juni 16, 2024

De Eindtijd

Alles over de laatste der dagen

Wat zegt de Bijbel?

De bijbel spreekt geregeld over de laatste dagen. We moeten dan wel het verschil zien tussen de “eindtijd” zelf en de “laatste der dagen”. De eindtijd was al begonnen tot na het sterven van Jezus, en de laatste der dagen is de korte periode waar de “extreme” dingen gaan gebeuren en de grote verdrukking waarover Jezus spreekt in de bijbel.

Hieronder een overzicht van gebeurtenissen die moeten komen en waarvan al erg veel is uitgekomen. Als je goed leest zijn er nog maar enkele zaken die nog moeten gebeuren. Bron van dit overzicht en uitpluizen is godsopenbaring.punt.nl.

 1.  Het Joodse volk                       6.  Opkomst van afvalligen
 2.  Moderne technologie              7.  Eén wereldreligie
 3.  Wereldwijde opschudding      8.  Eén wereldorde
 4.  Opkomst van onwaarheden    9.  Eén wereldeconomie 
 5.  Opkomst van boosaardigheid  10.  Het teken van het beest

Wat zijn de tien tekenen dat we in het einde der tijden leven?

 1.  Het Joodse volk
 2.  Moderne technologie
 3.  Wereldwijde opschudding
 4.  Opkomst van onwaarheden
 5.  Opkomst van boosaardigheid
 6.  Opkomst van afvalligen
 7.  Eén wereldreligie
 8. Eén wereldorde
 9. Eén wereldeconomie
 10. Het teken van het beest
 11. Het Joodse volk
 12. Het Joodse volk zal tot het land wederkeren

Jesaja 43: 1-6 .1 Maar nu, alzo zegt de HEERE, uw Schepper, o Jacob! En uw Formeerder, o Israel: Vrees niet, want ik heb u verlost, Ik heb u bij uwen naam geroepen, gij zijt Mijn. 2 Wanneer gij zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, en door de rivieren, zij zullen u niet overstromen; wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden, en de vlam zal u niet aansteken. 3 Want ik ben de HEERE, uw God, de Heilige Israëls, uw Heiland; Ik heb Egypte, Moorenland en Seba gegeven uw losgeld in uwe plaats, 4 Van toen af, dat gij kostelijk zijt geweest in Mijne ogen, zijt gij verheerlijk geweest, en ik heb u liefgehad, daarom heb ik mensen in uwe plaats gegeven en volken in plaats van uw ziel. 5 Vrees niet, want Ik ben met u; Ik zal uw zaad van de opgang brengen, en Ik zal u verzamelen van den ondergang. 6 Ik zal zeggen tot het noorden: Geef; en tot het zuiden: houdt niet terug; breng Mijne zonen van verre en Mijne dochters van het einde der aarde.

 1. Israel zal nogmaals een natie worden

Jesaja 11: 11-12 .11 Want het zal geschieden ten dien dag, dat de HEERE ten anderen male Zijne hand aanleggen zal om weder te verwerven het overblijfsel Zijns volks, hetwelk overgebleven zal zijn van Assyrie, en van Egypte en van Pathros, en van Moorenland, en van Elam, en van Sinear, en van Hamath, en van de eilanden der zee; 12 en Hij zal een banier oprichten onder de heidenen, en Hij zal de verdrevenen Israëls verzamelen en de verstrooiden uit Juda vergaderen van de vier einden des aardrijks.

 1. Israel zal in eén dag voortgebracht worden

Jesaja 66: 8. 8 Wie heeft zulks gehoord, wie heeft dergelijks gezien? Zou een land kunnen geboren worden op eenen enigen dag, zou een volk kunnen geboren worden op eenen enigen reis? Maar Sion heeft weeën gekregen, en zij heeft hare zonen gebaard.

 1. Israel zal nogmaals een verenigde natie zijn  Ezechiël 37: 21-22…….21 Spreek dan tot hen: Zo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik zal de kinderen Israëls halen uit het midden der heidenen, waarheen zij getogen zijn, en zal hen vergaderen van rondom, en brengen hen in hun land; 22 En Ik zal ze maken tot een enig volk in het land op de bergen Israëls; en zij zullen allen te zamen eenen enigen Koning tot koning hebben; en zij zullen niet meer tot twee volken zijn, noch voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn;
 2. Israel betaalmiddel zal de sjekel zijn

Ezechiël 45: 12, 16. 12 en de sjekel zal zijn van twintig gera; twintig sjekelen, vijf en twintig sjekelen en vijftien sjekelen zal  ulieden een pond zijn. 16 Al het volks des lands zal in dit hefoffer zijn, voor den vorst in Israel.

 1. Israel zal bloeien als een roos in de woestijn

Jesaja 35: 1-2.1 De woestijn en dorre plaatsen zullen   hierover vrolijk zijn, en de wildernis zal zich verheugen, en zal bloeien als een roos; 2 zij zal lustig bloeien en zich verheugen, ja, verheuging, en juichen: de heerlijkheid van Libanon is haar gegeven, het sieraad van Karmel en Saron, zij zullen zien de heerlijkheid des HEEREN, het sieraad onzes Gods

 1. Israel zal een krachtig leger bezitten

Zacheria 12: 6. Te dien dage zal Ik de leidslieden van Juda stellen als eenen vurige haard onder het hout en als eenen vurige fakkel onder de schoven, en zij ter rechter- en ter linkerzijde alle volken rondom verteren; en Jeruzalem zal nog blijven in hare plaats te Jeruzalem.

 1. Israel zal voor de gehele wereld een centrum van conflict zijn

Zacheria 12: 2-3.2 Ziet, ik zal Jeruzalem stellen eene drinkschaal de zwijmeling alle volken rondom,   ja, ook zal zij zijn over Juda in de belegering tegen Jeruzalem. En het zal te dien dagen geschieden, dat Ik Jeruzalem stellen zal tot eenen lastige steen allen volken: allen die zich daarmede beladen, zullen gewis doorgesneden worden; en alle volken op aarde zullen zich tegen haar verzamelen.

 1. Israel zal de tempel herbouwen

(tijdens de) Openbaring 11: 1-2.1 En mij werd een rietstok gegeven, eene roede gelijk; en de engel stond op zeide: Sta op, en meet den tempel Gods, en het altaar, en degenen die daarin aanbidden. 2 En laat het voorhof uit, dat van buiten den tempel is en meet dat niet; want het is den heidenen gegeven, en zei zullen de heilige stad vertreden twee en veertig maanden

(antichrist) Daniel 9: 27.27 En hij zal velen het verbond versterken eene week; en de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden; en over den gruwelijken vleugel zal een verwoester zijn, ook tot der voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over den verwoeste.

Overige feiten die reeds gemaakt of in ontwikkeling zijn ter voorbereiding van de tempelrituelen:  

 Numeri 19:1-4. 1 Wijders sprak de HEERE tot Mozes en tot Aäron, zeggende: 2 dit is de inzetting van de wet, die de HEERE geboden heeft, zeggende: Spreek tot de    kinderen Israëls, dat zij tot u brengen een rode volkomene vaars, in welke geen gebrek    is, op welke geen juk gekomen is. 3 En gij zult die geven aan Eleázar, den priester; en       hij zal ze uitbrengen tot buiten het leger, en men zal haar voor zijn aangezicht slachten. 4 En Eleázar, de priester, zal van haar bloed met zijn vinger nemen, en hij zal van haar   bloed recht tegenover de tent der samenkomst zevenmaal sprengen.

2 Petrus 3: 3-4.3 Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen        zullen,  die naar hun eigene begeerlijkheden zullen wandelen,4 en zeggen: Waar is de       belofte Zijner toekomst? Want van dien, dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen alzoo van het begin der schepping.

 1. Moderne technologie

Toename van reizen, kennis & onrust(tigheid)

 Daniel 12: 1-4.1 En te dien tijd zal Michael opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen uws volks staat; als het een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op dien tijd toe; en te dien tijde zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek. 2 En velen van degenen, die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken, dezen ten eeuwige leven, en genen tot versmaadheden tot eeuwige afgrijzing 3 De leraars zullen nu blinken als de van het einde; velen zullen het naspeuren, en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden.glans des afspansels, en die er velen rechtvaardigen, gelijk de sterren, altoos en eeuwiglijk. 4 En gij, Daniel, sluit deze woorden toe, en verzegel dit boek tot den tijd

Toename reizen
Toename kennis
Toename onrust(igheid)

Openbaring 11: 9-10.9 En uit de volken, en geslachten, en talen, en natiën, zullen     hun dode lichamen zien drie dagen en een halven, en zullen niet  toelaten,dat hun dode lichamen in graven gelegd worden. 10 En die op de aarde wonen,    die zullen verblijd zijn over hen, en zullen vreugde bedrijven, en zullen elkander geschenken zenden;omdat deze twee profeten degenen, die op de    aarde wonen, gepijnigd hadden.

Obadja 3: 4.3 De trotsheid uws harten heeft u bedrogen; hij, die daar woont in de kloven der steenrotsen, zijn hoge woning; die in zijn hart zegt: Wie zou mij ter aarde nederstoten? 4 verhieft gij u gelijk de arend, en al steldet gij uw nest tussen de sterren, zo zal Ik u van daar nederstoten, spreekt de HEERE

Timotheus 3: 1-7.En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. 2 Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelven, geldgierig, laatdunkend,     hoovaardig, lasteraars, den ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig. 3 Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods; 5 Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend   hebben. Heb ook een afkeer van deze. 6 Want van dezen zijn het, die in de huizen insluipen, en nemen de vrouwen gevangen, die met zonden geladen zijn, en door menigerlei begeerlijkheden gedreven worden; 7 die altijd leren, en nimmermeer tot kennis der waarheid kunnen komen. 8 Gelijkerwijs nu Jannes en Jambres Mozes tegenstonden, alzo staan ook dezen de waarheid tegen; mensen, verdorven zijnde van verstand, verwerpelijk aangaande het geloof. 9 Maar zij zullen niet meerder toenemen; want hun uitzinnigheid zal allen openbaar worden, gelijk ook die van genen geworden is.

Mattheus 24: 37-39 .37 En gelijk de dagen van Noach, alzoo zal ook zijn de   toekomst van den Zoon des mensen. 38 Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken Noach in de ark ging; 39 En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.

Lukas 21: 28 28 Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog, en   heft uw hoofden opwaarts, omdat  uw verlossing nabij is. 

 1.  Wereldwijde opschudding

            Toename van oorlog
Toename van aardbevingen
Toename van hongersnoden
Toename van ziekten

Mattheus 24: 1-8 + 9-12 .1 En Jezus ging uit en vertrok van den tempel; en Zijn discipelen kwamen bij Hem, om Hem de gebouwen des tempels te tonen. 2 En Jezus zeide tot hen: Ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg Ik: Hier zal niet steen op den steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. 3 En als Hij op den Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot Hem alleen, zeggende: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en welk het teken van Uw toekomst, en van de voleinding der wereld? 4 En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ziet toe, dat u niemand verleide. 5 Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden. 6 En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. 7 Want het volk zal tegen het volk opstaan, en het  koninkrijk tegen het koninkrijk; en    er zullen zijn hongersnoden, en pestilentiën, en aardbevingen in verscheidene plaatsen. 8 Doch al die dingen een beginsel der smarten. 9 En dan zullen er velen geërgerd worden, en zullen elkander overleveren, en elkander   haten.11 En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden. 12 En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden.

Lukas 17: 28-30 .28 Desgelijks ook, gelijk het geschiedde in de dagen van Lot;  zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden; 29 Maar op den dag, op welken Lot van Sódom  uitging, regende het vuur en sulfer van den hemel, en verdierf ze allen. 30 Even alzo zal het zijn in den dag, op welken de Zoon des mensen geopenbaard zal worden.

Lukas 21: 7-11 .7 En zij vraagden Hem, zeggende: Meester, wanneer zullen dan deze dingen zijn, en welk is het teken, wanneer deze dingen zullen geschieden? 8 En Hij zeide: Ziet, dat gij niet verleid wordt; want velen zullen er komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben; en de tijd is nabij gekomen, gaat dan hen niet na. 9 En wanneer gij zult horen van oorlogen en beroerten, zo wordt niet verschrikt; want deze dingen moeten eerst geschieden; maar is terstond het einde niet.

Openbaring 9: 15-16 .15 En de vier engelen zijn ontbonden geworden, welke    bereid waren tegen de ure, en dag, en maand, en jaar, opdat zij het derde der mensen zouden doden. 16 En het getal van de heirlegers der ruiterij was tweemaal tien duizenden der tien duizenden; en ik hoorde hun getal.

Zacheria 14: 12 .En dit zal de plage zijn, waarmede de HEERE al de volken  plagen zal, die tegen Jeruzalem krijg gevoerd zullen hebben: Hij zal een iegelijks vlees, daar hij op zijn voeten staat, doen uitteren; en een iegelijks ogen zullen uitteren in hun holen; en eens iegelijks tong zal in hun mond uitteren.      

 1.  Opkomst van onwaarheden

      Toename van valse messiassen 

Lukas 21: 5-8 .5 En als sommigen zeiden van den tempel, dat hij met schone stenen en begiftigingen versierd was, zeide Hij: 6 Deze dingen, die gij aanschouwt, er zullen dagen komen, in welke niet steen op steen zal gelaten worden, die niet zal worden afgebroken. 7 En zij vraagden Hem, zeggende: Meester, wanneer zullen dan deze dingen zijn, en welk is het teken, wanneer deze dingen zullen geschieden?

8 En Hij zeide: Ziet, dat gij niet verleid wordt; want velen zullen er komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben; en de tijd is nabij gekomen, gaat dan hen niet na.

2 Tessalonisencenzen 2: 3-4 .3 Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des; 4 Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of geëerd wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende, dat hij God is.

                   Toename van valse leraren

2 Petrus 2: 1-2 .1 En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren    zullen, ook den Heere, Die hen gekocht heeft, verloochenende, een haastig verderf over zichzelven brengende; 2 En velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden. 

1 Timotheus 4: 1 .1 Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden   sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen, 2 Door geveinsdheid der leugensprekers, hebbende hun eigen geweten met een brandijzer toegeschroeid;

 1. Opkomst van boosaardigheden

     De mensen houden meer van zichzelf dan van God

2 Timotheus 3: 1-5 .1 En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware      tijden. 2 Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelven, geldgierig, laatdunkend, hoovaardig, lasteraars, den ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig. 3 Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden, 4 Verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods; 5 Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben. Heb ook een afkeer van deze.

 1.  Opkomst van afvalligen

2 Tessalonicenzen 2: 3-4. 3 Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want ,   tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs; 4 Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of geëerd wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende, dat hij God is.

1 Timotheus 4: 1-2 .1 Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen, 2 Door geveinsdheid der leugensprekers, hebbende hun eigen geweten met een brandijzer toegeschroeid;

2 Petrus 2: 1-3 .1 En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook den Heere, Die hen gekocht heeft, verloochenende, een haastig verderf over zichzelven brengende; 2 En velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden. 3 En zij zullen door gierigheid, met gemaakte woorden, van u een koopmanschap maken; over welke het oordeel van over lang niet ledig is, en hun verderf sluimert niet.

2 Timotheus 4: 3-4 .3 Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden; 4 En zullen gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen.    

 1. Eén wereldreligie

Mattheus 24: 9-11. 9 Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil. 10 En dan zullen er velen geërgerd worden, en zullen elkander overleveren, en elkander haten. 11 En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden.

Johannes 14: 6. .6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

 Openbaring 13: 12-14 .12 En het oefent al de macht van het eerste beest, in tegenwoordigheid van hetzelve, en het maakt, dat de aarde, en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wonde genezen was. 13 En het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit den hemel doet afkomen op de aarde, voor de mensen. 14 En verleidt degenen, die op de aarde wonen, door de tekenen, die aan hetzelve toe     doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest; zeggende tot degenen, die op de aarde wonen, dat zij het beest, dat de wond des zwaards had, en leefde, een beeld zouden maken.

2 Tessalonicensen 2: 7-8 .7 Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt   alrede gewrocht; alleenlijk, die hem nu wederhoudt, totdat hij uit het midden zal worden. 8 En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, denwelken de Heere verdoen zal door den Geest Zijns monds, en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst;

 1. Eén wereldorde

Openbaring 13: 1-7 . 1 En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven    hoofden en tien hoornen; en op zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een naam van lastering. 2 En het beest dat ik zag, was een pardel gelijk, en zijn voeten als eens beers, en zijn mond als de mond eens leeuws; en de draak gaf hem zijn kracht, en zijn troon, en grote macht. 3 En ik zag een van zijn hoofden als tot den dood gewond, en zijn dodelijke wonde werd genezen; en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest. 4 En zij aanbaden den draak, die het beest macht gegeven had; en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is dit beest gelijk? wie kan krijg voeren tegen hetzelve? 5 En hetzelve werd een mond gegeven, om grote dingen en lasteringen te spreken; en hetzelve werd macht gegeven, om te doen, twee en veertig maanden. 6 En het opende zijn mond tot lastering tegen God, om Zijn Naam    te lasteren, en Zijn tabernakel, en die in den hemel wonen. 7 En hetzelve werd gegeven, om den heiligen krijg aan te doen, en om die te overwinnen; en hetzelve werd macht gegeven over alle geslacht, en taal, en volk.

 1. Eén wereldeconomie

Openbaring 13: 17 .16 En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en     rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden; 17 En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams.

Openbaring 17: 9-13 .9 Hier is het verstand, dat wijsheid heeft. De zeven hoofden zijn   zeven bergen, op welke de vrouw zit. 10 En het zijn zeven koningen; de vijf zijn gevallen, en de een is, en de ander is nog niet gekomen, en wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig blijven. 11 En het beest, dat was en niet is, die is ook de achtste, en is uit de zeven en gaat ten verderve. 12 En de tien hoornen, die gij gezien hebt, zijn tien koningen, die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, maar als koningen macht  ontvangen op één ure met het beest. 13 Dezen hebben enerlei mening, en zullen hun kracht en macht het beest overgeven.

 1. Het teken van het beest

Openbaring 13: 16-18. 16 En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en    rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden; 17 En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams.

Openbaring 14: 9-11. 9 En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem: Indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd, of aan zijn hand, 10 Die zal ook drinken uit den wijn des toorn Gods, die ongemengd ingeschonken is, in den drinkbeker Zijns toorns; en hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfer voor de heilige engelen en voor het Lam.

11 En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken zijns naams ontvangt.

2 gedachten over “Wat zegt de Bijbel?

 1. JA beste mensen ,,,alles van de bijbel komt in snel tempo uit !!we moeten mensen waarschuwen wat komen gaat ,, , bekeren ,,,,,,bidden om de zielen ,,bidden om deze oorlog armoede onderdrukte ,laten we bidden voor bekering van gans de wereld !predik de bijbel overal waar je komt !!!Gods zegen broeders en zusters

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *