuk wil lezen (engels) ga dan naar bovenstaande link.

Oude testament Symboliek

Leviticus 16 beschrijft hoe God van oudsher Israël instrueerde om de Grote Verzoendag te onderhouden. Al hoeven christenen geen dieren te offeren die dag, voegt dit hoofdstuk aanzienlijk bij bij het begrijpen van Gods plan.

Je ziet dat de priester 2 bokken voor een zonde offer moest kiezen voor de mensen, en hen moest presenteren voor God (Leviticus 16:5-7). Aaron, de hogepriester, ging dan een lot werpen  “voor de Heer” welke hij dan ging offeren as brandoffer (Leviticus 16:8-9). Deze bok representeerde Jezus Christus, welke zou worden geslacht als losprijs voor onze zonden.

De andere bok diende als compleet ander doel: “Maar de bok, op denwelken het lot zal gekomen zijn, om een weggaande bok te zijn, zal levend voor het aangezicht des HEEREN gesteld worden, om door hem verzoening te doen; opdat men hem als een weggaanden bok naar de woestijn uitlate.” (Leviticus 16:10). Je ziet hier dat deze bok niet gedood moest worden. “En Aäron zal beide zijn handen op het hoofd van den levenden bok leggen, en zal daarop al de ongerechtigheden der kinderen Israëls, en al hun overtredingen, naar al hun zonden, belijden; en hij zal die op het hoofd des boks leggen, en zal hem door de hand eens mans, die voorhanden is, naar de woestijn uitlaten.22 zo zal die bok op zich al hun ongerechtigheden in een afgezonderd land wegdragen; en hij zal dien bok in de woestijn uitlaten.” (Leviticus 16:21-22).

De priester koos door het lot de “zondebok” of “azazal” zoals het woord blijkt in het originele Hebreeuws. Vele geleerden identificeren azazel als de naam van een demon die de woestenij bewoonde (Interpreter’s Dictionary of the Bible, Vol. 1, p. 326). De azazel bok representeert satan, welke de verantwoordelijkheid draagt voor de zonden van de mensheid (Leviticus 16:22) vanwege de misleiding die hij opgedrongen heeft op de mensheid.

De hoge priester legde de handen op de bok en beleed de zonden/slechtheid, rebellie van de mensen. Waarom deed hij dat? Als huidige regeerder van de wereld, draagt de duivel verantwoordelijkheid voor zijn perversiteit, in verleiding en het dwingen van de mensheid om te zondigen. “Het zenden van de zonden beladen bok … betekende de volledige verwijdering van de zonden van de mensen en het overhandigen van als het ware aan de kwade geest aan wie zij behoorden” (The One Volume Bible Commentary, 1975, p.95).

Een zondebok in modern gebruik is iemand oneerlijk verantwoordelijk houden van een fout van iemand anders. Echter, het moderne Engelse woord zondebok kan niet goed worden toegepast op de satan; de duivel en is geen zondebok in de moderne zin van het woord. (Al hoewel sommige Bijbel vertalingen het woord “zondebok” gebruiken, vertaald Green’s Literal Translation het meer accuraat als “geit van vertrek”). In plaats van ten onrechte de schuld dragen voor de zonde, zal Satan terecht verantwoordelijk worden gehouden voor zijn eigen opzettelijke handelingen waardoor hij de mensheid heeft geleid tot zonde voor duizenden jaren.

De symboliek van de levende bok loopt parallel met het lot van Satan en zijn demonen, die aan het begin van Jezus’ heerschappij over de volken zullen worden verwijderd. Het boek Openbaring beschrijft deze verwijdering : “En ik zag een engel afkomen uit den hemel, hebbende den sleutel des afgronds, en een grote keten in zijn hand; En hij greep den draak, de oude slang, welke is de duivel en satan, en bond hem duizend jaren; En wierp hem in den afgrond, en sloot hem daarin, en verzegelde dien boven hem, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de duizend jaren zouden geëindigd zijn…. “(Openbaring 20:1-3).

Dus de duivel en zijn demonen, die de mensheid duizenden jaren hebben geleid in elke slechte daad denkbaar, zullen worden verwijderd op een plaats van terughoudendheid (Openbaring 20:2 ). Volledige wereldwijde verzoening met God kan niet plaatsvinden totdat de bron van zoveel zonde en lijden uit het beeld is.

De moderne toepassing van het Feest.

Laten we nu kijken naar de specifieke instructies over hoe en wanneer dit evenement te houden. “Maar op de tiende dag van deze zevende maand zal de Verzoendag zijn”, zegt God . “Het zal een heilige samenkomst voor u zijn; gij zult uw zielen verootmoedigen … ” ( Leviticus 23:27 ) .

Hoe “verootmoedig je ziel ” op deze dag? Verootmoedigen komt van het Hebreeuwse Ana , wat betekent “te worden verootmoedigt, worden gebogen, vernederd worden, zachtmoedig”. Hetzelfde woord wordt gebruikt in verband met het vasten in Psalm 35:13 , Jesaja 58 : 3 , 5 en Ezra 8:21. Vasten betekent zich te onthouden van eten en drinken (Esther 4:16).

Dus waarom vertelt God ons om te vasten tijdens deze specifieke 24 uur? Vasten drukt ons nederige verlangen uit om dichter bij God te kunnen komen. De Grote Verzoendag vertegenwoordigt een komende tijd van verzoening, met Satan verbannen en de wereld verwoest door de verschrikkelijke gebeurtenissen in de aanloop naar deze tijd, waar een vernederde en berouwvolle mensheid eindelijk met God zal verzoenen.

Weinigen begrijpen wat de redenen zijn voor het vasten. Vasten is niet God buigen naar onze wil. Wij vasten niet om iets van God te ontvangen, behalve Zijn overvloedige genade en vergeving voor onze menselijke zwakheden. Vasten helpt ons herinneren hoe tijdelijk ons fysiek bestaan ​​is. Zonder voedsel en water, zouden we al snel vergaan. Vasten helpt ons beseffen hoezeer wij God nodig hebben als de gever en onderhouder van het leven.

We moeten altijd op de Grote Verzoendag vasten in een berouwvolle gemoedstoestand. Let op de profeet Daniël met de voorbeeldige houding tijdens het vasten: “Ik wendde mij tot God, de Heer, en gaf me over aan gebed en smeekbeden, al vastend en rouwend. 4Ik bad tot de HEER, mijn God, en beleed schuld” (Daniël 9:3-4).

De vroegere kerk deed ook aan de Grote Verzoendag. Meer dan 30 jaar na de dood van Christus, verwees Lucas nog steeds naar deze dag, waarin staat dat “En als veel tijd verlopen, en de vaart nu zorgelijk was, omdat ook de vasten nu voorbij was” (Handelingen 27:9). Bijna alle Bijbel commentaren en woordenboeken erkennen dat “het vasten ” verwijst naar de Grote Verzoendag.

Nog een andere belangrijke les komt tot ons door de Grote Verzoendag. We hebben al gezien dat de geslachte bok het offer in onze plaats van Jezus Christus vertegenwoordigde, die de doodstraf op Zich nam die we hebben verdiend door te zondigen. Maar Jezus Christus bleef niet dood; Hij kwam weer tot leven. Wat leert de Grote Verzoendag ons over de rol van Christus na Zijn opstanding?

Leviticus 16 : 15-19 beschrijft een plechtige ceremonie die slechts één keer per jaar werd uitgevoerd, op de Grote Verzoendag . De hogepriester was er om het bloed van de geslachte bok te nemen in het heilige der heiligen – het heiligste deel van de tabernakel – en aan de genade zetel. De verzoendeksel was symbolisch voor de troon van de almachtige God. De hogepriester speelde de functie na van Christus voor de berouwvolle christenen. Na te zijn opgevaren naar de troon van God om het bloed van Zijn offer te presenteren, waar Christus voor ons pleit – zoals Hij heeft gedaan sinds zijn wederopstanding- als onze Hogepriester .

Het boek Hebreeën maakt deze symboliek duidelijk. “Maar Christus, de Hogepriester der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door den meerderen en volmaakten tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is, niet van dit maaksel, Noch door het bloed der bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende.” (Hebreeën 9:11-12)

Omwille van het offer van Christus, genieten we van directe toegang tot de ware genadetroon -het troon van onze barmhartige, liefhebbende God. Dit was op dramatisch en wonderbaarlijke wijze gedemonstreerd op het moment van de dood van Christus, wanneer “de sluier van de tempel,” met betrekking tot de toegang tot het Heilige der Heiligen, “scheurde in twee van boven naar beneden” (Mattheüs 27:51; Marcus 15:38). Deze massale gordijn werd verscheurd in een dramatische getuigenis van de toegang die we nu hebben tot Gods troon.

Vele verzen in de Hebreeën brieven vermelden de rol van Christus als onze Hogepriester en bemiddelaar. Vanwege Zijn offer voor ons, kunnen wij “Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd.” (Hebreeën 4:16). De Grote Verzoendag beeldt dus de liefdevolle verzoening die alle mensen kunnen hebben met God door Christus Zijn offer. Het toont ook de opmerkelijke waarheid dat Satan, de auteur van de zonde, uiteindelijk zal worden verwijderd, zodat de mensheid verzoening met God op een universele basis eindelijk kan bereiken.

Zoals je ziet is dit een fantastisch beeld van de nabije toekomst. Heel veel zegen allemaal voor de komende tijd!

Wat is islam en wie is “allah”?

Na aanleiding van het artikel over de komst van de “Mahdi”, is het misschien goed om te kijken wat de islam is en wat de bijbel erover zegt en te zien wie allah is? Als je het woord zoekt in het woordenboek dan betekend “allah” in arabisch “God”, maar is dat wel zo? En is het wel dezelfde God als de God van Abraham Isaak en Jacob? Als je dit artikel gelezen en de video’s bekeken hebt (en gratis boek) zal dit waarschijnlijk een enorme openbaring zijn.

Om bepaalde mensen gelijk uit de droom te helpen betekend “allah” geen “God”. Allah is daarvoor in de plaats een naam van een specifieke god, of beter gezegd iemand die graag God zou willen zijn.  Want allah is de naam van de God van de islam, welke eigenlijk een heidense maangod was in de pre-islamitische tijd. In het 7de eeuwse arabisch, betekende de woorden ilah ( إله ) en ilaha ( إلها ) god–elke god–behalve Allah ( الله ) en was en is het nog steeds de echte persoonlijke naam van een specifieke ilah (god). De shahada (eerste stuk) bevestigd dit nog een keer “Er is geen ilah (god) behalve Allah (ilaha) .”

Ok nu we weten dat alah dus gewoon een afgod is en geen “God” laten we dat wat beter bekijken. Want als je kijkt naar de vlag/symbool van de islam, dan is dat een halve maan met een ster. Dit zelfde symbool werd gebruikt voor aanbidding van de Babylonische afgod “baal”.

baal

Dus zoals je ziet stamt “alah” en het symbool af van Babylonische afgoden. Zie ook dit stuk video hieronder:

Ook als je kijkt naar de verschillen tussen islam en christendom is dit ook weer averechts.

Christendom Islam

God is Vader, Zoon en de Heilige Geest

‘Tawhid ’: Allah is ALLEEN – geen anderen

Jesaja 48:16 “ En nu is de Heere HEERE (Vader) en Zijn Geest (Heilige Geest) Heeft Mij gezonden (Jezus). ” Psalm 101:1 “De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor Uw voeten.” 1 Johannes 5:7 “Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn één.”

Surah 5:73: Waarlijk zij lasteren God, die zeggen: “Allah is Eén der Drie.” Er is geen God dan de enige God. En indien zij niet ophouden met hetgeen zij beweren, zal de ongelovigen een smartelijke straf overkomen.

Shirk” is een doodzonde om meer personen de Godheid te geven. Het plegen van Shirk door een moslim is als de christelijke lastering van de Heilige Geest.

God is onze Vader.

Matt. 23:9 “En u mag niemand op de aarde uw vader noemen, want Eén is uw Vader, namelijk Hij Die in de hemelen is.”
Matt. 6:9 “En u mag niemand op de aarde uw vader noemen, want Eén is uw Vader, namelijk Hij Die in de hemelen is.”

In de vier evangeliën verwijst Jezus naar God als de Vader. voor 21 keer.

Allah is niet een vader (Tawhid)

Surah 112: “In de naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle. Zeg (O Mohammed) Hij is God, de Ene God, de Eeuwige Toevlucht, die niet heeft verwekt, noch is verwekt, en niemand is gelijk aan Hem …”

“Jezus is de goddelijke Zoon van God”

Matt. 26: 63-64: “Ik bezweer U bij de levende God, dat U ons zegt of U de Christus bent, de Zoon van God.” Jezus zei tegen hem: U hebt het gezegd.”

Johannes 10:37: “Ik ben de Zoon van God.”

Johannes 20:31: “maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God.”

1 Johannes 4:15: “Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God.”

1 Johannes 5:10: “Wie in de Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zich; wie God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft het getuigenis dat God van Zijn Zoon heeft gegeven.”

De NT bevestigt Jezus positief als Zoon van God, 36 keer.

Jesus was slechts een menselijke Profeet niet goddelijk – Allah had nooit een zoon.

– Surah 5:17: “Voorzeker, zij lasteren God die zeggen: “De Messias, zoon van Maria, is zeker Allah.” Zeg: “Wie heeft dan macht tegen Allah, als Hij de Messias, zoon van Maria en zijn moeder en allen die op aarde zijn, teniet wil doen?” Aan Allah behoort het koninkrijk der hemelen en der aarde en al wat daartussen is. Hij schept wat Hij wil en Allah heeft macht over alle dingen.

Surah 23:91: “Allah heeft zich geen zoon genomen, noch is er enige God naast Hem, anders zou elke God hetgeen Hij schiep, voor zich houden, en sommigen hunner zouden zeker anderen hebben overwonnen. Verheven is Allah boven al hetgeen zij beweren.”

Surah 4:171: “O, mensen van het Boek, overdrijft in uw godsdienst niet en zegt van Allah niets dan de waarheid. Voorwaar, de Messias, Jezus, zoon van Maria was slechts een boodschapper van Allah en Zijn woord tot Maria gegeven als barmhartigheid van Hem. Gelooft dus in Allah en Zijn boodschappers en zegt niet: “Drie (in één).” Houdt op, dat is beter voor u. Voorwaar, Allah is de enige God. Het is verre van Zijn heiligheid, dat Hij een zoon zou hebben. Aan Hem behoort wat in de hemelen en op aarde is en Allah is als Bewaarder afdoende.

Jezus werd gekruisigd en stierf op het Kruis.

Johannes 19:16-18; “Toen leverde hij Hem dan aan hen over om gekruisigd te worden. En zij namen Jezus mee en leidden Hem weg.
En terwijl Hij Zijn kruis droeg, ging Hij op weg naar de plaats die Schedelplaats genoemd wordt en in het Hebreeuws Golgotha.
Daar kruisigden zij Hem en met Hem twee anderen, aan elke kant één, en Jezus in het midden.”

Meerdere getuigen van de kruisiging en de dood: een “grote menigte van mensen,”
Priesters, Romeinse soldaten, Simon van Cyrene, de apostel Johannes, Maria, Maria Magdalena en dieven. (Lucas 23: 26-43 en Johannes 19: 23-27).

Jezus ging nooit naar het Kruis (Het is bedrog).

Surah 4:157: “En om hun zeggen: “Wij hebben de Messias, Jezus, zoon van Maria, de boodschapper van God gedood”, – maar zij doodden hem niet, noch kruisigden zij hem (ten dode), – doch het werd hun verward, en zij, die hierover van mening verschilden zijn zeker in twijfel, zij hebben er geen kennis van doch volgen slechts een vermoeden en zij doodden hem gewis niet.” Integendeel, God verhief hem tot Zich en God is Almachtig, Alwijs. Er is niemand onder de mensen van het Boek die er niet in zal geloven vóór zijn dood. En op de Dag der Opstanding zal hij (Jezus) getuige tegen hen zijn,

Velen geloven dat Judas Iskariot aan het kruis is gehangen.

Jezus werd opgewekt op de Derde dag.

Matt. 28:5-6; “Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: U hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was. Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft.”

Lukas 24:46; “En Hij zei tegen hen: Zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag.”

Johannes 21:14; “Dit nu was de derde keer dat Jezus Zich aan Zijn discipelen openbaarde, nadat Hij uit de doden opgewekt was.”

Jezus stierf niet, maar werd opgenomen in de hemel door Allah waar Hij blijft tot op deze dag.

Surah 3:55; Toen Allah zeide: “O, Jezus, ik zal u doen sterven en u tot Mij; opheffen en u zuiveren van de ongelovigen en zal uw volgelingen tot de laatste dag over hen doen zegevieren die u niet geloven; dan zal uw terugkeer tot Mij zijn en Ik zal onder u rechtspreken over datgeen waarin gij verschildet.”

Surah 4:158; Integendeel, Allah verhief hem tot Zich en Allah is Almachtig, Alwijs.

De Bijbel is het enige onfeilbare, geïnspireerde Woord van God en is de uiteindelijke autoriteit tot Waarheid.

Johannes 10:35: “de Schrift kan niet gebroken worden.”

2 Timotheüs 3:16: “Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid.”

2 Petrus 1: 20-21: “Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.”

De Koran is het enige onfeilbare, gedicteerde Woord van Allah en is de uiteindelijke autoriteit op de Waarheid. . de Bijbel is corrupt.

Surah 18:1: “Alle lof behoort aan Allah, Die het Boek aan Zijn dienaar heeft geopenbaard, gaaf en volmaakt.”

Surah 15:9: “Voorwaar, Wij hebben deze vermaning (de Koran) nedergezonden en voorzeker Wij zullen er de Waker over zijn.”

Surah 10:37: “En deze Koran kon door niemand buiten Allah worden voortgebracht. Integendeel, hij is de vervulling van datgene wat er vََr was en is een uiteenzetting van de Wet door de Heer der Werelden, daaraan is geen twijfel.”

Moslims beweren dat de volgelingen van Mozes en Jezus hun leringen hebben gecorrumpeerd en onnauwkeurig, opschreven terwijl de Koran volkomen gelijk is gebleven vanuit Mohammed’s handen.

Verlossing is alleen door geloof in het offer en genade van Christus, niet door werken.

Efeze 2:8-9: “Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen.”

Rom. 4:16: “Daarom is het uit het geloof, opdat het zou zijn naar genade, met als doel dat de belofte zeker zou zijn voor het hele nageslacht, niet voor dat wat uit de wet alleen is, maar ook voor dat wat uit het geloof van Abraham is, die een vader is van ons allen,”

Rom. 10:10: “Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid.”

Titus 2:11: “Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen,”

Hand. 4:12: “En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.”

Redding wordt beoordeeld door geloof in Allah en door werken: zonden verzwaren en goede daden verheffen. “Shahid” – Martelaarschap is de enige garantie.

Surah 41:30; Voorzeker zij, die zeggen: “Onze Heer is Allah,” en daarin standvastig blijven, op hen zullen de engelen nederdalen: “Vreest niet, noch treurt; maar verheugt u over het paradijs dat u wordt beloofd.

Surah 5:9; Allah heeft degenen, die geloven en goede daden verrichten beloofd, dat zij vergiffenis en een grote beloning zullen verkrijgen.

Surah 3: 169-170: “En denkt niet over degenen, die terwille van Allah zijn gedood, als doden. Neen, zij zijn levend en bij hun Heer worden hun gaven geschonken. Jubelend, over hetgeen Allah hun van Zijn overvloed heeft gegeven, zich verblijdend over degenen die achterbleven, en hen nog niet hebben ingehaald, dat er geen vrees over hen zal komen, noch dat zij zullen treuren.”

Surah 9:111: “Voorzeker, Allah heeft van de gelovigen hun persoon en hun bezittingen gekocht in ruil voor het paradijs – zij vechten voor de zaak van Allah en zij doden en worden gedood – een onfeilbare belofte in de Torah en het Evangelie en de Koran. En wie is getrouwer aan zijn belofte, dan Allah? – Verheugt u dan in de verbintenis, die gij met Hem hebt gesloten en dat is de grote zegepraal.”

Hier is ook een gratis Nederlands vertaald digitaal boek geschreven door John Peacher die het verhaal nog een duidelijk uitlegt. (in het Nederlands vertaald door W.J. Jongman). Het boek kun je in een paar uur uitlezen en is erg interessant.

Over het laatste gedeelte in zijn boek over de “Openbaringen gemakkelijk gemaakt” die theorieën geeft over de laatste bazuinen, heb ik nog mijn twijfels en adviseer ik dit goed te toetsen. Maar de rest een super interessant gratis boek. Dus je kan deze gratis gebruiken verspreiden. Geen copyrights. Klik op de cover beneden om het gratis te downloaden.

()

Is de Mahdi van de moslims de antichrist? (update met extra video)

Er zijn veel theorieën over de Antichrist en de valse profeet. En net als mijn vorige artikel word er vaak gewezen naar de paus en Obama of zelfs Poetin. Maar ik wil jullie toch nog wijzen op een andere mogelijkheid. Iets waarvan jullie misschien nog nooit over gehoord hebben, maar toch wel heel belangrijk is om te weten.

Want net als de christenen wachten op Jezus, zo wachten de moslims op hun redder de “Mahdi”. En de “Mahdi” zal hun leiden tot de verovering van Jeruzalem. En wat grappig is, waar de bijbel spreekt over de valse profeet, die het “beest” zal bevestigen d.m.v. wonderen en tekenen, verwachten ze ook dat “Jezus” (niet de echte Jezus) de profeet terugkomt en aan de zijde van de Mahdi zal staan en bevestigen.

Het frappante is dat het inderdaad een dikke misleiding zal zijn, want alle christenen verwachten Jezus natuurlijk en dan komt er iemand die zich Jezus noemt (gevolgd door wonderen en tekenen) en dan de “Mahdi” aanwijst als ware god om te aanbidden. En als je dan niet het onderscheid kan maken, dan kan men in die val trappen. Net als Johannes  5:43 zegt: “Ik ben gekomen in den Naam Mijns Vaders, en gij neemt Mij niet aan; zo een ander komt in zijn eigen naam, dien zult gij aannemen.” Waakzaamheid is daarom geboden.

Hieronder een overzicht van wat de Bijbel zegt over de antichrist en wat de moslims zeggen over hun messias. De overeenkomsten zijn overweldigend…

De Bijbelse antichrist De moslim Mahdi (Hun “messias”, De 12de Imam)
De antichrist zal een leider zijn die grootspraak heeft.“…en een mond die allerlei grootspraak uitsloeg.” Daniel 7:7-8“… Het beest mocht met grote woorden God beledigen, 42 maanden lang.…”  Openbaringen 13:5 De Mahdi zal een leider zijn met grootspraak.“Hij zal zo krachtig zijn dat als hij roept tegen de bergen dat de harde stenen in poeder zullen veranderen.”. (Bihar al-Anwar, Vol. 52, p. 32; Al-Hurr al-Amili, Ithbat al-Hudat, Vol. 6, p. 19)
De Antichrist zal worden begeleid door een valse profeet die mensen ertoe leid hem te volgen.“Het beest en de leugenprofeet, die onder het oog van het beest opmerkelijke dingen had gedaan, werden gevangen genomen. Door die opmerkelijke dingen waren alle mensen verleid, die het teken van het beest droegen en het standbeeld van het beest aanbaden.” Openbaringen 19:20 De ‘Moslim Jesus’ (Niet te verwarren met de Christelijke Jezus) zal terugkeren en helpen de Mahdi te accepteren.“ Het uur zal niet plaats vinden tot het uur en dag de zoon Zoon van Maria (i.e. Jezus) zal neerdalen als een rechtvaardige heerser die zal breken met het kruis, de varkens zullen doden en de Jizya belasting zal neerhalen. Geld zal er in overvloed zijn zodat niemand het meer zal accepteren (als kado). ” (Sahih al-Bukhari, Volume 3, Book 43: Kitab-ul-`Ilm (Book of Knowledge), Hâdith Number 656)
De Antichrist zal een krachtig leger hebben dat de aarde zal beschadigen, dat uiteindelijk ervoor zorgen dat bijna iedereen hem zal volgen (behalve degene die in het boek des levens staan).“Het beest mocht met grote woorden God beledigen, 42 maanden lang. En hij deed zijn muil open en braakte de grofste beledigingen uit tegen God, tegen Zijn naam, tegen Zijn tempel en tegen allen die in de hemel woonden.Het beest mocht oorlog voeren tegen het volk van God en het overwinnen. Hij kreeg macht over alle landen en volken.Alle mensen op aarde zullen hem aanbidden, behalve de mensen die al sinds het ontstaan van de wereld vermeld worden in het levensboek, het boek van het Lam, dat geslacht is…” Openbaringen 3:4-8 De Mahdi zal ook een krachtig leger hebben dat de aarde zal beschadigen. Wat uiteindelijk ervoor zal zorgen dat iedereen hem volgt.“Mahdi zal een alliantie ontvangen als Kalief voor de moslims. Hij zal de Moslims leiden in vele gevechten van Jihad.“ Abdulrahman Kelani, The Last Apocalypse, An Islamic Perspective, (Fustat, 2003), pp. 34-35“Als je hem ziet, ga dan en zweer je trouw aan hem…” Ibn Maja, Kitab al-Fitan #4084 as quoted by Kabbani, p. 231
De Antichrist zal zeven jaar lang een wereldleider zijn en regeren.“ Deze koning zal een verbond van zeven jaar sluiten,…” Daniel 9:27“Hij kreeg macht over alle landen en volken..…” Openbaringen. 13:7 De Mahdi zal een wereldleider zijn en regeren voor 7 jaar.“De Mahdi… zal de aarde vullen met gelijkheid en rechtvaardigheid terwijl het gevuld was met onderdrukking en tirannie, en hij zal voor 7 jaar regeren.” Sunan Abu Dawud, Book 36, Number 4272, Narrated by Abu Sa’id al-Khudri“Vecht tegen de legers van het kwaad, zal een een wereld revolutie leiden en een nieuwe wereld orde vestigen.…”  Ayatullah Baqir al-Sadr and Ayatullah Muratda Mutahhari, The Awaited Savior, (Karachi, Islamic Seminary Publications), prologue, pp. 4
De Antichrist zal proberen de tijden te veranderen en wetten.“Hij zal proberen alle wetten, regels en gebruiken (C) te veranderen.” Daniel 7:25 De Mahdi zal meer dan verwacht de islamitische Kalender adopteren en hiermee de tijden veranderen. Daarentegen zal hij de Sharia wet promoten en hiermee de wetten veranderen.“Hij…zal de mensen regeren door de Sunnah van zijn profeet en de Islam vestigen op aarde.” (unan Abu Dawud, Book 36, Number 4273, Narrated Umm Salamah, Ummul Mu’minin)
Er is een wit paard met een rijder in de bijbel die slecht nieuws is voor de wereld.“…Verder zag ik een wit paard! Op het paard zat iemand met een boog in zijn hand en hij kreeg een kroon op zijn hoofd. Hij trok erop uit als overwinnaar naar zijn volgende overwinning.” Openbaringen 6:2 De Mahdi komt op een wit paard“het is duidelijk dat deze man de Mahdi is welke zal rijden op het witte paard en zal oordelen bij de koran (met rechtvaardigheid) en met hem zullen mannen zijn met merken van (zabiba) op hun voorhoofden.” ‘Izzat and ‘Arif
De Antichrist en de valse profeet zal een wereld godsdienst opdringen.“ en iedereen kon dwingen het te aanbidden. Wie dat niet deed, werd gedood…“ Openbaringen 13:15 De Mahdi zal de Islam de enige geaccepteerde religie maken.“Hij…zal de mensen regeren dmv de sunnah van hun profeet en islam vestigen op aarde.” (unan Abu Dawud, Book 36, Number 4273, Narrated Umm Salamah, Ummul Mu’minin)
De Antichrist zal de ongelovigen executeren door onthoofding.“Ik zag ook de zielen van de mensen, die onthoofd waren om hun openlijke trouw aan Jezus en aan wat God had gezegd. Zij hadden het beest en zijn standbeeld niet aanbeden en het teken op hun voorhoofd of hand geweigerd. . ” Openbaringen 20:4 De Mahdi zal ongelovigen executeren door onthoofding, als ze niet geloven in islam.“Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen, sla dan daarom hun hoofd af en sla alle toppen van hun vingers af”  Surah 8.12“Daarom, wanneer je de ongelovigen tegenkomt (in gevecht), hak hun hoofden er af…” Surah 47:4
De Antichrist zal alle Joden en Christenen doden. He zal iedereen doden die tegen hem in opstand komt.“Het beest mocht oorlog voeren tegen het volk van God en het overwinnen.…” Openbaringen 13:7 De Mahdi zal iedereen doden die in opstand komt tegen islam. Hij zal de Jood en de Christen doden.“Moslims neem zowel niet Joden als Christenen tot je vrienden. Ze zijn vrienden van elkaar. Wie van jullie hun vriendschap zoekt, zal een van hen worden  allah leidt geen slechtdoeners.” Surah 5.51“Dood de overspelers wanneer je ze vind, Arresteer ze, val ze aan en lok ze in de val.” Surah 9.73
De Antichrist zal Jeruzalem aanvallen en innemen…Die dag zal de HERE alle volken bij elkaar brengen om te vechten tegen Jeruzalem. De stad zal worden ingenomen…” Zacharia 14:2 De Mahdi zal Jeruzalem veroveren.“Jeruzalem zal de locatie zijn van de waar geleide kalifaat en het centrum zijn van de islamitische heersing welke bekleed zal worden door de imam al-mahdi” (Sahih Muslim, Book 041, Number 6985)
De anticrist zal vele wonderen en tekenen laten zien.Hij zal iedereen een rad voor de ogen draaien, door allerlei opzienbarende, bedrieglijke wonderen te doen.” 2 Thess. 2:9Dat tweede beest deed buitengewone dingen; het liet voor de ogen van de mensen zelfs vuur uit de hemel regenen. Door de opmerkelijke dingen die het tweede beest onder de ogen van het eerste beest deed, werden de bewoners van de aarde misleid. Openbaringen 13:13-14 De Mahdi zal veel wonder en tekenen laten zien.“In de laatste dagen van mijn Ummah [universal Islamic community], zal de Mahdi verschijnen. allah zal hem kracht geven over de wind en de regen en de aarde zal zijn gebladerte geven. hij zal rijkdom uitbundig weggeven, kuddes zullen er genoeg zijn, en de Ummah zal groot zijn en geeerd…” (Sahih Hakim Mustadrak, related by Abu Sa’id al-Khudri (4:557 and 558), as quoted by Kabbani p. 233)
De Antichrist zal de mensen een teken geven op de hand of voorhoofd die hem trouw zweren.Het tweede beest had iedereen in zijn macht; klein en groot, rijk en arm, vrij en slaaf. Iedereen moest een merkteken op zijn rechterhand of voorhoofd hebben. Wie dat teken niet had, kon niets kopen of verkopen. Dat teken moest de naam of het nummer van het beest zijn. Openbaringen 13:16-17 Volgers van de Mahdi zullen het merkteken ontvangen.Moslims zullen ‘bismillah’ (in the naam van allah ontvangen), ongelovigen zullen ‘bismilkafir’ (in the naam van ongelovigen) ontvangen

De moslims verwachten deze “nepperd” in 2015/2016 en het nieuws daarbij dat een Rabbi leider aangeeft dat “de messias” (de “nepperd” wel te verstaan) aan het einde van het sabbatical jaar komt (=29e dag van Elul welke 12 september in de gregoriaanse kalender is).  En daarbij we nog de paus hebben te mekkeren dat christenen en moslims dezelfde God hebben (dit artikel is hierbij ook interessant) en hiermee als ware de weg plaveit, zodat zowel christenen en moslims de “Mahdi” kunnen aanbidden of het beeld als deze arriveert. Dit maakt het allemaal nogmaals eens duidelijk om waakzaam te zijn voor de nabije toekomst.

De video hieronder (extreem aanbevolen) laat alles heel duidelijk zien inclusief het merkteken van de antichrist.

Bronnen:
before it’s news, 
Zenit.org

New York en Verenigde Staten “Het grote Babylon”?

Ik kwam vorige week langs een paar zeer interessante artikelen over het geheimenis: “Het grote Babylon”, welke stad/plaats/land dit is. Hier zijn verschillende theorieën over waaronder de grootste, dat het grote Babylon “het Vaticaan” is. Maar is dit wel zo? Want als we kijken naar wat de bijbel hierover zegt, dan komen we misschien toch wel heel ergens anders uit…

Ik heb dit artikel gebaseerd op deze video (engels en duurt 2.5 uur) en dit artikel. Daarnaast kan je hier een hoop meer Bijbelteksten met onderbouwingen vinden die nogmaals aangeeft dat dit Amerika betreft. Deze artikelen zijn zeer de moeite waard om te lezen ondanks het in het Engels is.

Babylon was in de tijd van Nebukadnessar en Nimrod een migratie land. Het was een welvarend land met een sterke economie en rijkdom. Ze kwamen overal vanuit de wereld daar naartoe. Ze wilden daar graag wonen. Net als in Amerika. En vervolgens kwam de tijd dat ze “aliyah” gingen maken terug naar Israël, maar de meesten gingen niet terug. In de tijd van Jezus leefden er meer Joden in Babylon, dan in Israël. Ook leefden er meer Joden in Griekenland, dan in Israël. ook vandaag wonen meer Joden in Amerika dan in Israël. Als je de Joden in Israël en in Rusland bij elkaar optelt, dan komt dat nog niet overeen met het aantal in Amerika. In dat opzicht is Amerika het Babylon alleen al, maar dat is slechts een van de vele karakteristieken.

Archeologisch gezien, aanbaden ze in Babylon vele goden. Bijvoorbeeld was dat beal of merodech vanuit het Hebreeuws. De Babyloniërs die refereren niet naar deze namen als hoofdafgod, maar als “Marduk”. Daarnaast noemden ze het land van Babylon “Sumer” en noemden ze zichzelf Sumerianen (“Sumerians” in Engels).

Ze hadden niet alleen mannelijke goden, maar ook vrouwelijke goden. Hun hoofd vrouwelijke afgod was “ishtar” of “inanna”. En hier gaan we wat verder op in, want ik geloof dat Openbaringen 17 haar beschrijft. En ishtars doctrine was vrijheid. En vele babyloniërs zagen haar als populaire afgod omdat ze nog wel eens gebeden zou verhoren. Iets anders wat haar erg populair maakte, was de manier van bevrijding die ze bood. Dat hete bevrijding dmv sex. Je kon je zonden laten vergeven en puur worden door naar de ishtar tempel te gaan en daar sex te hebben met de priester of priesteres en daarbij betaalde je geld, wat dus prostitutie is. Ongelooflijk. Zij was ook degene die homoseksualiteit promootte. Dit bestond niet, totdat “zij” dit naar voren bracht. Maar ze promootte veel meer perversiteiten zoals incest. Ze was dus extreem pervers. Ze stond ook bekend als diegene die langs de sterren vloog. Als je de laatste archeologische dingen hiervan bekijkt die gevonden zijn, dan komt het er op neer dat die god neer kwam in een soort vliegende machine(s) (UFO).

Maar ze stond naast vrijheid ook bekend als strijdster. Die haar ruimteschip kon manipuleren van Venus in een gevechtsmachine en als strijdleidster. Ze had zoals je ziet een breed persoonlijkheid. Ze waren zo populair dat de civilisaties erna deze goden wouden kopiëren. Ze leenden ze en veranderden de namen en sommige doctrines. En na duizenden jaren zijn de doctrines wat veranderd en de namen ook een beetje. Bijvoorbeeld de Assyriërs noemden haar “ashera” en de Egyptenaren “isis”. Maar ook de Israëlieten maakten er één in de tijd van Jezebel en ahab en die heette “ashtoreth” en de Grieken vernoemden haar naar astarte. De Romeinen uiteindelijk waren ook geïnteresseerd en noemden die afgod “libertas”, die de persoonlijkheid was van vrijheid en in het Engels dus “liberty”. Wat je waarschijnlijk een lampje laat branden naar het “Vrijheidsbeeld”.

Wat ook noemenswaardig was, was dat de populairste tempel in Babylon de Pantheon was. En die tempel was opgedragen aan alle heidense goden in Babylon. Babylon was de eerste natie die een verscheidenheid in goden had. Die alle goden bij elkaar stopte tot een godsdienst. Dus een soort kerk voor alle religies. En dit was zo populair dat de Romeinen en de Grieken dit ook overnamen. En het was zo populair dat het uiteindelijk dus ook in Amerika terecht kwam. 

Eigenschappen van het “toekomstige Babylon”
We gaan nu kijken naar slechts enkele eigenschappen van het mysterieuze Babylon. De andere 100 referenties met bijbel verwijzingen vind je in de link onder de video:

– De laatste supermacht. (Op. 17,18; Jes. 13:6) (Jer 50:12)
– De plaats waar de wereldmachten samenkomen (United Nations) (Jer. 51:44)
– De wereldse politieman (Jes. 14:4-6; Hab 1 & 2, Op. 13, 17).
– Extreem rijk (Op. 18:3, 7, 19, 23).
– Land van rijkelijk vers water (Jes 18:2).
– Geen angst voor invasie (Op. 18:7)
– Volgt afgoderij van oude babylon (Jes 47:12; Op. 18:2).
– Ruimte programma (Jer. 51:3)
Dealed in het occulte, in toverij en drugs (Isa 47:9, 12; Rev 18:23)


de rest kun je hier bekijken of in bovenstaande studie video (zeer aanbevolen).Wanneer je dit weet, kun je veel meer linken leggen met Amerika en begint de bijbel steeds meer openbaar te worden in deze eindtijd. Dan snap je ook “Wallstreet” de economie crash, en wat Amerika te verduren krijgt met de toorn van God en de vernietiging van “Babylon” (Aardbeving/Yellowstone/Atoombommen/Komeet inslag)? We leven in spannende tijden…Wetenschappelijk bewijs over leven na de dood

Ik liep tegen deze video aan, wat iets dat wij (Christenen) allang wisten is, dat er leven na de dood is. Oh en dit natuurlijk wetenschappelijk onderbouwd. Sorry humanisten, niet beledigend bedoeld kuch kuch… ik denk dat we nu een religie minder hebben hebben.

Al eeuwenlang duiken er verhalen op van mensen die een bijna-doodervaring hebben gehad. Ze beschrijven dat ze uit hun lichaam zijn getreden en alles kunnen zien. Ze zien een helder licht aan het einde van een tunnel of ze lijken omringd te zijn door schimmen.

Uitzonderlijk lijkt het niet, want miljoenen mensen over de hele wereld hebben zo’n bijna-doodervaring gehad. In deze video komen mensen aan het woord die het hebben meegemaakt. Voor cardioloog Pim van Lommel is een bijna-doodervaring ‘een authentieke ervaring, helemaal niet te herleiden tot fantasie, psychose of zuurstoftekort’.

Voor hem is er veel meer aan de hand. Een bijna-doodervaring verandert mensen bovendien vaak blijvend. Is het dan ook een bewijs dat er leven is na de dood? In deze reportage wordt het fenomeen wetenschappelijk besproken en passeren getuigenissen van mensen die een bijna-doodervaring hebben meegemaakt de revue. We komen tot de conclusie dat dood niet dood is en dat ons bewustzijn eeuwig is.

Een paar dingen die ook in de getuigenissen terugkomen zijn:
– Zweefde eerst boven je lichaam
– Rustgevende situatie
– Getrokken naar groot fel wit licht
– Onvoorwaardelijke liefde
– Thuis komen (plaats waar je al geweest was)
– Daar was alles omvattende kennis, alle antwoorden was daar aanwezig.

Bij terugkeren was veranderd:
– Totaal niet meer materialistisch
– Drang naar spiritualisme

Als je deze dingen ziet en hoort bevestigd dit alleen maar meer dat God bestaat en zien hoe groot God is!

Architectuur plannen voor derde Tempel begonnen!

Belangrijk nieuws met betrekking tot de herbouw van de 3de Tempel las ik vandaag op israelnationalnews.com. Ik heb het artikel hieronder letterlijk naar het Nederlands vertaald:

Terwijl de meeste Joden wereldwijd gisteren rouwden en hadden gebeden op de nationale rouwdag (Tisja Beav), is er een organisatie druk bezig om de plannen voor de herbouw van de 3de tempel voor te bereiden.

Joden vanuit de hele wereld rouwen over de verwoesting van de eerste 2 tempels welke 2000 jaar geleden in Jeruzalem stonden. Verlangen naar de herbouw speelt een centrale rol in de traditionele gebeden en geschriften van het Joodse volk. Maar hoeveel zijn er serieus over de fysieke herbouw van het gebouw?

In opdracht van het Tempel Instituut heeft het de actuele digitale her-constructie van het grote gebouw gemaakt, met adembenemende resultaten. De 3 minuten durende video loopt met de kijker door het heiligdom en laat tientallen jaren aan onderzoek en tientallen innovatieve Halachische oplossingen zien op verschillende verwarrende vraagstukken die werden opgelost door volledig functionele, kant-en-klare plannen. Wanneer de visuele tour door het heiligdom beweegt, kan je de Menora zien, het wierook altaar en de toonbrood tafel, die allemaal al voorbereid zijn door het instituut, naast 70 andere heilige spullen. De presentatie was speciaal uitgebracht om samen te vallen met de negende Av, de Joodse nationale dag van rouw die de vernietiging van de Eerste en Tweede Tempel herdenkt.

De video komt een jaar nadat het Tempel Instituut beroep op haar supporters had gedaan om deel te nemen aan een Indiegogo crowdfunding campagne die meer dan $ 100.000 voor de architecturale plannen had opgebracht. Het is voor het eerst vrijgegeven aan supporters van een huidige campagne om het eerste koosjere Rode Vaars in Israël te op te laten groeien in meer dan 2.000 jaar.

“Een derde van alle Thora geboden hebben betrekking op de bouw van en bediening in de Heilige Tempel” legde het Tempel Instituut directeur Rabbi Chaim Richman uit. “Vandaag hebben we niet alleen gerouwd om de vernietiging van de twee Heilige Tempels, maar ook ons onvermogen om een derde van de Thora te vervullen. In de afgelopen drie decennia heeft het Tempel Instituut alles gedaan wat in onze macht lag om te onderzoeken en voor te bereiden voor de Derde Tempel. Toen Joden over de hele wereld op de grond zaten te rouwen over de eerste twee tempels, hebben we een enorme sprong naar de herbouw genomen, door het vrijgeven van een 3D architectonische vertolking van de Derde Tempel ”

Nu nog de herbouw in praktijk, zodat de antichrist zichzelf als god zal verklaren, zodat de Heer echt terug kan komen.

Nog een “grote” aardbeving is overtijd…

Ik heb het eerder deze week gehad over een “Mega” aardbeving die overtijd is, maar er is er nog een die op springen staat: De Hayward breuklijn. Deze breuklijn ligt iets voor de San Andreas breuklijn (zie kaartje hieronder).

hayward_fault_map

De mensen die in San Francisco wonen en de afgelopen weken verscheidene aardbevingen hebben beleefd, kregen nu nog een nieuwe waarschuwing van geologen. De meeste recente aardbeving was een 4.0 magnitude aardbeving waar de epic center in Fremont lag. Ondanks soms overschaduwd door de San Andreasbreuklijn, was het de Hayward breuklijn die de “East bay Hills” schudde.

Wetenschappers in de hele regio zijn het met een ding eens: De Hayward breuklijn is overtijd voor een “Grote”. Ze zeggen: “Het kan elk moment gebeuren”. De breuklijn komt normaal gesproken elke 140 jaar met een grote beving, en 147 jaar zijn er nu verstreken.

Hieronder de 10 minuten video (engels) waar het nieuws word gebracht en meer uitleg over dit aanstaande fenomeen.

Mega aardbeving in aantocht westkust Amerika!

Soms geven bepaalde films een kijkje in de toekomst en dan denk je bij aardbevingen waarschijnlijk gelijk aan de pas uitgekomen film “San Andreas”. Ondanks dat daar ook wel een dreiging voor is, is er een veel grotere dreiging bij een breuklijn hoger: “De Cascadia breukljn”. En deze dreiging is “overtijd”, of te wel, de beving had al plaats moeten vinden, maar laat nog op zich wachten.

De New Yorker publiceerde dat de FEMA berekeningen laten zien dat dit soort aardbevingen op regelmatige basis voorkomen op die plek, grof gezegd dus elke 240 jaar.

Ichio Kaku, een fysicus en professor in het City College of New York , vertelde Fox News vandaag dat het verontrustend artikel het gevaar niet overdrijft.

“De Cascadia breuklijn is een aardbeving die wacht om te gebeuren” begon Kaku mee. “We weten dat het gaat gebeuren met een energie 30 keer … de maximale energie van de San Andreas breuklijn. ”

“Hij voegde eraan toe dat voor de mega – aardbeving eigenlijk plaats vind, er een compressie golf ontstaat die wordt gedetecteerd door dieren. “Dieren gaan zich dan heel vreemd gedragen. We hebben dat zien gebeuren voordat aardbevingen begonnen, “zei Kaku . “En dan, een minuut , twee minuten later, boem!

bekijk de 8 minuten durende video hierover beneden:

In het artikel voor The New Yorker, vertelt Kathryn Schulz het verhaal over hoe deze breuklijn slapende is voor een periode van gemiddeld 243 jaar, voordat het monsterlijke schudden wordt ontketend. De Pacific Northwest is 72 jaar te laat voor de volgende aardbeving, die naar verwachting tussen 8,0 en 9,2 in omvang zal zijn.

Als de aardbeving optreedt , zullen deze ernstige gevolgen en de effecten van de ontstane tsunami ( “Het zal lijken op de hele oceaan die verhoogd word en het land overspoeld” ), gevoeld worden helemaal van Canada tot Sacramento, in dichtbevolkte steden als Seattle en Portland.

BBC-Magazine_Mega-Tsunami-_Sketch31Bron: Shoebat.com

Oproep “Verenigde Staten van Europa” door Franse preisident Hollande!

In mijn vorige artikel had ik het al over TTIP, en een punt die hier in lijn mee staat is een verenigde staten van Europa. Zoals ik al eerder opmerkte in andere artikelen, gaat alles nu zo snel dat het gewoon niet meer bij te benen is.

De Franse president Hollande baant de weg open met zijn oproep tot 1 Europese regering.

Voor zover u er nog aan twijfelde of het ooit echt zover zou komen: de Franse socialistische president Francois Hollande heeft gisteren in een ingezonden artikel in de Journal du Dimanche de 19 eurolanden opgeroepen om al hun financiële en politieke macht over te dragen aan een euroregering. ‘Wat ons bedreigt is niet teveel Europa, te weinig.’ Dat komt ongeveer neer op een arts die tegen een heroïne verslaafde zegt: ‘Uw leven is in gevaar, niet door teveel heroïne, maar door te weinig.’ Hoe dan ook, nu staatsleiders openlijk een federaal Europa beginnen te eisen, is het definitieve einde van de laatste resten van onze democratie, vrijheid en ons zelfbeschikkingsrecht in zicht gekomen.

‘De omstandigheden leiden ons ertoe te versnellen,’ schreef Hollande. ‘Wat ons bedreigt is niet teveel Europa, maar te weinig. Ik heb voorgesteld het idee van Jacques Delors voor een euroregering op te pakken, met de toevoeging van een speciale begroting en een parlement om democratische controle te verzekeren.

De gevestigde orde durft zelfs te waarschuwen dat het anders helemaal mis gaat met Europa. EU-president Donald Tusk schreef in de Financial Times dat hij zich grote zorgen maakt over de ‘radicale’ linkse en rechtse partijen in Europa en het Europese Parlement. ‘De linksradicalen hebben de illusie dat men een alternatief voor het huidige economische model van de EU kunnen bouwen.’ Hij noemde dit soort standpunten ‘extreem’, en waarschuwde dat ‘het steeds hetzelfde spel is voordat het tot een grote tragedie in onze Europese geschiedenis komt, zodra zo’n tactische alliantie ontstaat. Nu zien we heel duidelijk dezelfde politieke fenomenen.’ (2)

Een Duitse woordvoerder van de christendemocratische EVP fractie in het Europarlement noemde de linkse en rechtse partijen openlijk ‘extremisten’. Tusk: ‘De atmosfeer is een beetje met de tijd in Europa na 1968 (de Praagse Lente – X.) te vergelijken. Ik ervaar misschien nog niet direct een revolutionaire stemming, maar wel groot ongeduld. Als dat individuele ongeduld een sociaal verschijnsel wordt, dan is dat de inleiding tot revoluties.’

De iets beter geïnformeerde lezer herkent onmiddellijk de gehaaide dialectische ‘omkeertactiek’ van de eurocraten. Immers, wie zijn in Europa de echte extremisten? Zijn dat niet juist die partijen en politici die de nationale democratieën compleet onmachtig willen maken, de volken van hun economische, financiële en sociale zelfbeschikkingsrecht willen beroven, en alle macht willen overdragen aan een ongekozen autoritaire regering in Brussel? Juist door hen dreigen er opnieuw opstanden, revoluties en (burger)oorlogen op ons continent te ontstaan.

Geforceerde eenheid loopt altijd uit op massaal bloedvergieten
De geschiedenis leert namelijk dat iedere poging in Europa om de landen en volken geforceerd met elkaar te verenigen zonder uitzondering ontaardt in massaal bloedvergieten. Het getuigt van evenzoveel stompzinnige naïviteit als onvoorstelbare arrogantie dat men in Brussel en Frankfurt denkt dat het deze keer anders zal lopen.

Bron: Xandernieuws